Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA przysługuje na podstawie przepisów ustawy komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Ustawa reguluje tryb składania i rozpoznawania odwołań, które składa się do komisji centralnej lub do sądu administracyjnego, za pośrednictwem organu, który wydał daną decyzję. Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – które pobierzesz u góry↑

Czym zajmują się komisje lekarskie MSWiA?

Komisje lekarskie MSWiA podlegają ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Są podstawowymi jednostkami orzecznictwa lekarskiego wszystkich służb mundurowych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komisje lekarskie MSWiA dzielą się na:

 • rejonowe komisje lekarskie,
 • Centralną Komisję Lekarską.

Ich zadaniem jest ocena stanu zdrowia kandydatów do służby, a także ocena zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę. Komisje orzekają również o konieczności zakończenia służby ze względów zdrowotnych.

Komisje lekarskie MSWiA orzekają między innymi wobec kandydatów, funkcjonariuszy, emerytów i rencistów:

 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Straży Marszałkowskiej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Służby Celno-Skarbowej,
 • Służby Więziennej.

Komisje lekarskie MSWiA orzekają w dwóch instancjach:

 • w pierwszej instancji są to rejonowe komisje lekarskie,
 • w drugiej instancji jest to Centralna Komisja Lekarska.

 Podstawa prawna odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej

Podstawę prawną odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej znajdujemy w treści ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Zgodnie z treścią art. 42 tego aktu prawnego:

Od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej osobie badanej lub podmiotowi kierującemu tę osobę do rejonowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia przysługuje odwołanie (…) Przedmiotem odwołania może być orzeczenie w całości lub w części. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na jakiej podstawie wydawane jest orzeczenie komisji lekarskiej MSWiA?

Komisja lekarska wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu wymaganych badań i po zebraniu wszystkich dokumentów dotyczących sprawy, w tym przede wszystkim dokumentacji medycznej.

Jeśli przygotowany materiał okazuje się niewystarczający, komisja wzywa osobę badaną do dostarczenia dokumentacji uzupełniającej lub zobowiązuje do tego podmiot, który skierował daną osobę na badania.

Na tej podstawie komisja lekarska wydaje swoje orzeczenie. Co ważne, niedostarczenie dodatkowej dokumentacji w terminie 14 dni nie wpływa na wydanie orzeczenia – komisja wyda je również na podstawie posiadanych dokumentów.

Orzeczenie komisji lekarskiej może stanowić, że osoba badana:

 • jest zdolna do służby,
 • jest trwale niezdolna do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku (jeżeli stwierdzono choroby lub ułomności),
 • jest czasowo niezdolna do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku (jeżeli stwierdzone choroby lub ułomności podlegają leczeniu, są tymczasowe),
 • jest zdolna do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku,
 • jest trwale niezdolna do służby.

W jakim terminie można odwołać się od orzeczenia komisji lekarskiej?

Osobie badanej przysługuje odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA. Na złożenie takiego odwołania zainteresowany ma 14 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem decyzji.

Warto pamiętać, że odwołanie złożone po upływie tego terminu nie podlega rozpatrzeniu, chyba że zainteresowany wykaże, iż nie dotrzymał terminu z przyczyn niezależnych od niego.

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA (rejonowej) wnosi się do Centralnej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie. Natomiast odwołanie od orzeczenia centralnej komisji lekarskiej MSWiA wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej?

Jak napisać odwołanie od orzeczenia RWKL (Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska)? Sporządzenie odwołania nie jest wcale takie proste. Dokument powinien wskazywać przede wszystkim, czy skarżący nie zgadza się z wydanym orzeczeniem w części, czy w całości.

Poza tym – choć zgodnie z przepisami nie jest to wymagane – odwołanie warto szczegółowo uzasadnić, wskazując na okoliczności pominięte, niezauważone, błędnie ocenione przez komisję. Zarzuty do orzeczenia należy sformułować w oparciu o analizę stanowiska komisji lekarskiej, które zostało ujęte w uzasadnieniu decyzji.

Odwołanie od orzeczenia musi zawierać dane pozwalające na przypisanie pisma do danej sprawy, czyli w treści odwołania znaleźć się powinny:

 • dane skarżącego, w tym numer PESEL,
 • dane adresowe,
 • oznaczenie wydanego orzeczenia – data i numer sprawy.

Wypełniając wzór odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA, warto uwzględnić w nim listę dokumentów, które potwierdzą wykorzystane argumenty. Mogą to być między innymi dokumenty z historią choroby, zaświadczenia lekarskie czy opinie biegłych z zakresu medycyny.

Warto pamiętać też, że odwołanie musi zostać własnoręcznie podpisane przez skarżącego. Można też złożyć je przez pełnomocnika, a wtedy na dokumencie powinien znaleźć się jego podpis wraz z odpisem pełnomocnictwa.

Jak rozpatrywane jest odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej?

Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej złożone w terminie powinno zostać niezwłocznie skierowane do Centralnej Komisji Lekarskiej. Komisja ma 30 dni na rozpoznanie odwołania. Jeśli jednak zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub uzupełnienia dokumentacji, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Po rozpatrzeniu odwołania komisja może:

 • utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie, czyli nie uwzględnić sprzeciwu skarżącego,
 • uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i wydać nowe orzeczenie,
 • uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez rejonową komisję lekarską.

Jeśli komisja po rozpatrzeniu odwołania wydaje nowe orzeczenie, to nie może być ono niekorzystne dla osoby badanej, chyba że zaskarżone orzeczenie było sprzeczne z prawem lub zostało wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych.

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA – wzór