Wzór odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Kategorie: ,

16.00 

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej ma obowiązek przygotować każda osoba, która takie zawiadomienie od komornika otrzyma. Tymczasem komornik może przesłać tego typu pismo nie tylko do pracodawcy czy banku dłużnika, ale też do każdego innego podmiotu powiązanego finansowo z osobą, wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne.

Dla celów dowodowych odpowiedź na zajęcie wierzytelności warto przygotować w formie pisemnej, a następnie przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jak taką odpowiedź napisać, aby spełniła wszystkie formalne wymagania?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi – którą pobierzesz powyżej↑

Zajęcie innej wierzytelności pieniężnej

Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne dąży do pokrycia należności wierzyciela za pomocą wszelkich dostępnych środków. Z reguły rozpoczyna tę procedurę od środków najbardziej płynnych, zajmując środki finansowe zgromadzone na rachunku, wynagrodzenie za pracę czy inne należności.

O sposobie zajmowania tak zwanych innych wierzytelności pieniężnych informuje art. 89 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w brzmieniu:

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej innej, niż określona w art 72–85, przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności.

§ 2. Zajęcie wierzytelności jest dokonane z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług.

Zatem komornik informuje inne podmioty o zajęciu wierzytelności i nakazuje im przekazywać środki pieniężne na konto organu egzekucyjnego aż do momentu pokrycia kwoty egzekwowanej należności wierzyciela.

Kto może otrzymać zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej?

Odpowiedź na zajęcie wierzytelności dotyczy przede wszystkim głównych stron postępowania, czyli dłużnika i wierzyciela. Kiedy komornik zajmuje składnik majątku dłużnika, informuje o tym zarówno osobę zadłużoną, jak i jej wierzyciela. Nie są to jedyne pisma, jakie strony postępowania otrzymują w toku egzekucji komorniczej.

Podobnie jak dłużnik i wierzyciel nie są jedynymi podmiotami powiązanymi ze sprawą. Inne osoby również mogą otrzymać pismo od komornika, na które należy udzielić odpowiedzi.

Najczęściej, odpowiedź na pismo komornika o zajęciu wierzytelności dotyczy banku dłużnika lub jego pracodawcy. Komornik informuje te podmioty odpowiednio o zajęciu rachunku bankowego dłużnika lub o zajęciu jego wynagrodzenia za pracę. Oba podmioty mają obowiązek udzielić odpowiedzi na zawiadomienie komornika w ciągu 7 dni.

Jeśli zaś chodzi o odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, to pismo tego typu musi przygotować każdy inny podmiot, na przykład kontrahent czy klient dłużnika. Inną wierzytelnością pieniężną są bowiem należności dłużnika, między innymi te wynikające z wystawionej przez niego faktury.

Komornik dowiaduje się o takich należnościach na przykład od wierzyciela, samego dłużnika czy od urzędników (ZUS). Mogą one wyjść też na jaw w trakcie przeprowadzania czynności terenowych.

Obowiązek udzielenia odpowiedzi na zawiadomienie od komornika

Jak zostało wspomniane, odpowiedź do komornika na zajęcie wierzytelności jest obowiązkowa. Co więcej, dotyczy to nie tylko pism od komornika, ale również pism urzędowych, na przykład zajęcia wierzytelności przez Urząd Skarbowy. Nie ma przy tym znaczenia, czy dłużnikowi faktycznie należy się jakaś zajęta wierzytelność, czy nie.

Odbiorca zawiadomienia zawsze musi udzielić odpowiedzi na takie pismo. Jeżeli wszystkie wierzytelności zostały już wypłacone dłużnikowi, to również należy poinformować o tym w swojej odpowiedzi.

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu wierzytelności powinna przyjmować formę pisemną. Można jednak złożyć ją też ustnie do protokołu. Nie akceptuje się natomiast odpowiedzi udzielonych za pomocą faksu czy maila.

Do przygotowania dokumentu warto wykorzystać więc nasz gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej.

Warto podkreślić, że pismo od komornika nie musi dotyczyć zawiadomienia o zajęciu wierzytelności. Czasami jest to wezwanie do udzielenia informacji na temat majątku dłużnika. Również na takie pismo podmiot musi odpowiedzieć wyczerpująco i zgodnie z prawdą.

Informacje na temat majątku dłużnika komornik może pozyskiwać od organów administracji publicznej, organów rentowych, przedsiębiorstw maklerskich, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych, a także biur rachunkowych czy organów podatkowych.

Jak napisać odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności?

Pismo do komornika w odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym dane osobowe podmiotu oraz oznaczenie numeru sprawy.

Natomiast treść takiego dokumentu uzależniona jest od treści zawiadomienia, czyli pytań, jakie komornik wystosował do danego podmiotu. Zazwyczaj w odpowiedzi na pismo od komornika udziela się informacji na temat:

 • przysługującej dłużnikowi wierzytelności, wraz z podaniem jej wysokości,
 • roszczeń innych osób co do wierzytelności,
 • spraw o zajętą wierzytelność, toczących się w sądzie lub przed innym organem,
 • zachodzenia zbiegu egzekucji (kiedy inne roszczenie zostało skierowane do tej samej wierzytelności),
 • w przypadku odmowy zapłaty – z jakiej przyczyny komornik nie otrzyma pieniędzy.

Na udzielenie odpowiedzi na pismo od komornika podmiot ma 7 dni. Za jego zignorowanie może otrzymać karę grzywny. Po udzieleniu odpowiedzi na pismo od komornika zawsze należy przestrzegać też zaleceń ujętych w zawiadomieniu.

Z reguły jest to obowiązek przesyłania środków należnych dłużnikowi na rachunek komornika lub wierzyciela.

Podsumowanie informacji

Aby spełnić wymogi co do prawidłowości prowadzenia egzekucji komornik, dokonując zajęcia wierzytelności, najpierw zawiadamia dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani też w żaden sposób rozporządzać zajętą wierzytelnością, następnie komornik wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi bądź przekazał do depozytu sądowego.

Komornik ma więc prawo zająć przysługujące dłużnikowi wierzytelności pochodzące z różnych tytułów, a więc:

 • umów sprzedaży,
 • umów o pracę (gdy pracownik będący dłużnikiem ma zawartą umowę o pracę),
 • świadczenia usług,
 • zwrotów z podatku z US,
 • ulgi na dzieci,
 • itd.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej