Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów może sprowadzać się do akceptacji pozwu lub do odrzucenia go w części, lub w całości. Co do zasady, obowiązek alimentacyjny może zostać uchylony, kiedy dojdzie do zmiany okoliczności.

Sąd nie zdecyduje jednak o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego, jeśli dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jak przygotować odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi – którą pobierzesz powyżej↑

Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny?

Odpowiedź na pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego przygotowuje pozwany, czyli uprawniony do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego. Natomiast z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego występuje zobowiązany do alimentacji. Ma on prawo złożyć taki wniosek do sądu, kiedy dochodzi do zmiany sytuacji.

Zgodnie z treścią ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie – chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Nie ma znaczenia, ile lat ma dziecko, czy jest pełnoletnie, czy niepełnoletnie.

Alimenty można zdjąć dopiero wtedy, kiedy dziecko:

 • zyskuje samodzielność finansową,
 • nie dokłada starań, by osiągnąć niezależność materialną, choć może samo się utrzymywać (jest pełnoletnie, nie uczy się, może podjąć pracę zarobkową).

Z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego zobowiązany do alimentacji może wystąpić między innymi w przypadku, gdy:

 • uprawnione do alimentacji dziecko osiąga pełnoletność i uzyskuje dochody, które pozwalają mu zaspokoić własne potrzeby,
 • uprawnione do alimentacji dziecko posiada majątek, z którego może zaspokoić swoje potrzeby, np. nieruchomości, które wynajmuje,
 • uprawnione do alimentacji dziecko jest pełnoletnie i nie uczy się, ale nie pracuje,
 • zmianie uległa sytuacja materialno-bytowa zobowiązanego do alimentacji, np. zapadł na ciężką chorobę, która wymaga kosztownego leczenia, stracił pracę.

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego będzie więc zasadny zarówno wtedy, kiedy poprawie ulegnie sytuacja uprawnionego do alimentacji, jak i w przypadku, kiedy pogorszeniu ulegnie sytuacja zobowiązanego do płacenia alimentów.

Odpowiedź na pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Zobowiązany do alimentacji składa pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego do właściwego Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich. W treści wniosku uwzględnia roszczenie o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego oraz uzasadnienie pozwu. Następnie odpis pozwu z załącznikami przekazywany jest pozwanemu, który musi udzielić na pozew pisemnej odpowiedzi.

W treści odpisu pozwu sąd określa termin złożenia odpowiedzi na pozew, a także rygor braku udzielenia odpowiedzi na pozew. Może to być na przykład uznanie później wniesionych wniosków dowodowych za spóźnione.

Odpowiedzi na pozew udziela się zatem w oparciu o treść otrzymanego odpisu pozwu. Zadaniem pozwanego jest odnieść się i ustosunkować do żądań powoda – określić, czy zgadza się z nimi, czy nie, ewentualnie w jakiej części.

Pozwany może pozew uznać w części lub w całości. Może też nie zgodzić się z żądaniami powoda w ogóle. Wtedy składa wniosek o oddalenie pozwu w całości.

Jeśli odpowiedź na wniosek o zaprzestanie płacenia alimentów sprowadza się do uznania wniosku, sprawa jest bardzo prosta – odpowiedź powinna zawierać oświadczenie pozwanego, w którym w całości uznaje on żądania powoda. Jak natomiast odrzucić pozew o wygaśnięcie alimentów?

Kiedy uprawniony do alimentacji nie zgadza się na uchylenie alimentów, powinien wykorzystać nasz wzór odpowiedzi na pozew o uchylenie alimentów do odparcia argumentów powoda. Jeśli ten jako argument przedstawia fakt, że uprawniony do alimentacji uzyskał samodzielność, należy wykazać, że w rzeczywistości nie jest on w stanie samodzielnie się utrzymać.

Przyczyną braku możliwości samodzielnego utrzymania się bywa natomiast:

 • zły stan zdrowia,
 • kontynuowanie nauki,
 • niezawiniony problem ze znalezieniem pracy.

Gdy zaś powód odwołuje się do własnej sytuacji materialnej, która uległa pogorszeniu, trzeba postarać się wykazać, że nadal stać go na płacenie świadczeń alimentacyjnych.

Jak napisać odpowiedź na pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego?

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak napisać odpowiedź na pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, warto pamiętać, że takie pismo jest pismem procesowym, a to oznacza, że musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane stron postępowania (w tym przedstawicieli ustawowych),
 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie sprawy,
 • żądania,
 • wnioski dowodowe (wskazanie faktów),
 • podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • wymienienie załączników.

Żądaniem pozwanego w odpowiedzi na pozew może być jego odrzucenie, w części lub w całości. Natomiast wnioskami dowodowymi są argumenty, które podważają zarzuty powoda.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na małżonka

Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć nie tylko dziecka, ale i małżonka, który nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Zgodnie z przepisami, zobowiązany do alimentacji małżonek rozwiedziony – który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia – płaci alimenty przez 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Natomiast małżonek wyłącznie winny lub współwinny rozkładu pożycia małżeńskiego może być zobowiązany do płacenia alimentów nawet dożywotnio. Ma jednak prawo doprowadzić do wcześniejszego uchylenia tego obowiązku lub do obniżenia świadczeń alimentacyjnych, jeśli wniesie do sądu odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Również w tym przypadku zobowiązany do alimentacji powinien wykazać, że małżonek jest już w stanie samodzielnie się utrzymać lub że jego własna sytuacja materialna uległa pogorszeniu (np. wstąpił w nowy związek i urodziło mu się dziecko).

Z kolei uprawniony do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych w odpowiedzi na taki pozew stara się wykazać, że argumenty byłego małżonka są bezzasadne.

Warto wspomnieć też, że zgodnie z prawem obowiązek płacenia alimentów byłemu małżonkowi wygasa w przypadku zawarcia  przez tego małżonka nowego małżeństwa – obowiązek alimentacyjny powinien wtedy zostać uchylony w całości, bez względu na okoliczności.

Zsumowanie informacji

Jeśli jako pozwany nie zgadzasz się z pozwem o podwyższenie alimentów, konieczne jest złożenie odpowiedzi na pozew, w której podważysz żądania powoda. Sporządzając taką odpowiedź, należy pamiętać o wszystkich wymogach formalnych, stawianych tego typu pismom. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi którą pobierzesz na samej górze.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych jest podporządkowana i zależna od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica. Zatem w realnym świecie to możliwości zarobkowe zobowiązanego wyznaczają górną granicę i zakres świadczeń alimentacyjnych.

Przepisy, które warto znać:

Art. 133. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

oraz:

Art. 144. – Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]- Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów – wzór