Przedsądowe wezwanie do wykonania usługi – wzór

Kategoria:

16.00 

Jak napisać przedsądowe wezwanie do wykonania usługi (spełnienia świadczenia)? Zawierając umowę dotyczącą wykonania usługi, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wykonać określone prace we wskazanym terminie. Jeśli zwleka z realizacją swoich obowiązków, zlecający może ponaglić go i wystosować pisemne przedsądowe wezwanie do wykonania usługi.

Pismo tego typu pełni rolę motywacyjną, ale także dowodową na wypadek ewentualnego sporu sądowego. Jak przygotować ostateczne ponaglenie do wykonania zleconych prac?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór przedsądowego wezwania do wykonania usługi, który pobierzesz powyżej.

Wezwanie do wykonania umowy w przepisach

Przedsądowe wezwanie do wykonania umowy znajduje zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do umów o roboty budowlane, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W wezwaniu do wykonania umowy można powoływać się na następujące artykuły:

Art.  636.  [Sposób wykonywania dzieła]

§  1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

a także:

Art. 656. KC Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło

§ 1.Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

Czym jest przedsądowe wezwanie do wykonania umowy?

Przedsądowe wezwanie do wykonania umowy może dotyczyć między innymi wydania zakupionego towaru, zapłaty za wydany towar, realizacji usługi czy dokończenia dzieła.

Najczęściej pismo dotyczące spełnienia świadczenia stosuje się zatem w odniesieniu do umowy o roboty budowlane czy remontowo-budowlane, choć można także wykorzystać je w innych sytuacjach przy umowie o dzieło, umowie o świadczenie usług czy umowie zlecenia.

Przedsądowe wezwanie do wykonania umowy pełni kilka funkcji.

  1. Po pierwsze, informuje przyjmującego zlecenie, że nie stosuje się do warunków umowy – nie przestrzega terminów czy też realizuje prace niezgodnie z umową.
  2. Po drugie, pismo stanowi żądanie wykonania umowy zgodnie z ustaleniami, czyli określa, co przyjmujący zlecenie powinien zrobić oraz w jakim terminie.
  3. Po trzecie, wezwanie przedsądowe do wykonania usługi jest także ostrzeżeniem, w którym zlecający informuje przyjmującego zlecenie o skutkach jego zaniedbania.

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, konsekwencje te obejmują między innymi odstąpienie od umowy oraz powierzenie realizacji umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków.

Czy warto przygotować wezwanie do wywiązania się z umowy? Jest to wskazane w sytuacji, kiedy wykonawca zwleka z rozpoczęciem realizacji prac, gdy pracuje zbyt wolno, a także gdy realizuje swoje zadania nieprawidłowo. Jeśli zlecający nie wystosuje takiego pisma do przyjmującego zlecenie, nie będzie mógł udowodnić przed sądem, że podjął próbę polubownego rozwiązania sporu.

Jakie elementy musi zawierać przedsądowe wezwanie do wykonania umowy?

Aby wiedzieć, jakie elementy obowiązkowo muszą znaleźć się w wezwaniu do wykonania umowy, wystarczy przeanalizować wzór wezwania do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Druk stanowi wezwanie do zmiany sposobu realizacji prac przez wykonawcę i może być stosowany, kiedy przyjmujący zlecenie:

  • wykonuje usługę w sposób wadliwy,
  • wykonuje usługę niezgodnie z umową,
  • nie wykonuje usługi zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Pismo ponaglające wykonawcę musi określać, na czym polega nieprawidłowość wykonywania umowy przez przyjmującego zlecenie oraz jakich działań zlecający od niego oczekuje. Kluczowe jest także określenie terminu na podjęcie tych działań. Termin ten powinien być realny oraz jednakowo rozumiany przez strony.

Kiedy można odstąpić od umowy o świadczenie usług?

Umowa o świadczenie usług, taka jak umowa o roboty budowlane, może zostać rozwiązana poprzez odstąpienie od niej w sytuacji, kiedy wykonawca nie spełnia warunków podpisanego kontraktu. Zlecający usługę ma w tym przypadku dwie możliwości.

Może wezwać wykonawcę do wykonania usług w nowym terminie, a po jego upływie odstąpić od umowy.

Ma jednak również możliwość odstąpienia od umowy nawet bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli wykonawca na tyle opóźnia się z rozpoczęciem czy też z wykończeniem dzieła, że nie ma realnych szans, aby ukończył je w umówionym terminie.

Sankcje za niewykonanie umowy

Kary umowne za niewykonanie usługi w terminie czy też za nieprawidłowe wykonanie umowy powinna określać sama umowa o świadczenie usług. Jeśli kontrakt przewiduje takie sankcje, zlecający usługę może domagać się zapłaty kary na podstawie podpisanego przez obie strony dokumentu.

Poza zapisami umowy strony obowiązują również przepisy kodeksu cywilnego, które przewidują, że jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie nie zrealizuje wezwania zlecającego do wykonania umowy, to ten ma prawo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie usługi innemu wykonawcy na koszt wykonawcy pierwotnego.

Jeśli zaś inwestor odstąpi od umowy, ma jeszcze prawo żądania zwrotu już spełnionego świadczenia (zaliczki) i naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy przez przyjmującego zlecenie.

Warto pamiętać, że jeżeli przyjmujący zlecenie wykona umowę, ale ukończone dzieło będzie wadliwe, to zlecający może skorzystać z prawa rękojmi i żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad na koszt wykonawcy,
  • naprawy rzeczy na koszt wykonawcy,
  • obniżenia ceny.

Zlecający ma też prawo odstąpienia od umowy, o ile wada dzieła jest istotna. Najpierw inwestor powinien żądać jednak wymiany lub naprawy rzeczy, przy czym wykonawca może wybrać dla siebie jedno z tych rozwiązań – to korzystniejsze z jego punktu widzenia.

Wykonawca odpowiada za wady dzieła przez okres 2 lat, liczony od dnia wydania dzieła lub od dnia zakończenia prac.

Podsumowanie

Pismo wzywające do spełnienia świadczenia pod rygorem odstąpienia od umowy musi spełniać pewne formalne wymagania, aby wywołało oczekiwane skutki prawne.

Niniejsze wezwanie musi na pewno zawierać w treści konsekwencje niewykonania zobowiązania, jakie poniesie wykonawca usługi za niewykonanie zlecenia oraz przymus wywiązania się z umowy wzajemnej w określonym terminie na mocy umowy.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 491. – [Skutki zwłoki] – Kodeks cywilny.

§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.