Wzór pisma odwołania od decyzji KRUS

Kategorie: ,

16.00 

Pismo odwołania od decyzji KRUS dotyczy najczęściej orzeczenia lekarskiego, czyli np. decyzji o nieprzyznaniu ubezpieczonemu prawa do świadczenia (renty). Zarówno od tej, jak i od każdej innej decyzji KRUS przysługuje jednak odwołanie.

Ubezpieczony może złożyć stosowne pismo w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Jak napisać odwołanie od decyzji KRUS?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – które pobierzesz u góry↑

Jak uzyskać świadczenie z ubezpieczenia społecznego KRUS?

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres,
 • jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • jego całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Zatem prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego – prawo do renty – ma każdy rolnik, który płaci regularnie składki na ubezpieczenie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. KRUS rozstrzyga takie sprawy w systemie dwuinstancyjnym:

 1. W pierwszej instancji orzeczenie wydaje lekarz rzeczoznawca.
 2. W drugiej instancji orzeczenie wydaje komisja lekarska, orzekająca w składzie trzyosobowym.

Co ważne, zarówno lekarz rzeczoznawca, jak i komisja lekarska wydają swoje orzeczenia na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego, a także na podstawie analizy posiadanej dokumentacji z procesu jego leczenia.

Lekarze mają też prawo zlecić przeprowadzenie badania zaocznego, jeśli stan zdrowia osoby ubezpieczonej nie pozwala jej osobiście stawić się na badaniu, a posiadana dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS.

Z drugiej jednak strony, lekarz rzeczoznawca i komisja lekarska mogą też skierować ubezpieczonego na obserwację szpitalną lub konsultacje specjalistyczne, aby zdobyć więcej informacji na temat jego stanu zdrowia.

Niestety, uzyskanie prawa do renty KRUS nie jest łatwe. Większość wydawanych orzeczeń lekarskich okazuje się negatywna. Lekarze orzecznicy, zamiast przyznawać prawo do renty, zalecają przekwalifikowanie się lub znalezienie innego źródła dochodu.

Co ciekawe, problem ten dotyczy nawet ubezpieczonych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Warto wiedzieć więc, że od negatywnej decyzji lekarza z KRUS-u przysługuje odwołanie.

Na czym polega odwołanie od decyzji KRUS?

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS ubezpieczony powinien złożyć w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wypisu z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, czyli 30 dni od dnia otrzymania decyzji KRUS. Dokument składa się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała wypis.

Warto przygotować go bardzo skrupulatnie, ponieważ odpowiedź na odwołanie – orzeczenie komisji lekarskiej KRUS – jest ostateczna, zatem nie przysługuje od niej kolejne odwołanie.

Należy pamiętać też o obowiązującym terminie, ponieważ odwołanie wniesione później nie zostanie rozpatrzone, a decyzja stanie się prawomocna. Na jej podstawie prezes KRUS wyda później oficjalną decyzję w sprawie świadczenia z ubezpieczenia społecznego, czyli odmowę przyznania renty.

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS powinno odnosić się do orzeczenia lekarza rzeczoznawcy. Podmiot ten może podjąć natomiast decyzję o:

 • trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
 • stałym i długotrwałym uszczerbku na zdrowiu,
 • celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • wskazaniach do rehabilitacji leczniczej.
Od takiej właśnie treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS – ubezpieczony może odwołać się w swoim piśmie. Jak je przygotować?

Jak napisać odwołanie od decyzji KRUS?

Chociaż odwołanie od decyzji KRUS składa się w jednostce, która wydała orzeczenie, to jest ono kierowane do sądu. Zatem jak napisać odwołanie od decyzji KRUS do sądu? Oczywiście, pismo to musi mieć charakter urzędowy.

Nie może zawierać błędów ani braków formalnych, dlatego warto przygotować je w oparciu o wzór pisma odwołania od decyzji KRUS.

Dokument uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby ubezpieczonej,
 • oznaczenie numeru decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • stanowisko wobec decyzji, które ubezpieczony zaskarża w całości lub części,
 • uzasadnienie, czyli argumenty, które przemawiają za zmianą decyzji,
 • podpis ubezpieczonego.

Wypełniając nasz wzór odwołania od decyzji KRUS w sprawie renty, nie można pozostawać gołosłownym. Konieczne jest dołączenie do pisma dokumentacji lekarskiej lub innych dowodów, które potwierdzają, że stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala mu wykonywać pracy nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale pracy w ogóle.

Warto pamiętać, że odwołanie składa się od decyzji lekarza orzecznika. Ten jednak nie jest pozbawiony nadzoru – w pierwszej kolejności jego orzeczenie kontroluje regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego.

Już na tym etapie może on może wnieść zarzut wadliwości orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS. Takie samo prawo ma sam ubezpieczony, a jeśli złoży odwołanie rozpatrywać je będzie nie lekarz orzecznik, lecz komisja lekarska.

Jak rozpatrywane jest odwołanie od decyzji KRUS?

Jeśli ubezpieczony zaskarży orzeczenie lekarskie, sprawa trafi do komisji lekarskiej KRUS, orzekającej w składzie trzyosobowym. Ostateczne orzeczenie zapada zwykle większością głosów i nie podlega kolejnemu zaskarżeniu – na tej podstawie prezes KRUS wyda decyzję w sprawie renty.

Komisja lekarska – tak samo, jak lekarze rzeczoznawcy – podlega jednak kontroli Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nadzór bezpośredni – z ramienia prezesa – pełni nad nią lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego, a nadzór zwierzchni naczelny lekarz KRUS.

Każde odwołanie od decyzji KRUS – nie tylko w sprawie przyznania renty, ale też w sprawie zaliczenia okresów podlegania ubezpieczeniu i w innych sprawach związanych z KRUS – składa się do właściwego Sądu Okręgowego za pośrednictwem oddziału KRUS, który wydał zaskarżoną decyzję.

Ciekawostka

Postępowanie przed sądem przeciwko KRUS w sprawie przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego jest całkowicie wolne od kosztów, czyli wniesienie odwołania od decyzji KRUS nie podlega żadnej opłacie.

Jednak złożenie zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Brak wniesienia odwołania w wyznaczonym terminie zamyka drogę ubezpieczonemu do skutecznego kwestionowania orzeczenia poprzez drogę sądową.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma odwołania od decyzji KRUS