Wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem – wzór

17.00 

Jak napisać wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem? Jeśli utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka, sąd może zakazać ich utrzymywania, również bez pozbawiania rodzica władzy rodzicielskiej.

Taka ingerencja w wykonywanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić zarówno w przypadku, kiedy małoletni przebywa u obydwu rodziców, jak i u jednego z nich, czy nawet wtedy, kiedy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Wszczęcie postępowania w takiej sprawie może nastąpić zaś z urzędu lub na wniosek. Jak napisać wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Kontakty z dzieckiem w przepisach prawa

Na początek warto zaznaczyć, że rodzic ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem niezależnie od tego, gdzie przebywa i czy posiada pełnię władz rodzicielskich.

Co więcej, zgodnie z treścią art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Zatem utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem to nie tylko przywilej rodzica, ale wręcz jego obowiązek. 

Przepisy mówią również o tym, na czym takie kontakty z dzieckiem polegają. To między innymi:

 • przebywanie z dzieckiem – odwiedziny, zabieranie dziecka z miejsca stałego pobytu,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość. 

Jeśli władza rodzicielska zostaje odebrana lub ograniczona, kontakty rodzica z dzieckiem powinny zostać ustalone.

Harmonogram spotkań z dzieckiem (lub zastosowanie innych form realizowania kontaktów) ustala się między innymi na podstawie:

 • porozumienia,
 • postanowienia sądu,
 • ugody sądowej
 • czy ugody zawartej przed mediatorem.

Kiedy można zakazać kontaktów z dzieckiem?

Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem, kiedy kontakty te stanowią poważne zagrożenie dla dobra dziecka. Nie każdy rodzaj zagrożenia będzie uzasadniał więc skutecznie wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem. Natomiast na podstawie każdego zagrożenia można kontakty z dzieckiem ograniczyć. 

O poważnym zagrożeniu mówi się wtedy, kiedy zagrożone jest albo zdrowie, albo życie dziecka, a także jego prawidłowy rozwój czy bezpieczeństwo. Przykładowo, zagrożeniem uzasadniającym zakazanie rodzicowi kontaktów z dzieckiem jest:

 • demoralizujący wpływ kontaktów na małoletniego,
 • wykorzystywanie kontaktów do kształtowania postaw aspołecznych u dziecka,
 • wykorzystywanie kontaktów do kształtowania wrogości wobec drugiego rodzica. 

Co ważne, nawet jeśli rodzicowi prezentującemu taką postawę zostanie odebrana władza rodzicielska, nie będzie to jednoznaczne z utratą prawa do kontaktów z dzieckiem, zatem konieczne jest wykazanie dodatkowo, że kontakty rodzica z dzieckiem stanowią dla niego poważne zagrożenie.

Nieco inaczej jest w przypadku chęci ograniczenia kontaktów z dzieckiem. Tutaj wszelkie zagrożenia dla dobra dziecka mogą być podstawą ograniczenia kontaktów, na przykład silny stres w trakcie przebywania z długo niewidzianym rodzicem poza stałym miejscem zamieszkania dziecka.

Podczas gdy zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem całkowicie je uniemożliwia, tak już ograniczenie kontaktów może polegać na:

 • zakazie spotkań (osobistych),
 • zakazie zabierania dziecka poza jego stałe miejsce pobytu,
 • ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
 • zezwoleniu na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, ewentualnie kuratora sądowego czy innej wskazanej przez sąd,
 • zakazie porozumiewania się na odległość.

Jak zakazać rodzicowi kontaktów z dzieckiem?

W uzasadnionych przypadkach rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może doprowadzić do zakazania drugiemu rodzicowi utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Matki, które zastanawiają się, jak pozbawić ojca kontaktów z dzieckiem, powinny wiedzieć, że należy złożyć w tym celu dobrze uargumentowany wniosek do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Należy obowiązkowo dołączyć do niego skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i wszystkie dowody na argumenty podane w treści wniosku. Komplet dokumentów trzeba skopiować dla drugiego rodzica. 

Jak uzasadnić wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem? Jak zostało wspomniane, sąd może orzec o zakazie utrzymywania kontaktów z dzieckiem tylko wtedy, kiedy stanowi to poważne zagrożenie dla jego dobra.

Przykładowe zachowania, które przemawiają za orzeczeniem zakazu kontaktów z dzieckiem to:

 • przekazywanie dziecku wzorców, które doprowadzają do niekorzystnej zmiany w zachowaniu dziecka, np. małoletni przestaje chodzić do szkoły, porzuca swoich kolegów na rzecz kontaktów z dorosłymi i dziećmi ze środowiska alkoholików czy narkomanów,
 • celowe podejmowanie nagannych zachowań wobec dziecka, np. stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej,
 • demoralizowanie dziecka,
 • negatywne oddziaływanie na dziecko ze względu na powiązania rodzica, np. powiązania ze środowiskiem przestępczym.

Jak udowodnić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem?

Najczęściej małoletnie dzieci przebywają pod opieką matek. Niezależnie od tego, czy ich ojcom odebrano, czy ograniczono prawa rodzicielskie, powinni oni utrzymywać ze swoimi dziećmi kontakty, co jest ich obowiązkiem, a nie tylko prawem.

Brak zainteresowania dzieckiem ze strony ojca stanowi podstawę ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej, o ile taki brak zainteresowania dzieckiem stanie się regułą. 

Aby udowodnić, że ojciec nie realizuje kontaktów z dzieckiem, należy wykazać, że ojciec:

 • nie dzwoni do dziecka,
 • nie odwiedza dziecka,
 • opuszcza lub odwołuje zaplanowane spotkania. 

Dowodem na takie zachowania mogą być SMS-y, wiadomości mailowe, zeznania świadków, anulowane rezerwacje i wszystkie inne materiały, które świadczą o tym, że rodzic nie utrzymuje z dzieckiem kontaktów ani nie interesuje się nim (nie pyta o dziecko). 

Czy można cofnąć wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem można cofnąć na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią art. 512:

§ 1. Po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym.

2. Cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu.

Wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem można cofnąć, bez spełnienia żadnych dodatkowych warunków, do pierwszego posiedzenia, natomiast później wymagana jest na to zgoda drugiej strony. Jeśli zaś postępowanie o ustalenie kontaktów z dzieckiem zostało wszczęte z urzędu, cofnięcie wniosku w tej sprawie będzie bezskuteczne.

Warto wspomnieć przy tym, że sąd nie określa czasu trwania zakazu w postanowieniu zakazującym kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z przepisami, może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Jeśli więc rodzic wykaże, że ustały przesłanki, które uzasadniały poprzednie orzeczenie (zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem), sąd może w dowolnym czasie taki zakaz kontaktów uchylić. 

Podsumowanie zagadnienia

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2000 r.:

Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

Zatem dobro dziecka jest najważniejszą przesłanką do zakazania rodzicowi osobistej styczności z jego dzieckiem. Wnioskując o zakaz kontaktowania się z dzieckiem, można wnieść także wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Co dość istotne, Sąd opiekuńczy wydając zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem, nie określi w orzeczeniu czasu trwania zakazu, ponieważ zgodnie z art. 113 ze zn. 5 k.r.o.:

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

zakazanie-kontaktow-rodzica-z-dzieckiem

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem – wzór