Zwolnienie pracownika na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia

zwolnienie pracownika na poszukiwanie pracy

W czasie wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi „urlop” na poszukiwanie nowej pracy. Zwolnienie pracownika na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia jest instytucją Kodeksu pracy i nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla pracownika.

Zwolnienie pracownika na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia przysługuje pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Przy czym pracownik za ten czas zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia.

Ważne! Pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie pracy. Jeżeli tego nie uczyni, pracownik ma prawo domagać się spełnienia roszczenia w terminie 3 lat.

Komu przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy?

Prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy jest uzależnione od spełnienia kilku warunków:

  • umowę o pracę z pracownikiem musi zostać rozwiązana przez pracodawcę. Oznacza to, że z tego uprawnienia nie skorzysta pracownik który sam rozwiązał umowę bądź dokonał tego za porozumieniem stron. Zwolnienie przysługuje w razie rozwiązania przez pracodawcę każdego rodzaju umowy o pracę, tj. zarówno umowy na czas określony jak i nieokreślony.
  • okres wypowiedzenia pracownika musi wynosić co najmniej dwa tygodnie. Uprawnienie nie obejmuje więc pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na okres próbny oraz na okres krótszy niż trzy miesiące.
  • pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie mu dni wolnych na poszukiwanie pracy. Pracodawca nie ma obowiązku informować pracownika o takim uprawnieniu. Pracownik sam musi o to zadbać.

W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest spowodowane ogłoszeniem upadłości albo likwidacja pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracownika, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi również przysługuje prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Czytaj też: Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Wymiar okresu zwolnienia

Analogicznie do powyższego akapitu wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy również jest uzależniony od długości okresu wypowiedzenia. Pracownikowi przysługują zwolnienia w wymiarze:

  • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
  • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia;
  • 3 dni robocze – w przypadku, kiedy wypowiedzenie pracownikowi umowy o prace nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Wniosek o zwolnienie pracownika w celu poszukiwania pracy

Podstawę udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy stanowi wniosek pracownika. Pracodawca natomiast ma obowiązek uwzględnić taki wniosek. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy, twierdząc, iż pracownik nie zamierza podejmować zatrudnienia w ramach stosunku pracy, albo znalazł już pracę, a więc nie wykorzysta dni wolnych na poszukiwanie pracy zgodnie z celem określonym w komentowanym przepisie.

Ważne! To pracownik decyduje o tym, w jakim terminie najlepiej wykorzysta dni wolne na poszukiwanie pracy.

Pracownikowi, któremu pracodawca nie udzielił zwolnienia na poszukiwanie pracy, przysługuje roszczenie o udzielenie takiego zwolnienia.

Należy pamiętać, iż pracownik nie może sam sobie udzielić zwolnienia na poszukiwanie pracy. Nieprzybycie do pracy w dniach, w których pracownik wystąpił o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy, może zostać potraktowane przez pracodawcę jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 pkt 1 KP.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U.2018.0.917)

 

Autor Żaneta Pilarska