Umowa kredytu – wzór z omówieniem

16.00 

Umowa kredytu to umowa, na mocy której kredytodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy, na czas określony, kwotę środków pieniężnych. Dodatkowo udzielona kwota kredytowa powinna zostać udzielona na ustalony cel.

Z kolei kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z udzielonej kwoty na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Umowa kredytu jest umową konsensualną. Oznacza to, że dochodzi ona do skutku w momencie jej zawarcia przez obie strony. Co więcej, umowa jest dwustronnie zobowiązująca. Przejawia się tym, że bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych.

Kredytobiorca zaś zobowiązuje się do korzystania z tej kwoty na warunkach określonych w umowie. Kolejno umowa kredytu charakteryzuje odpłatność. Kredytobiorca musi spłacać marżę odsetkową oraz zobowiązania z tytułu prowizji od zdarzeń przewidzianych w umowie.

Forma umowy kredytu

Umowa kredytu powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych.

Elementy umowy

Umowa kredytu dla swojej ważności powinna zwierać obowiązkowo takie elementy jak:

 • strony umowy;
 • kwota i waluta kredytu;
 • cel udzielonego kredytu;
 • zasady i termin spłaty kredytu;
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
 • wysokość prowizji dla kredytodawcy;
 • warunki dokonywania zmian;
 • rozwiązania umowy.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu z odsetkami, w terminach określonych w umowie.

Obowiązki kredytobiorcy

Umowa kredytu reguluje bardzo szeroko obowiązki kredytobiorcy. Przede wszystkim kredytobiorca zostaje obciążony obowiązkiem zwrotu kwoty kredytu. Zwrot może zostać zwrócony w gotówce lub bezgotówkowo, ratami bądź przez potrącenia z rachunku bankowego.

Kredytobiorca powinien spłacać kredyt według wartości nominalnej. W przypadku istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, kredytodawca nie jest uprawniony do żądania zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia przez kredytobiorcę.

Prawa i obowiązki Kredytodawcy

Obowiązkiem kredytodawcy jest oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej. Z kolei uprawnieniem kredytodawcy jest prawo do wypowiedzenia kredytu w razie utraty zdolności kredytowej lub zagrożenia upadłością kredytobiorcy.

Kredytodawca może również żądać od kredytobiorcy zabezpieczenia kredytu (poręczenia, hipoteki), żądania informacji i przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Kredytodawca ma prawo także do sprawowania kontroli nad spłatą kredytu kredytobiorcy.

Oprocentowanie kredytu

Wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego podwyższania lub obniżania należą do istotnych postanowień umowy, zgodnie z art.69 ust. 2 pkt 5 prawa bankowego. W umowie należy zaznaczyć także zmienną stopę oprocentowania.

Co więcej, trzeba określić również warunki zmiany oraz sposób powiadomienia dłużnika i poręczycieli o każdej zmianie. Kredytobiorca może też zastrzec w umowie stałą stopę procentową.

Termin płatności odsetek wyznacza kredytodawca w umowie. Obok odsetek kapitałowych określa się ponadto stopę odsetek należnych w wypadku uchybienia terminowi spłaty rat kredytu.

Prowizja banku

Zgodnie z art. 69 ust.2 pkt. 9 prawa bankowego kredytodawca ma prawo pobrać od kredytobiorcy prowizję, która będzie stanowiła jego wynagrodzenie. Prowizja stanowi rekompensatę dla kredytodawcy za czynności związane z zawarciem umowy i przyznaniem kredytu. Prowizja nie jest elementem obligatoryjnym umowy, jeżeli jednak zostanie przewidziana, uiszczana zostaje zazwyczaj wraz z zawarciem umowy.

Zabezpieczenie spłaty kredytu

Na mocy art. 69 ust. 2 pkt. 6 prawa bankowego, kredytodawca ma prawo do zastrzeżenia sposobu zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu, w czasie trwania umowy, w razie pogorszenia się wypłacalności kredytobiorcy.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia z tytułu umowy kredytu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

Podstawa prawna: 

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (U. 1997 nr 140 poz. 939).
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kredytu – wzór z omówieniem