Pozew o podwyższenie alimentów wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? Alimenty mają służyć utrzymaniu i wychowaniu dziecka, a ich wysokość uzależniona jest od jego uzasadnionych potrzeb i możliwości finansowych zobowiązanego do alimentacji.

Świadczenie musi pokrywać nie tylko podstawowe potrzeby małoletniego, ale też koszty jego wykształcenia czy rozwoju intelektualnego. Kiedy opiekun dziecka dochodzi do wniosku, że alimenty nie pokrywają tych kosztów, powinien złożyć pozew o podwyższenie alimentów. Jak go napisać?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu – który pobierzesz powyżej↑

Czym są alimenty i co wpływa na ich wysokość?

Alimenty są świadczeniem przyznawanym na pokrycie uzasadnionych potrzeb dziecka i kosztów jego utrzymania przez opiekuna prawnego. Obowiązek alimentacyjny obciąża najbliższych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Świadczenie może dotyczyć także byłych małżonków, wnuków czy dziadków.

Na wysokość alimentów wpływają:

 • uzasadnione potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka,
 • sytuacja finansowa i materialna zobowiązanego do alimentacji.

Ustalając wysokość alimentów na dziecko, pod uwagę bierze się między innymi:

 • koszt zakupu żywności,
 • koszt zakupu leków,
 • koszt wizyt lekarskich,
 • koszt zakupu odzieży i butów,
 • koszt zakupu kosmetyków,
 • koszt książek i materiałów edukacyjnych,
 • koszt zajęć dodatkowych i korepetycji,
 • koszty związane z kulturą, rozrywką, pasjami i zainteresowaniami (kino, teatr),
 • koszty wyjazdów (szkolnych, wakacyjnych),
 • koszty związane z wynajmem mieszkania (czynsz, opłaty za media).

Na wysokość alimentów mogą wpłynąć też duże wydatki jednorazowe, na przykład koszt zakupu komputera do szkoły, koszt remontu pokoju dziecka czy koszt przeprowadzenia operacji.

W jakich okolicznościach można wnioskować o podwyższenie alimentów?

Podstawą wnioskowania o podwyższenie alimentów jest orzeczenie sądu w sprawie ich wysokości. Pozew o podwyższenie alimentów można złożyć w sytuacji, kiedy warunki, na podstawie których sąd poprzednim razem ustalił wysokość alimentów, uległy zmianie. Zgodnie z treścią art. 138 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Co to oznacza w praktyce? Zmiana stosunków musi być istotna, ale może dotyczyć zarówno uprawnionego do alimentów, jak i zobowiązanego do alimentacji. Pismo o podwyższenie alimentów na dziecko można złożyć zatem:

 • gdy uzasadnione potrzeby dziecka okażą się wyższe,
 • gdy sytuacja finansowa zobowiązanego do alimentacji ulegnie poprawie.

Oczywiście, aby złożyć do sądu pozew o podwyższenie alimentów, trzeba być w stanie wykazać, że doszło do takiej zmiany stosunków. Zobowiązany do alimentacji będzie bowiem bronić się przed taką decyzją sądu.

Po jakim czasie można domagać się podwyższenia alimentów?

Przepisy mówią, że o podwyższenie alimentów można starać się w sytuacji zmiany stosunków, zatem nie precyzują, w jakim terminie od poprzedniego orzeczenia sądu można wnioskować o podwyższenie świadczenia.

W praktyce przyjmuje się jednak, że powinno upłynąć minimum 6 miesięcy od daty wydania poprzedniego wyroku sądowego.

Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Wniosek o podwyższenie alimentów na dziecko składa się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub pozwanego. Rozpoczęcie postępowania w sprawie podwyższenia alimentów jest bezpłatne.

Do pozwu należy dołączyć obowiązkowo:

 • wyrok rozwodowy,
 • wniosek o załączenie akt poprzednich postępowań, podczas których ustalono obowiązujące alimenty,
 • kopię pozwu dla pozwanego.

Poza tym wniosek do sądu o podwyższenie alimentów trzeba uzupełnić także dowodami, które będą zależne od argumentów, na jakie powód chce się powołać. Może to być zatem:

 • zaświadczenie o dochodach opiekuna dziecka,
 • dokumentacja lekarska dziecka lub opiekuna dziecka,
 • rachunki związane z kosztami utrzymania dziecka,
 • zaświadczenie o podjęciu studiów przez dziecko.

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew sądowy w sprawie podwyższenia świadczenia alimentacyjnego można przygotować w oparciu o wzór o podwyższenie alimentów na dziecko, ponieważ taki dokument musi zawierać wszystkie elementy wymagane dla pism procesowych.

Wniosek powinien uwzględniać zatem:

 • dane sądu, do którego jest kierowany, wraz z nazwą wydziału,
 • oznaczenie danych stron – powoda i pozwanego, przy czym powodem jest dziecko uprawnione do alimentów, a pozwanym, rodzic zobowiązany do alimentacji,
 • odpowiedni tytuł,
 • oznaczenie kwoty alimentów (obowiązującej na daną chwilę),
 • żądanie powoda – konkretna podwyższona kwota alimentów,
 • uzasadnienie żądania,
 • listę załączników.
Wypełniony wzór pisma do sądu o podwyższenie alimentów można następnie złożyć osobiście w biurze podawczym lub przesłać pocztą, listem poleconym.

Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów?

Jak zostało wspomniane, alimenty mogą zostać podwyższone w przypadku istotnej zmiany stosunków, która dotyczy uprawnionego lub zobowiązanego do alimentacji. Aby pozew w tej sprawie był zasadny, należy odpowiednio go uargumentować. Powód może powołać się zatem na:

 • zwiększenie dochodów zobowiązanego do alimentacji – spłacenie kredytu, awans, podwyżka, zmiana pracy, wygrana na loterii,
 • zwiększone koszty utrzymania dorastającego dziecka – studia, odzież, korepetycje, wydatki związane z podróżowaniem, hobby,
 • problemy zdrowotne dziecka – nagła choroba wymagająca kosztownego leczenia, konieczność rehabilitacji,
 • problemy zdrowotne opiekuna dziecka,
 • problemy ekonomiczne opiekuna dziecka – utrata pracy, wyższe opłaty za czynsz i media,
 • inne okoliczności, na przykład konieczność przeprowadzenia remontu w mieszkaniu.

Na każdą z przytoczonych okoliczności, powód powinien mieć dowód, który załączy do wniosku. Im większej ilości argumentów użyje, tym trudniej będzie podważyć je wszystkie pozwanemu, ale każdy dodatkowy koszt utrzymania dziecka musi być uzasadniony.

Nawet najlepiej przygotowany pozew o podwyższenie alimentów nie gwarantuje, że sąd wyda postanowienie zgodne z wolą powoda, ale bardzo ważne jest staranne przygotowanie wniosku i dołączenie do niego wszelkich niezbędnych dowodów na wyższe koszty utrzymania dziecka, pogorszenie sytuacji materialnej opiekuna lub na lepszą sytuację materialną zobowiązanego do alimentacji.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o podwyższenie alimentów wzór