Wniosek o zmianę godzin pracy – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o zmianę godzin pracy? Wniosek o zmianę godzin pracy może dotyczyć zmiany godziny rozpoczęcia i kończenia pracy lub zaplanowania tak zwanego ruchomego czasu pracy. Decyzję w takiej sprawie podejmuje pracodawca na wniosek swojego pracownika.

Zmiana godzin pracy jest więc jak najbardziej możliwa, jeśli tylko wniosek o zmianę godzin pracy zostanie odpowiednio umotywowany, a przełożony będzie w stanie przystać na prośbę swojego pracownika.

Jak powinien taki wniosek wyglądać? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej↑

Jak ustala się godziny pracy pracowników?

System oraz rozkład czasu pracy pracowników ustala się w:

 • układzie zbiorowym pracy,
 • regulaminie pracy,
 • obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy lub gdy nie jest objęty układem zbiorowym pracy.

Rozkład czasu pracy może określać również umowa o pracę. W niektórych zakładach obowiązuje nawet rozkład czasu pracy ustalany na konkretny okres. Takie rozwiązanie wymaga jednak przekazywania aktualnego rozkładu czasu pracy wszystkim pracownikom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Istnieje też możliwość stworzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy dla danego pracownika. To właśnie na tej podstawie podwładny składa wniosek o zmianę harmonogramu pracy.

Jeśli pracodawca akceptuje go i ma możliwość wprowadzenia takiej zmiany w swojej firmie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla jednej osoby ustalić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a nawet ruchomy czas pracy, czyli przedział godzinowy, w jakim powinna ona rozpocząć i zakończyć pracę.

Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o zmianę godzin pracy?

Podanie o zmianę godzin pracy złożone w trybie zwykłym nie jest dla pracodawcy wiążące. To od jego dobrej woli i możliwości zależy, czy wyrazi zgodę na wprowadzenie takiej zmiany. Przełożony bierze w takim przypadku pod uwagę między innymi to, jak tego typu decyzja wpłynie na funkcjonowanie całego zakładu oraz na pracę samej osoby zatrudnionej.

Inaczej wygląda wnioskowanie o zmianę godzin czasu pracy, kiedy z pismem w tej sprawie występuje rodzic dziecka niepełnosprawnego. Jeśli spełnia on wymagania wyliczone w art. 142 Kodeksu pracy, jego wniosek w sprawie zmiany godzin czasu pracy jest dla pracodawcy wiążący.

Oznacza to, że przełożony może odrzucić go tylko wtedy, kiedy swoje działanie uzasadnia:

 • wymogami związanymi z rodzajem wykonywanej pracy,
 • organizacją pracy w zakładzie.

Jak ustala się indywidualny czas pracy pracownika?

Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika odbywa się wyłącznie w ramach obowiązującego w firmie systemu czasu pracy. Nie może naruszać zatem obowiązujących:

 • norm czasu pracy,
 • minimalnych odpoczynków dobowych i tygodniowych.

Indywidualny czas pracy może stanowić natomiast o wykonywaniu pracy w inne dni tygodnia oraz w innych godzinach. Przy jego ustalaniu pracownika i pracodawcę nadal obowiązują przepisy kodeksu pracy, w tym między innymi zakaz świadczenia pracy w porze nocnej przez kobiety w ciąży.

Co ważne, indywidualny czas pracy można ustalić na czas określony lub na czas nieokreślony.

Przykładowo: jeśli pracownik złoży wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd, wskazane będzie ustalenie innego czasu pracy na czas określony, ponieważ rozkłady jazdy środków komunikacji publicznej zmieniają się zwykle co kilka miesięcy.

Jak napisać wniosek o zmianę godzin pracy?

Pismo w sprawie ustalenia indywidualnego harmonogramu pracy pracownik może przygotować w oparciu o wzór wniosek o zmianę godzin pracy. Dokument należy wypełnić takimi danymi jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy – pracownika,
 • dane adresata – pracodawcy,
 • treść wniosku z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy.

Bardzo istotnym elementem takiego pisma jest jego uzasadnienie. Pracownik powinien użyć w nim argumentów, które faktycznie przemawiają za zasadnością ustalenia dla niego innych godzin czasu pracy.

Powodem dla podjęcia takiej decyzji może być sytuacja prywatna pracownika, na przykład konieczność odprowadzania dziecka do przedszkola lub odbierania dziecka z przedszkola.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek o zmianę godzin pracy umotywować problematycznym dojazdem do firmy, na przykład koniecznością długotrwałego oczekiwania na autobus po zakończeniu pracy.

Poza uzasadnieniem, w treści wniosku należy ująć także informację dotyczącą tego, w jaki sposób pracownik chciałby zmienić swoje godziny czasu pracy. Powinien wskazać w tym celu konkretny przedział czasowy, na przykład 7.00 -15.00.

Wniosek może dotyczyć także ustalenia ruchomego czasu pracy, a wtedy w piśmie należy wskazać tak zwane widełki czasowe rozpoczynania i kończenia pracy, na przykład przedział 8.00-10.00 i 16.00-18.00.

Zmiana organizacji czasu pracy ze względu na dziecko

Rodzice dzieci chorych czy niepełnosprawnych, wymagających szczególnej opieki, mogą złożyć wniosek o zmianę organizacji czasu pracy. Indywidualne rozwiązanie ma na celu pomóc im sprawować taką opiekę nad małoletnim, dlatego nie zawsze będzie to zmiana godzin rozpoczynania i kończenia pracy.

Pracownik opiekujący się dzieckiem może złożyć do pracodawcy wniosek:

 • o ustalenie przerywanego czasu pracy, przy czym przerwa może wynosić do 5 godzin na dobę, a czas ten nie wlicza się do czasu pracy pracownika (uprawnia go jedynie do otrzymywania połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju),
 • o ustalenie ruchomego czasu pracy,
 • o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 • o telepracę.

Prawo do złożenia takiego wniosku – który jest dla pracodawcy wiążący – mają:

 • pracownicy w fazie prenatalnej (przed porodem), jeśli ciąża jest zagrożona,
 • pracownicy rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie lekarza stwierdzające ciężkie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
 • pracownicy rodzice dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownicy rodzice dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z wnioskiem o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko wystąpili oboje rodzice.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmianę godzin pracy – wzór