Wniosek o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Wniosek o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego to jedno z najlepszych rozwiązań, z jakich może skorzystać dłużnik alimentacyjny. Pismo tego typu składa się do organu, który w zastępstwie dłużnika wypłaca osobie uprawnionej świadczenie alimentacyjne.

Prawo do złożenia takiego wniosku ma osoba znajdująca się w trudnej sytuacji rodzinnej i dochodowej. Jak napisać wniosek dotyczący rozłożenia na raty długu alimentacyjnego?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty długu alimentacyjnego

Rozłożenie zaległych alimentów na raty to jedno z rozwiązań, jakie przewidują przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z treścią art. 30 tego aktu prawnego, dłużnik może liczyć zarówno na umorzenie należności, jak i na odroczenie terminu płatności czy właśnie na rozłożenie długu na raty.

Należności względem funduszu alimentacyjnego mogą zostać umorzone w łącznej wysokości:

 • 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat, czyli gdy dłużnik w tym czasie regularnie płaci alimenty w zasądzonej wysokości,
 • 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat,
 • 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat.

Oznacza to, że dług alimentacyjny jest umarzany proporcjonalnie do okresu, w jakim dłużnik wywiązywał się ze swojego obowiązku. Po 7 latach może zostać umorzony nawet w całości.

Jak czytamy we wspomnianym akcie prawnym:

Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Takie umorzenie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli organ nie zgodzi się na umorzenie całości lub części długu, warto starać się o rozłożenie go na raty.

Wniosek o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty znacznie częściej rozpatrywany jest pozytywnie. Nadal jednak dłużnik musi odpowiednio go uzasadnić.

Jak uregulować dług alimentacyjny?

Jak spłacić dług w funduszu alimentacyjnym? To pytanie zadaje sobie wielu dłużników, dlatego warto podsumować dwie dostępne metody uregulowania takiego długu:

 1. pierwsza z nich to uiszczanie świadczenia na bieżąco przez odpowiedni okres czasu – wtedy środki będą przekazywane na poczet zadłużenia, a osoba uprawniona nadal będzie otrzymywała pieniądze z funduszu alimentacyjnego,
 2. druga z nich to złożenie wniosku i rozłożenie na raty długu z funduszu alimentacyjnego za zgodą odpowiedniego organu, a nawet umorzenie go w części lub w całości, także z odsetkami.

Należy podkreślić jednak, że wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego lub o rozłożenie długu na raty może złożyć tylko dłużnik w trudnej sytuacji rodzinnej i dochodowej.

Organ rozpatrujący wniosek dokładnie zbada, czy taki stan rzeczy jest wynikiem czynników obiektywnych – czy nie doprowadziły do niego działania samego dłużnika.

Przykładowo, wniosek powinien zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli:

 • dłużnik jest osobą niepełnosprawną i nie może podjąć pracy zarobkowej,
 • dłużnik jest ciężko chory lub w podeszłym wieku i nie może podjąć pracy zarobkowej, a dodatkowo ponosi wysokie koszty leczenia czy rehabilitacji.
Szanse na umorzenie lub rozłożenie długu na raty ma zatem wnioskodawca, który znalazł się w sytuacji niepozwalającej mu na wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego.

Jak rozłożyć na raty dług alimentacyjny?

Aby rozłożyć na raty dług alimentacyjny, należy uzyskać zgodę organu, który wypłaca alimenty zastępcze. Takim organem jest teraz urząd gminy lub miasta w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej. Zatem wypełniony wzór pisma o rozłożenie na raty alimentów kieruje się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dawniej jednak alimenty zastępcze wypłacał ZUS, jeśli więc dłużnik pragnie umorzyć lub rozłożyć na raty również tak zwany stary dług alimentacyjny, powinien podjąć kontakt z urzędem we własnym miejscu zamieszkania.

Wniosek o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty musi uwzględniać:

 • dane identyfikacyjne dłużnika,
 • numer sprawy,
 • wysokość zadłużenia,
 • propozycję spłaty zadłużenia, czyli termin płatności pierwszej raty, liczbę i wysokość rat,
 • uzasadnienie – wyjaśnienie, dlaczego dłużnik nie jest w stanie spłacić zadłużenia jednorazowo,
 • podpis.

Do wniosku dołącza się obowiązkowo:

 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym,
 • oświadczenie o sytuacji materialnej,
 • zeznanie podatkowe za ostatni rok.

Kiedy dłużnik wnioskuje o umorzenie długu alimentacyjnego, powinien jak najlepiej opisać swoją trudną sytuację materialno-bytową. Na wszelkie argumenty musi posiadać też potwierdzenie w postaci odpowiedniego dokumentu.

Należy pamiętać, że organ ma prawo żądać ich okazania, a przed rozpatrzeniem wniosku z pewnością przeprowadzi też wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania dłużnika.

Uzasadnienie wniosku

Uzasadnieniem dla wniosku o umorzenie długu lub rozłożenie go na raty może być niepełnosprawność, niezdolność do pracy, konieczność sprawowania opieki nad chorym/niepełnosprawnym członkiem rodziny, a także ponoszenie wydatków na leczenie czy rehabilitację.

Dłużnik może wykazać, że ze względu na wiek czy stan zdrowia nie może podjąć pracy ani uzyskiwać wyższego dochodu. Warto podkreślić też fakt nieposiadania żadnej nieruchomości, którą komornik mógłby zająć w ramach egzekucji.

Co, jeśli urząd odrzuci wniosek o umorzenie długu lub rozłożenie go na raty? W takim przypadku należy mieć na uwadze, że jest to decyzja administracyjna, a taką można zaskarżyć.

Dłużnik, który wnioskował początkowo o umorzenie całości lub części długu, może odwołać się od niekorzystnej decyzji, przedstawiając nowe argumenty lub zmienić swój wniosek na wniosek o rozłożenie długu na raty, który znacznie częściej rozpatrywany jest pozytywnie.

Należy podkreślić też, że po umorzeniu zaległości na rzecz funduszu alimentacyjnego komornik nadal będzie prowadził postępowanie egzekucyjne, dopóki wierzyciel nie złoży wniosku o umorzenie lub zawieszenie postępowania.

Podsumowanie informacji

Zgodnie z tym, co mówi art. 2 pkt 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Organem właściwym dłużnika jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego wzór
 1. Dobrze napisany wzór, polecam i pozdrawiam!