Umowa na zastępstwo – wzór umowy z omówieniem

Sytuacja w której pracownika przechodzi na urlop chorobowy na wiele miesięcy nie są wcale rzadkością. Dochodzi do tego chociażby w przypadku zajścia przez pracownicę w ciąże, czy dojścia do groźnego wypadku w pracy. Stojąc w obliczu utraty „rąk do pracy”, dobrym rozwiązaniem dla pracodawcy będzie zatrudnienie nowego pracownika na okres absencji poprzedniego. Powyższe rozwiązuje umowa na zastępstwo.

Umowa na zastępstwo jest jednym z rodzajów umowy o pracę regulowaną przez Kodeks pracy (dalej jako KP). Umowa na zastępstwo może zostać zawarta w przydatku choroby, urlopu lub innej usprawiedliwionej dłuższej nieobecności pracownika. Od 2016 roku omawiany rodzaj umowy uznawany jest za wariant umowy o pracę na czas określony.

Umowa na zastępstwo – co ją odróżnia od standardowej umowy?

Jak zostało wskazane wyżej, umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy o pracę na czas określony. Oznacza, to że umowa zawarta między pracodawcą a pracownikiem musi regulować kwestię trwania umowy. Nie przy tym przeszkód, aby okres jej trwania był krótszy, niż przewidywana nieobecność pracownika. W przypadku, gdyby zaszła potrzeba dalszego zatrudnienia zastępcy, strony mogą zawrzeć kolejne umowy pracę. W przeciwieństwie do standardowych umów, te na zastępstwo mogą być podpisywane nielimitowaną ilość razy.

Obowiązkiem pracodawcy, przy zatrudnianiu pracownika na zastępstwo (na czas określony),  jest wskazanie czasu trwania stosunku pracy. Mając jednakże na uwadze to, iż urlop chorobowy rządzi się swoimi prawami, i trudno jest przewidzieć jego zakończenie, wskazanie konkretnego dnia powrotu pracownika może być niemożliwe. Dlatego też w orzecznictwie pojawiło się stanowisko zgodnie z którym, w umowie może zostać zawarty zapis, iż stosunek pracy zostaje zawarty na czas nieobecności zastępowanego pracownika, bez określania konkretnej daty.

Umowa może również zawierać zapis zgodnie z którym umowa obowiązuje do momentu powrotu do pracy zastępowanego pracownika.

Należy pamiętać, że w przypadku śmierci pracownika zastępowanego umowa o pracę na zastępstwo wygasa z chwilą śmierci pracownika.

Czy umowę na zastępstwo można rozwiązać?

Strony umowy, analogicznie do pozostałych rodzajów umowy pracę, mogą ją rozwiązać. Z tego względu nie ma potrzeby zawierania tego typu zapisów w umowie.

Umowę na zastępstwo można rozwiązać poprzez:

1.       wypowiedzenie umowy pracownika lub pracodawcy:

a.       2 tygodniowe – przy zatrudnieniu krócej niż 6 miesięcy;

b.       1 miesięczne – dla osoby zatrudnionej co najmniej  przez 6 miesięcy;

c.       3 miesięczne – gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata;

2.       za porozumieniem stron, w dowolnym momencie trwania umowy;

3.       bez wypowiedzenia z winy pracownika lub pracodawcy.

Umowa na zastępstwo – obligatoryjne elementy

Umowa o pracę na okres zastępczy powinna posiadać co najmniej takie elementy jak:

  • data oraz miejsce zawarcia umowy;
  • określenie rodzaju umowy (w tym określenie stanowiska pracy);
  • oznaczenie stron umowy;
  • warunki pracy i płacy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Osoba zastępująca pracownika powinna być zatrudniona na takim samym stanowisku jak pracownik zastępowany oraz wykonywać taki sam rodzaj pracy.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

 

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.