Niezaliczone testy psychologiczne do wojska – ODWOŁANIE

Kategorie: , ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jeśli masz za sobą niezaliczone testy psychologiczne do wojska – odwołanie które Ci przysługuje, może pozytywnie zmienić Twoją sytuację. Testy psychologiczne to bardzo ważny etap rekrutacji do wojska. Ich niezaliczenie nie zamyka jednak drogi do objęcia wymarzonego stanowiska w wojsku.

Osoby, które otrzymały negatywne orzeczenie psychologa wojskowego, mogą odwołać się od niekorzystnej decyzji. O tym, w jaki sposób należy to zrobić, informuje pouczenie zawarte w treści orzeczenia psychologicznego. Jak napisać skuteczne odwołanie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Na czym polegają testy psychologiczne do wojska?

Testy psychologiczne to taki etap rekrutacji, który ma na celu określenie sprawności psychofizycznej każdego kandydata do pracy w wojsku. Badania przeprowadza się obowiązkowo. Łatwo domyślić się, jak istotna jest dobra kondycja psychologiczna osoby, która chce zostać żołnierzem zawodowym.

Wykonywanie obowiązków służbowych w sytuacjach stresowych jest wpisane w charakter tej pracy, dlatego bez pozytywnego orzeczenia psychologicznego żadna osoba nie może zostać przyjęta do wojska. 

Do testów psychologicznych w wojsku nie da się w żaden sposób przygotować. Psycholodzy stosują różne techniki, którymi potrafią wydobyć z kandydata prawdziwe cechy jego osobowości i prawidłowo ocenić zdolność psychofizyczną, w tym zwłaszcza odporność na stres.

Specjalista najczęściej przeprowadza z kandydatem rozmowę, w trakcie której równie dużą uwagę poświęca odpowiedziom udzielanym przez badanego, jak i jego reakcjom. Badanie pozwala ocenić:

 • sprawność intelektualną,
 • sprawność procesów poznawczych,
 • funkcjonowanie w sytuacjach trudnych i stresowych,
 • osobowość kandydata. 

Choć testy psychologiczne mogą wydawać się czymś skomplikowanym to większość pytań, które obejmują, sprowadza się tak naprawdę do odpowiedzi typu “tak” lub “nie”.

W takiej rozmowie psycholog może przeanalizować czas reakcji badanego, ocenić jej zdolność logicznego myślenia, a nawet przetestować koordynację ruchowo-wzrokową. Test pozwala psychologowi stwierdzić, osoba badana mówi prawdę, czy kłamie, czy jest zestresowana, czy zależy jej na pracy w wojsku. 

Aby dobrze wypaść na takim badaniu, należy zadbać jedynie o dobre samopoczucie i właściwe nastawienie. Przed testami warto unikać używek i porządnie się wyspać, co pozwoli upewnić się, że umysł i ciało będą w dobrej formie. 

Czy można odwołać się od negatywnego orzeczenia psychologicznego?

Niezaliczone psychotesty do wojska to nie „koniec świata”. Takie sytuacje zdarzają się nawet osobom stawiającym się na badania w świetnej formie, wręcz stworzonym do pracy w zawodzie żołnierza.

Z różnych przyczyn może dojść jednak do sytuacji, w której psycholog stwierdzi niezdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej. Czy niezaliczone testy psychologiczne do wojska podlegają zaskarżeniu orzeczenia stwierdzającego istnienie przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia czynnej służby wojskowej?

O możliwości odwołania się o niezaliczonych testów psychologicznych informuje kandydata treść otrzymanej decyzji odmownej, w sekcji pouczenie, brzmi ono mniej więcej tak:

Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do ________ z siedzibą w ____________ za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie psychologiczne, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej na odwołanie się od orzeczenia psychologicznego kandydat ma 14 dni. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia mu decyzji odmownej. 

Jak odwołać się od negatywnego orzeczenia psychologicznego?

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko przyjmuje za pośrednictwem tej pracowni psychologicznej, która orzeczenie wydała. Wystarczy więc zapoznać się z treścią tego dokumentu, aby wiedzieć, czy pismo należy zaadresować do:

 • regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, właściwej ze względu na zasięg działania (jeśli orzeczenie wydała wojskowa pracownia psychologiczna),
 • Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej (jeśli orzeczenie wydała regionalna wojskowa pracownia psychologiczna).

Wniesione odwołanie od decyzji psychologa MSWiA najpierw podlega rozpatrzeniu przez tę jednostkę, która je wydała. Następnie – w przypadku podtrzymania negatywnej decyzji – pracownia przekazuje odwołanie dalej, odpowiedniemu do rozpoznania pisma podmiotowi wraz z pełną dokumentacją kandydata.

*na przekazanie dokumentów pracownia ma 7 dni, licząc od dnia, w którym wniesiono odwołanie. 

Wniesienie odwołania skutkuje tym, że testy psychologiczne do wojska przeprowadzane są ponownie w trybie odwoławczym. Po tym badaniu na kolejne orzeczenie psychologiczne trzeba czekać 7 dni od dnia przeprowadzenia badania.

Ponowne badanie psychologiczne kandydata obejmuje zarówno testy psychologiczne, jak i dokładną analizę dokumentacji psychologicznej odwołującego się.

Ile razy można odwołać się od orzeczenia psychologicznego?

Niezaliczenie testów psychologicznych do wojska podlega zaskarżeniu, ale kandydat może odwołać się od negatywnej decyzji tylko jeden raz.

Wynik badania przeprowadzonego w trybie odwoławczym jest ostateczny. Podobny skutek wywołuje uchybienie terminowi na odwołanie, czyli wniesienie odwołania po 14 dniach od daty doręczenia decyzji odmownej. 

Jeśli odpowiedź na odwołanie od orzeczenia psychologicznego będzie negatywna, kandydat może przystąpić do kolejnej rekrutacji, ale dopiero po upływie jednego roku od daty wydania ostatniego orzeczenia. 

Jak napisać odwołanie od negatywnego orzeczenia psychologicznego?

Zaskarżenie negatywnej decyzji psychologa wojskowego jest najłatwiejsze, kiedy wykorzystuje się w tym celu wzór odwołania od orzeczenia psychologicznego. Pismo wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi, w tym:

 • własnymi danymi osobowymi,
 • datą i miejscem złożenia odwołania,
 • danymi podmiotu przeprowadzającego badanie (z orzeczenia),
 • numerem orzeczenia psychologicznego,
 • uzasadnieniem (argumenty podważające decyzję psychologa),
 • własnym podpisem. 

Jak uzasadnić odwołanie od negatywnego orzeczenia psychologicznego?

Aby przygotować argumenty przemawiające za ponownym przeprowadzeniem badania, należy zagłębić się w treść uzasadnienia orzeczenia i oceny psychologa.

Ta odnosi się najczęściej do:

 • sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej kandydata,
 • motywacji wyboru służby,
 • uzależnień,
 • przebytych chorób, urazów, wypadków, kryzysów,
 • zachowania podczas badania,
 • adekwatności wyglądu do sytuacji,
 • stosunku do badań,
 • nastroju,
 • tempa pracy,
 • cech osobowości,
 • dojrzałości społecznej,
 • dojrzałości emocjonalnej,
 • sprawności funkcjonowania w sytuacjach stresowych.

Do wszystkich tych aspektów oceny psychologicznej można odnieść się więc w swoim piśmie, wykazując przy tym, dlaczego psycholog ocenił kandydata niewłaściwie lub niesprawiedliwie.

Zsumowanie

Kandydat, który nie zaliczył testów psychologicznych do wojska, może złożyć odwołanie, w którym poprosi o ponowne przeprowadzenie psychotestów. Aby tego dokonać, należy na piśmie odwołać się od decyzji psychologa.

Dokładny sposób oraz termin na złożenie odwołania znajduje się w otrzymanej decyzji i pouczeniu o przysługujących prawach, znajdziemy w nim m.in. informacje, że:

Od orzeczenia psychologicznego osoba badana może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a odwołanie wnosi się do pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie psychologiczne.

Jako ciekawostkę warto dodać, że dokumentację badań psychologicznych przechowuje się w archiwum pracowni psychologicznej aż przez okres 20 lat, natomiast termin ważności badań psychologicznych wynosi 3 lata od przeprowadzenia badania.

Podstawa prawna:

Art. 88. – [Badania psychologiczne osoby powołanej do czynnej służby wojskowej] – Obrona Ojczyzny.

1.Osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej poddaje się badaniom psychologicznym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

5.Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.[…]

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Niezaliczone testy psychologiczne do wojska – ODWOŁANIE
 1. Polecam wzór odwołania, pismo bardzo mi się przydało, zupełnie wiedziałem jak takie odwołanie się pisze…