Szkoda komunikacyjna – wzór oświadczenia i formularza zgłoszenia szkody

16.00 

Szkoda komunikacyjna to szkoda wynikła wskutek kolizji lub wypadku drogowego. Mimo że procedury naprawcze zależne są od rodzaju ubezpieczenia oraz od samego ubezpieczyciela, to samo zgłoszenie powstałej szkody jest uniwersalne.

Zasady likwidacji szkody z OC komunikacyjnego uregulowane zostały ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej ustawa ubezpieczeniowa).

Procedura likwidacji szkody z AC jest z kolei zależna od umowy zawartej między ubezpieczającym a towarzystwem ubezpieczającym. Jeżeli szkoda komunikacyjna naprawiana z OC zobowiązuje zakłady ubezpieczeń do bezwzględnego stosowania przepisów prawa, to przy AC jest to w dużej mierze zależne od zawartej umowy oraz ogólnych warunków umowy.

Jaka jest różnica między wypadkiem a kolizją komunikacyjną?
Kolizja drogowa jest to zdarzenie drogowe, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie poniosły śmierci bądź urazów na zdrowiu. Szkodzie ulega jedynie mienie – tut. pojazd.

Wypadek drogowy jest zdarzeniem w ruchu drogowym, w którym będzie udział jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego doznaje urazu na zdrowiu lub poniósł śmierć.

W przypadku wypadku drogowego, sam formularz zgłoszenia szkody jest niewystarczający. W takiej sytuacji należy bezzwłocznie wezwać policję, pogotowie oraz/lub straż pożarną.

Jeżeli doszło jedynie do kolizji drogowej, nie ma potrzeby zgłaszania sprawy Policji. W takiej sytuacji trzeba jednak bezpiecznie usunąć pojazdy z drogi, aby nie stwarzały dodatkowego zagrożenia. Po zabezpieczeniu miejsca kolizji dopiero można przejść do spisywania oświadczenia szkody.

Szkoda komunikacyjna – spisanie oświadczenia

W sytuacji gdy sytuacja nie wymaga wzywania Policji, sprawca powinien spisać oświadczenie, w którym przyznaje się do sprawstwa oraz pozostawia swoje dane potrzebne do zgłoszenia szkody komunikacyjnej.

Do przygotowania oświadczenia potrzebne będą:

 • polisa OC – należy spisać z niego nr polisy, towarzystwo ubezpieczeń sprawcy oraz okres ubezpieczenia;
 • dowód rejestracyjny samochodu – spisać trzeba dane właściciela pojazdu, nr rejestracyjny, markę oraz model pojazdu;
 • dowód osobisty sprawcy – oprócz imienia i nazwiska sprawcy warto spisać także PESEL oraz nr dowodu;
 • prawo jazdy sprawcy – tutaj potrzebny będzie jedynie numer dokumentu.

Oświadczenie o spowodowaniu szkody najlepiej wozić ze sobą, w stresie towarzyszącym kolizji, można zapomnieć o jego spisaniu lub nie zanotować najważniejszych danych sprawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na niniejszej strony.

Oświadczenie nie ma ustawowych wymogów, powinno jednak posiadać informacje takie jak:

 • datę, godzinę i miejsce wypadku;
 • opis okoliczności powstania wypadku wraz ze szkicem sytuacyjnym;
 • wyraźne i jednoznaczne oświadczenie, kto i dlaczego ponosi winę za powstanie szkody;
 • dane pojazdów uczestniczących w wypadku – numery rejestracyjne, marki, modele, numery rejestracyjne, numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, nazwę zakładu ubezpieczeń oraz okres na jaki polisa została wystawiona;
 • dane właścicieli pojazdów uczestniczących w wypadku;
 • numery prawa jazdy sprawcy;
 • dane kierujących pojazdami uczestniczącymi w wypadku;
 • dane świadków wypadku;
 • opis uszkodzeń pojazdów oraz innych rzeczy.

Oprócz spisania oświadczenia, świetnym pomysłem będzie również zrobienie zdjęć uszkodzonego pojazdu.

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

Zgłoszenie szkody można wykonać na 3 sposoby:

 1. osobiście – złożenia formularza zgłoszenia można dokonać w najbliższej placówce centrum likwidacji szkód towarzystwa ubezpieczonego sprawcy. Można tego do konać przy pomocy formularza zgłoszenia szkody dostępnej na tej stronie.
 2. przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii ubezpieczyciela sprawcy;
 3. za pośrednictwem Internetu – przez stronę internetową towarzystwa ubezpieczonego sprawcy. Większość dużych firm ubezpieczeniowych posiada specjalne platformy do zgłoszeń.

Obowiązki ubezpieczyciela

Zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 16 pkt.1 ustawy ubezpieczeniowe jest zobowiązany, w ciągu 7 dni, przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania.

Towarzystwo ubezpieczeń ma obowiązek m.in. wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu, a także poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, aby możliwe było wydanie decyzji w przedmiocie odszkodowania.

Nie należy naprawiać samochodu przed zgłoszeniem szkody i przeprowadzeniem oględzin przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela. Dopuszczalne są jedynie niewielkie i konieczne naprawy, które umożliwią dalszą jazdę.

Ubezpieczyciel jest związany ustawowymi terminami. Jeżeli towarzystwo będzie się „ociągało”, poszkodowany ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie.

Zgodnie z art. 14 ustawy ubezpieczeniowej Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowania w terminie:

 • 30 dni licząc od dnia poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie. W przypadku braku decyzji o przyznaniu odszkodowania zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do poinformowania klienta na piśmie o przyczynach uniemożliwiających wypłatę oraz do wypłacenia tzw. kwoty bezspornej;
 • 14 dni licząc od dnia ustalenia odpowiedzialności;
 • 90 dni. Jest to maksymalny termin wypłaty całości odszkodowania. W przypadku niedopełnienia obowiązku wypłacenia odszkodowania w powyższym terminie, na ubezpieczyciela zostanie nałożona kara przez organ nadzoru (zasady określone w art. 362 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Ubezpieczyciel ma obowiązek informować na piśmie klienta o wszystkich zmianach w sprawie i wydanych decyzjach. Pisma te powinny zawierać podstawę prawną oraz właściwe uzasadnienie.

Warto wiedzieć, że poszkodowany oprócz odszkodowania za szkodę na mieniu (tut. za uszkodzony samochód), może starać się również o zwrot kosztów z tytułu:

 • utraconych dochodów, jeżeli pojazd służył mu do działalności gospodarczej;
 • kosztów najmu pojazdu zastępczego;
 • odszkodowania za spadek wartości handlowej samochodu po wypadku;
 • kosztów dodatkowych badań technicznych samochodu;
 • ewentualnych odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania.

Co, jeżeli sprawca nie ma OC?

Jeżeli sprawca nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC, odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W takim wypadku tam też należy zgłosić szkodę.

Fundusz Gwarancyjny po wypłacie odszkodowania poszkodowanym, będzie dochodził zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214).
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Szkoda komunikacyjna – wzór oświadczenia i formularza zgłoszenia szkody