Wniosek o stalking – wzór z omówieniem

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o stalking? W 2011 roku nowe przepisy kodeksu karnego określiły stalking jako przestępstwo. Dzisiaj wyróżnia się stalking zwykły, oraz cyberstalking, czyli stalking w internecie, a oba przestępstwa są karalne na podstawie art. 190a kodeksu karnego. Stalking to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Niestety, duża część wniosków tego typu nie prowadzi do wszczęcia postępowania z powodu braku dowodów. Jak napisać wniosek o stalking i jak udowodnić przestępstwo stalkingu?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o stalking, który pobierzesz powyżej.

Stalking – co to?

Definicja stalkingu została zawarta w art. 190a kodeksu karnego. Zgodnie z przepisami, stalking to uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, wywołujące uzasadnione poczucie zagrożenia, szykanowania czy poniżenia, bądź naruszające jej prywatność.

§ 1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4.Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Odpowiedzi na pytanie „co to jest stalking” jest jednak więcej. Przestępstwo to definiuje się także jako wykorzystywanie wizerunku innej osoby, w tym wykorzystywanie danych osobowych, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej oraz jako podszywanie się pod inną osobę. Cyberstalking to z kolei podobne działania prześladowcze, ale z użyciem elektronicznych systemów przetwarzania informacji, czyli przede wszystkim stalking w internecie.

Kiedy zaczyna się stalking? O stalkingu można mówić w momencie, kiedy sprawca nękania – pomimo próśb i żądań ze strony poszkodowanego – nie zaprzestaje swoich działań, celowo niepokojąc pokrzywdzonego.

Nękanie podlega karze, jeśli ma charakter długotrwały, uporczywy i nieustępliwy. Chodzi więc o działania, które wzbudzają poczucie zagrożenia lub w istotny sposób naruszają prywatność i trwają od dłuższego czasu.

Stalking – przykłady

Stalking przyjmuje różne formy nękania zarówno w świecie rzeczywistym, jak i tym wirtualnym. Najczęstsze zachowania stalkera to:

 • złośliwe dokuczanie,
 • prześladowanie,
 • niepokojenie pokrzywdzonego,
 • głuche lub obraźliwe telefony,
 • śledzenie,
 • nachodzenie,
 • wysyłanie niechcianych wiadomości,
 • publiczne pomawianie,
 • obdarowywanie niechcianymi podarunkami,
 • ciągłe, powtarzające się nagabywanie.

Istnieje jednak wiele innych form nękania, które mogą być ścigane na wniosek o stalking. Mowa tu między innymi o:

 • nastawianiu bliskich/znajomych ofiary przeciwko niej,
 • zniesławianiu, na przykład w internecie,
 • wypytywaniu o ofiarę innych osób,
 • włamywaniu się do mieszkania,
 • kradzieży mienia,
 • zakładaniu podsłuchu,
 • niszczeniu mienia,
 • szantażowaniu,
 • manipulowaniu ofiarą,
 • krzywdzeniu zwierząt należących do ofiary.
Wszystkie te działania noszą znamiona stalkingu, dlatego warto dokumentować je na potrzeby wytoczenia powództwa sądowego.

Stalking – jak udowodnić?

Ponieważ istnieje wiele form stalkingu, istnieje też wiele różnych dowodów, które mogą pomóc udowodnić nękanie przez stalkera. Podstawowe dokumenty, świadczące o prześladowaniu to między innymi:

 • zeznania pokrzywdzonego,
 • zeznania świadków,
 • wydruki wiadomości,
 • zrzuty ekranu z mediów społecznościowych,
 • nagrania z monitoringu,
 • zdjęcia,
 • dokumenty od psychiatry,
 • nagrania rozmów.

To, jakie dowody będą niezbędne, aby skazać stalkera, zależy od okoliczności danej sprawy. Niekiedy działania osoby nękającej są na tyle przemyślane, że nie pozostawia ona śladów, które pozwoliłyby na jej identyfikację.

Nawet w takich okolicznościach poszkodowany może podjąć jednak kroki prawne, które pozwolą mu zadbać o swoje bezpieczeństwo. Osobom prześladowanym poleca się skrupulatne prowadzenie dziennika.

Należy zapisywać w nim dokładnie wszystkie zdarzenia, które mogą mieć związek z nękaniem – z miejscem, datą, godziną, opisem sytuacji. Pozwala to stwierdzić, jak długo trwa stalking i czy nosi znamiona uporczywego, celowego działania.

Ofiara powinna też:

 • zapisywać wiadomości, nagrania z poczty głosowej,
 • fotografować szkody, obrażenia ciała,
 • zachowywać przedmioty będące prezentami od prześladowcy,
 • wykonywać zrzuty ekranu postów czy prywatnych wiadomości,
 • wskazywać świadków napaści czy innych zachowań stalkera.

Stalking – kara

Nękanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego, fizycznego, a nawet życia. Zachowania tego typu zostały określone jako karalne najpierw w USA, a potem także w innych krajach, w tym również w Polsce.

Polski Kodeks Karny definiuje stalking jako:

Uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności.

Za takie przestępstwo przewiduje się dla sprawcy karę pozbawienia wolności do lat 3, a niekiedy nawet do lat 10.

Warto wspomnieć też o tym, na jakie wsparcie może liczyć ofiara stalkera. Pomoc dla ofiar stalkingu oferują różnego typu placówki, między innymi poradnie terapeutyczne czy Ośrodki Interwencji Kryzysowej. W przypadku dzieci w pomoc włącza się szkoła i poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Funkcjonują też różne telefony zaufania. Najważniejsze jest jednak skierowanie się do specjalisty, który tak naprawdę potrzebny jest nie tylko poszkodowanemu, ale również jego prześladowcy.

Stalking w pracy

Stalking w pracy nie powinien być mylony z mobbingiem. Warto pamiętać, że znamiona stalkingu nosi utrudnianie komuś codziennego funkcjonowania w zakładzie pracy czy próby podszywania się pod daną osobę.

Mobbing jest definiowany przez przepisy prawa pracy, a stalking podlega pod przepisy kodeksu karnego. Uporczywe nękanie przyjmuje różne formy, ale zawsze powoduje u ofiar uszczerbek na zdrowiu psychicznym i/lub fizycznym.

Stalking w pracy można rozpoznać po:

 • poczuciu osaczenia,
 • otrzymywaniu niepokojących wiadomości i telefonów,
 • nękaniu w świecie wirtualnym,
 • wykorzystywaniu osób trzecich w celu nękania ofiary,
 • stosowaniu przemocy.

Działania podejmowane przez stalkerów mają negatywnie wpływać na samopoczucie ofiary stalkingu, prowadzić do zaburzenia jej poczucia bezpieczeństwa, a także do pogorszenia jej zdrowia psychicznego – to między innymi po tych zamiarach można rozpoznać nękanie w pracy.

Stalking w internecie

Stalking online to jeden z najpowszechniejszych dzisiaj problemów. Internet jest doskonałym źródłem informacji dla każdego stalkera, dlatego wielu prześladowców wykorzystuje w swoich działaniach narzędzia internetowe. Stalking w internecie polega między innymi na:

 • wysyłaniu maili z pogróżkami,
 • wysyłaniu wiadomości obraźliwych,
 • obserwowaniu działań ofiary w mediach społecznościowych,
 • sprawdzaniu, czym interesuje się ofiara i gdzie można ją spotkać,
 • podszywaniu się pod ofiarę poprzez zakładanie fałszywych profili.

Jeśli chodzi o stalking, Facebook dostarcza prześladowcom wielu niebezpiecznych informacji na temat ofiary. Pozwala stalkerowi dowiadywać się różnych rzeczy na temat osoby prześladowanej, a nawet znajdować miejsca, w których może ja spotkać.

Stalking na IG może polegać na zapisywaniu tak zwanych „stories”, wysyłaniu niepokojących wiadomości czy publikowaniu nieprzyjemnych komentarzy pod zdjęciami.

Natomiast stalking na Reddit i na innych podobnych portalach, które pozwalają każdemu na swobodną wypowiedź, polega na bardzo podobnych działaniach, czyli przede wszystkim na podszywaniu się pod inne osoby czy oczernianiu ofiary w komentarzach pod postami.

Jak przebiega sprawa o stalking?

Sprawa o stalking zostaje wszczęta na wniosek o stalking lub z urzędu, jeśli ofiara targnie się na swoje życie. Aby przygotować dokument, który pozwoli wszcząć postępowanie, warto wykorzystać przygotowany przez nas i gotowy do wypełnienia wzór wniosku o stalking, który wystarczy złożyć na komisariacie policji lub w prokuraturze rejonowej.

Wniosek o stalking powinien zawierać:

 • dane organu, do którego pismo jest kierowane,
 • dane personalne osoby składającej wniosek,
 • opis sprawy, której dotyczy pismo,
 • podpis osoby składającej pismo.

Należy pamiętać, aby równolegle z zawiadomieniem o przestępstwie stalkingu złożyć wniosek o ściganie przestępstwa określonego w kodeksie karnym- bez tego policja ani prokuratura nie rozpocznie ścigania przestępcy.

Na skutek złożenia takich pism, poszkodowany otrzyma wezwanie do złożenia zeznań lub zawiadomienie o wszczęciu śledztwa. Może zdarzyć się jednak, że prokuratura doręczy ofierze postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – kiedy dowody będą niewystarczające.

W pierwszym przypadku prześladowany powinien złożyć zeznania i podpisać protokół. Potem prokuratura przeprowadzi postępowanie dowodowe, przesłuchując innych świadków i dokonując oględzin. Ostatecznie prokurator może postawić sprawcy zarzuty i skierować sprawę do sądu.

Podsumowanie

Ściganie przestępstwa stalkingu następuje dopiero na wniosek osoby pokrzywdzonej będącej ofiarą stalkingu i tak naprawdę tylko od niej zależy, czy sprawca stalkingu kiedykolwiek zostanie ukarany za uporczywe nękanie innej osoby.

Natomiast w momencie złożenia wniosku o stalking, postępowanie karne dalej toczy się z urzędu. To co jeszcze warto zaznaczyć to, że postępowanie przygotowawcze w takich sprawach prowadzone będzie przez organy publiczne, czyli np. policję lub prokuratora.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze.

W przypadku stalkingu (szczególnie tego internetowego) wiele działań ze strony stalkera nie jest jeszcze zakatalogowana jako działania prześladowcze, bo przestrzeń internetowa to wciąż jeszcze nowy grunt na którym bardzo dynamicznie rozwijają się nowe technlogie i aplikacje, w związku z czym zjawisko stalkingu często można przegapić.

W każdym bądź razie (zgodnie z przepisami kodeksu karnego) osobie, która dopuści się niewłaściwych zachowań – grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a w niektórych poważniejszych przypadkach (np. targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie), kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

Pzepisy, które warto znać:

Art. 207. – [Znęcanie się] – Kodeks karny.

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o stalking – wzór z omówieniem
 1. Dziękuję i pozdrawiam!