Wniosek o wykup gruntu od gminy – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o wykup gruntu od gminy? Gminy najczęściej sprzedają posiadane działki w drodze przetargu. Taki przetarg organizowany jest zgodnie z określonymi zasadami, które przewidują między innymi konieczność opublikowania informacji o planowanym przetargu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Gmina może sprzedawać działki również bezprzetargowo. Niezależnie od stosowanego systemu sprzedaży, zamiar zakupu działki należy gminie zasygnalizować, przygotowując formalny wniosek o wykup gruntu od gminy – jak taki wniosek przygotować?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Zakup działki gminnej bez przetargu

Podstawowym aktem prawnym regulującym czynność zbywania nieruchomości publicznych jest ustawa o gospodarce nieruchomościami. Niekiedy zastosowanie znajdują jednak również inne przepisy szczególne, na przykład przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, gmina może sprzedawać swoje działki w drodze przetargu i bezprzetargowo.

W obu przypadkach musi przygotować protokół – protokół z przeprowadzonego przetargu lub protokół rokowań z nabywcą przy zbyciu działki w drodze bezprzetargowej. Dokumenty te stanowią bowiem podstawę do zawarcia umowy przeniesienia własności.

Na wniosek o zakup działki od gminy można kupić taką nieruchomość bez przetargu, o ile spełnione zostały określone warunki. Przypadki, w których dopuszcza się sprzedaż działki bez przetargu, wylicza dział 4. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których sprzedaż działki konkretnej osobie jest uzasadniona, na przykład ze względu na to, że:

 • działka jest użytkowana przez użytkownika wieczystego (to użytkownik wieczysty chce ją nabyć na własność),
 • osoba zainteresowana zakupem ma pierwszeństwo w nabyciu działki.
 • działka lub jej część mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, która stanowi własność potencjalnego kupca nieruchomości (tutaj pobierzesz: wniosek o kupno działki przyległej),
 • działka ma stanowić wkład niepieniężny do spółki,
 • działka jest zbywana na rzecz kościołów lub związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem (na cele działalności sakralnej).

Zakup działki gminnej na drodze przetargu

Wniosek o wykup działki od gminy najczęściej wiąże się z udziałem w przetargu. Przetarg organizowany jest przez organ właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązkowe jest publiczne ogłoszenie planowanego przetargu. W treści obwieszczenia podaje się termin, miejsce i warunki przetargu. Wymaga się, aby ogłoszenie przetargu zostało wywieszone:

 • w siedzibie właściwego urzędu gminy,
 • w miejscu zwyczajowo przyjętym, aby dotarło do publicznej wiadomości.

Przetarg dotyczący działki gminnej może przyjmować formę przetargu:

 • ustnego nieograniczonego,
 • ustnego ograniczonego,
 • pisemnego nieograniczonego,
 • pisemnego ograniczonego.

Podczas gdy przetarg ustny organizuje się w celu uzyskania najwyższej ceny, przetarg pisemny ukierunkowany jest na wybór najkorzystniejszej dla gminy oferty.

Przetarg może zakończyć się wynikiem negatywnym, czyli brakiem sprzedaży działki. Dzieje się tak między innymi w przypadku, gdy nikt nie przystępuje do przetargu, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, a także, gdy komisja przetargowa uzna, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Uczestnik może zaskarżyć wynik przetargu, składając odpowiednie pismo w tej sprawie w ciągu 7 dni do wojewody lub do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli przetarg zakończy się pozytywnie, jego organizator powinien powiadomić nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży działki. Przyjmuje się, że zawarcie umowy musi nastąpić najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jak przygotować wniosek o zakup działki gminnej?

Niezależnie od tego, czy konieczny będzie udział w przetargu, warto wiedzieć, jak napisać wniosek o kupno działki od gminy. Taki dokument ma zasygnalizować zainteresowanie dokonaniem zakupu, dlatego nie jest pismem szczególnie skomplikowanym.

Niemniej jednak musi zawierać kilka elementów formalnych, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dane wnioskodawcy (przynajmniej imię, nazwisko, adres),
 • dane odbiorcy pisma (odbiorcą wniosku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta),
 • treść prośby o przetargowe lub bezprzetargowe nabycie nieruchomości,
 • oznaczenie działki, numer księgi wieczystej, której dotyczy wniosek z określeniem celu nabycia (np. wniosek o kupno działki przyległej może wskazywać na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej)
 • podpis wnioskodawcy.

Kto ma szansę nabyć działkę gminną bezprzetargowo?

Wniosek o zakup działki od skarbu państwa to pierwszy dokument, jaki przygotowuje osoba zainteresowana zakupem nieruchomości z zasobów publicznych. Niektórzy nabywcy mają prawo nabyć taką działkę bez konieczności brania udziału w przetargu. Generalnie, dotyczy to podmiotów o szczególnych właściwościach lub szczególnych cech samej nieruchomości.

Przykładowo, bezprzetargowo można zbyć nieruchomość gminną na rzecz osób, które:

 • prowadzą działalność charytatywną, 
 • prowadzą działalność opiekuńczą, 
 • prowadzą działalność kulturalną, 
 • prowadzą działalność leczniczą, 
 • prowadzą działalność oświatową, badawczo-rozwojową lub wychowawczą, 
 • prowadzą działalność sportową,

…o ile nieruchomość będzie wykorzystywana na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

Często działki sprzedawane są bez przetargu także właścicielom nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

Istnieje również możliwość sprzedaży bezprzetargowej działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli inwestycję realizować będą podmioty, dla których są to cele statutowe. Na podobnej zasadzie sprzedaje się nieruchomości gminne osobom, które na podstawie umowy dzierżawią grunty od co najmniej 10 lat.

Warto wspomnieć również, że w przypadku zbywania nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej istnieje możliwości udzielania bonifikat od ustalonej ceny sprzedaży, a także rozłożenia ceny nabycia na raty.

Jeśli jednak nabywca nieruchomości, któremu udzielono bonifikaty, wykorzysta ją na inne cele lub odsprzeda przed upływem 10 lat, to zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o wykup gruntu od gminy – wzór
 1. treść pisma prawidłowa, dokument pomocny bo zawiera sporo informacji. Pismo do gminy już złożyłem, czekamy na decyzję.