Pozew o wydanie nieruchomości – wzór

Kategoria:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać pozew o wydanie nieruchomości? Pozew o wydanie nieruchomości to środek prawny służący do ochrony prawa właściciela do posiadania rzeczy. Istota sprowadza się do tego, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana.

Pozew o wydanie nieruchomości może być wytoczony przez właściciela przeciwko osobie, która dopuszcza się naruszenia prawa własności, władając rzeczą bez tytułu prawnego.

Osoba faktycznie władająca rzeczą może uchylić się od żądania właściciela rzeczy, jeśli przysługuje jej skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Kodeks cywilny daje właścicielowi, jako osobie mającej wyłączne prawo do posiadania rzeczy do występowania przeciwko osobom dokonującym naruszeń z roszczeniami. Właściciel ma prawo żądać wydania mu rzeczy przez osobę, która faktycznie włada rzeczą, a nie mu uprawnienia.

Pozew o wydanie nieruchomości – elementy pisma.

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Właściwość Sądową należy ustalić zgodnie z art. 38 § 1 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, tj. „Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia.”

Właściwymi wydziałami dla pozwu o wydanie nieruchomości są wydziały cywilne sądów.

Określenie stron postępowania

Wnoszący pozew, tj. Powód musi wskazać swoje dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą sądowi go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL lub NIP.

W piśmie należy wskazać także dane Pozwanego – jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Numer PESEL może zostać również wskazany, jednakże nie ma takiego wymogu.

Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu należy ustalić na podstawie art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego tj. „W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.”

Opłata od pozwu

Od pozwu wnosi się opłatę stosunkową w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu.

Określenie rodzaju pisma

W petitum pisma należy określić jego rodzaj. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (1)

1 komentarz

Pozew o wydanie nieruchomości – wzór
  1. Polecam wzór pozwu.