Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów PDF

Kategorie: ,

16.00 

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to możliwość, z której ma prawo skorzystać osoba skazana za jazdę pod wpływem alkoholu. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów sprowadza się w tym przypadku do nakazu prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Jak napisać wniosek do sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w przypadku skazania osoby uczestniczącej w ruchu drogowym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dotyczy to w szczególności przestępstwa, z którego wynika, że prowadzenie pojazdu przez daną osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów można orzec wobec każdego uczestnika ruchu drogowego. Zakaz prowadzenia pojazdów może dotyczyć zatem kierowcy, pasażera, a nawet rowerzysty lub pieszego.

Aby zakaz prowadzenia pojazdów mógł zostać wydany, musi dojść do prawomocnego skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Kto ma prawo złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów nie przysługuje każdemu skazanemu.

Zgodnie z przepisami, z podobną prośbą może wystąpić osoba prawomocnie skazana za przestępstwo lub wykroczenie popełnione w związku z prowadzeniem pojazdu, jeśli sąd orzekł wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, bądź bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Aby skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów było możliwe, konieczne jest spełnienie pewnych warunków – tak zwanych przesłanek, o których mówi art. 182 kodeksu karnego wykonawczego.

Zgodnie z treścią tego przepisu, skrócenie zakazu kierowania pojazdów jest możliwe, jeśli:

 • zakaz był wykonywany przez co najmniej połowę okresu, na jaki został orzeczony przez sąd,
 • minęło co najmniej 10 lat wykonywania zakazu orzeczonego dożywotnio,
 • skazany prezentuje odpowiednią postawę i zachowanie,
 • skazany zachowuje się w sposób, który uzasadnia przeświadczenie, że prowadzenie przez niego pojazdu nie zagraża już bezpieczeństwu w komunikacji – nie pije nałogowo, nie łamie innych przepisów.

Jak zostało wspomniane, wniosek o skrócenie kary zakazu prowadzenia pojazdów przysługuje osobom skazanym za przestępstwo lub wykroczenie związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Czym jest natomiast przestępstwo, a czym wykroczenie w odniesieniu do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

O wykroczeniu mówimy w przypadku prowadzenia pojazdu ze stężeniem alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecności alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3.

Natomiast o przestępstwie mówimy, kiedy kierowca prowadzi w stanie nietrzeźwości, czyli gdy zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, a także, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów nie mogą złożyć osoby skazane za:

 • spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 kodeksu karnego)
 • niezatrzymanie się do kontroli drogowej (art. 178b kodeksu karnego)
 • prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień (art. 180a kodeksu karnego)
 • złamanie prawomocnego zakazu sądowego (art. 244 kodeksu karnego)
 • spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (86 §1 kodeksu wykroczeń)
 • jazdę bez uprawnień (art. 94§1 kodeksu wykroczeń).

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów bywa określany także jako wniosek o blokadę alkoholową, ponieważ skrócenie takiego zakazu polega na nakazaniu kierowcy prowadzenia pojazdów wyłącznie z założoną blokadą alkoholową.

Takie urządzenie można zakupić i zamontować w każdym samochodzie – koszt takiej inwestycji to około 2300 – 2500 zł.

Co ważne, później taka blokada musi być kalibrowana co 12 miesięcy i to wyłącznie przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, a sam samochód podlega dodatkowemu badaniu technicznemu, które ma potwierdzać przeprowadzenie takiej kalibracji zgodnie z orzeczeniem sądu.

Jak działa blokada alkoholowa? Takie urządzenie nie pozwala uruchomić silnika pojazdu w przypadku, kiedy wykryje w wydychanym przez kierowcę powietrzu stężenie alkoholu wyższe niż 0,1 mg na 1 dm3. Blokada alkoholowa może zastępować zatem karę zakazu prowadzenia pojazdów, pozwalając upewnić się, że skazany nie usiądzie za kierownicą pod wpływem alkoholu.

Chociaż wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową wiąże się z kosztami zakupu i montażu odpowiedniego urządzenia, to z pewnością stanowi dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują własnego środka transportu, na przykład w celu dojeżdżania do pracy.

Jak uzasadnić wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Skazany może wystąpić z takim pismem po odbyciu połowy orzeczonej kary. Powinien też spełniać pozostałe przesłanki określone przepisami.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów musi zostać dobrze uargumentowany. Najważniejsze jest w tym przypadku wskazanie, że skazany odbył połowę kary i zmienił swoje zachowanie, realizując nałożone na niego przez sąd obowiązki.

Celem sporządzenia uzasadnienia jest przekonanie sądu, że wnioskodawca prowadzi godny naśladowania tryb życia – pracuje, nie ma nałogów, przestrzega porządku prawnego.

Do wniosku można dołączyć między innymi:

 • opinię pracodawcy,
 • zaświadczenie o leczeniu odwykowym,
 • zaświadczenie o podjętej terapii.

Wszystkie tego typu argumenty są istotne, ponieważ sąd może zmienić zakres zakazu tylko wtedy, kiedy uzna, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, a także jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego pozwalają mieć pewność, że prowadzenie pojazdu przez daną osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zsumowanie informacji

Kierowcy, którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową nadal mogą walczyć o prawo do kierowania pojazdami.

Sąd po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru kary może orzec, że kara została wykonana, jeśli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok (Art. 84. – Skrócenie czasu trwania środków karnych – Kodeks karny).

Oczywiście, jeśli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że skazana osoba poważnie zagraża bezpieczeństwu komunikacyjnemu – Sąd może wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeśli uzna to za stosowne w danej sytuacji.

Co więcej, jeśli ukarany kierowca z jakichś względów nie jest w stanie doprowadzić do skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, może jeszcze złożyć wniosek o blokadę alkoholową.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów PDF