Wniosek o ocenę pracy nauczyciela – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o ocenę pracy nauczyciela? Ocena pracy nauczyciela jest niezbędna w drodze do osiągnięcia kolejnego stopnia na drodze zawodowej każdego pedagoga. Taki dokument odnosi się do jakości pracy nauczyciela, czyli tego, jak realizuje on swoje obowiązki zawodowe. Ocenę pracy nauczyciela sporządza dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek. Kto może złożyć wniosek o ocenę pracy nauczyciela i jak takie pismo przygotować?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej.

Przepisy dotyczące projektu oceny pracy nauczycieli

Należy wiedzieć, że regulamin oceny pracy nauczyciela tworzy dyrektor szkoły, który musi skonsultować jego treść ze związkami zawodowymi i radą pedagogiczną. Taki regulamin bazuje na przepisach:

 • Prawa oświatowego,
 • Karty Nauczyciela,
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Przepisy te informują między innymi o tym, jak często dokonuje się oceny pracy nauczyciela, na czyj wniosek, w jakim terminie, w oparciu o jakie kryteria oraz jak powinna przebiegać cała procedura i odwołanie od wystawionej oceny.

Warto podkreślić więc, że ocenie podlega praca każdego nauczyciela. Ocenę można przygotować nie częściej niż raz w roku, czyli w ciągu roku od sporządzenia poprzedniej oceny.

Dyrektor przygotowuje ocenę w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku w takiej sprawie lub od zawiadomienia nauczyciela o dokonywaniu oceny jego pracy, jeśli odbywa się to z inicjatywy dyrektora.

Kto może złożyć wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela?

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela (art. 6a):

1.Praca nauczyciela podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1)nauczyciela;

2)organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;

3)organu prowadzącego szkołę;

4)rady szkoły;

5)rady rodziców.

Zatem wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy może wykorzystać sam nauczyciel, który potrzebuje takiej oceny, ale także rada rodziców. W tym drugim przypadku o wystawienie oceny pracy nauczyciela wnioskuje się najczęściej, kiedy na pedagoga wpływa wiele skarg od rodziców czy dorosłych uczniów.

Jak przygotować wniosek o ocenę pracy nauczyciela?

Wniosek o ocenę pracy nauczyciela wnosi się do dyrektora placówki, który ma obowiązek taką ocenę przygotować. Pismo nie jest szczególnie skomplikowane, ale warto sporządzić je w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ocenę pracy nauczyciela, aby uniknąć braków formalnych lub błędów.

W dokumencie należy ująć:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dane adresata – dyrektora szkoły,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane nauczyciela, który ma podlegać ocenie,
 • uzasadnienie, w którym wskazuje się, iż od wystawienia ostatniej oceny pracy minął co najmniej 1 rok,
 • podpis.

Dyrektor placówki ma obowiązek uwzględnić taki wniosek i przygotować ocenę pracy nauczyciela po zaczerpnięciu opinii rady rodziców i mentora,  jeśli ocena dotyczy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

Nieobowiązkowo dyrektor może poprosić o opinię także samorząd uczniowski oraz doradcę metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego. Brak opinii tych podmiotów nie wstrzymuje jednak dokonania oceny.

Jak wygląda ocena pracy nauczyciela?

Przykładowa ocena pracy nauczyciela zawsze jest oceną opisową, zawiera stwierdzenie uogólniające i wymaga uzasadnienia. Dyrektor sporządza ją w oparciu o kryteria podstawowe i kryteria dodatkowe, z których jedno wybiera on sam, a drugie oceniany nauczyciel. Ocena pracy odbywa się na podstawie punktacji, którą określają przepisy.

Każdy przykładowy opis oceny pracy nauczyciela rozpoczyna się od podania danych ocenianego pedagoga, czyli:

 • imienia i nazwiska,
 • daty i miejsca urodzenia,
 • zajmowanego stanowiska,
 • stażu pracy,
 • wykształcenia.

Później dokument wskazuje termin dokonania ostatniej oceny pracy i datę aktualnej oceny pracy. Stwierdzenie uogólniające jest oceną: negatywną, dobrą, bardzo dobrą lub wyróżniającą.

Dyrektor wskazuje ją na podstawie wyliczonych punktów, które przyznaje nauczycielowi w oparciu o następujące kryteria:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 • znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 • wspieranie każdego ucznia, również ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, także przez własny przykład,
 • współpraca z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole,
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
 • współpraca z rodzicami.

Z kolei dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela to między innymi:

 • współpraca z CKE lub OKE,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia,
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia, a także indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego,
 • udział w przeprowadzaniu egzaminów,
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć,
 • prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli i/lub rodziców,
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania.

Przygotowany projekt oceny pracy dyrektor prezentuje nauczycielowi. Ten może zgłosić do niego swoje zastrzeżenia na piśmie w ciągu 5 dni. Przysługuje mu również prawo wniesienia odwołania od oceny pracy w terminie 14 dni. Odwołanie nauczyciel wnosi do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje zespół oceniający, który przyjrzy się wystawionej przez dyrektora szkoły ocenie.

Na wniosek nauczyciela, który jest oceniany, obecny na spotkaniu z dyrektorem szkoły może być przedstawiciel ze wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o ocenę pracy nauczyciela – wzór
 1. Szybko i sprawnie, wszystko się zgadza, dziękuję.