Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej sporządza pracodawca dłużnika. Zajęcie wynagrodzenia to jedno z pierwszych działań podejmowanych przez komornika w celu odzyskania pieniędzy dla wierzyciela.

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie, informuje o tym na piśmie dłużnika i pracodawcę. Tego drugiego wzywa między innymi do wyliczenia i dokonania zajęcia pensji pracownika.

Odpowiedź na pismo od komornika musi zawierać również informacje o ewentualnych przeszkodach, które wykluczają potrącenie wynagrodzenia pracownika. Jak powinna wyglądać odpowiedź na zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi do komornika – który pobierzesz u góry↑

Obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia pracownika

O tym, jakie obowiązki ma pracodawca, który otrzymuje od komornika pismo z informacją o zajęciu wynagrodzenia pracownika-dłużnika, informuje treść art.  882 Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§ 1. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.”

Pracodawca ma więc obowiązek:

 • współpracować z komornikiem i udzielać mu wszelkich informacji (odpowiadać na wszystkie pytania),
 • wskazać wszystkie numery kont bankowych, którymi posługuje się pracownik,
 • wskazać inne źródła dochodu pracownika, jeśli są znane pracodawcy, np. dochody uzyskiwane na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • dokładnie wyliczyć kwoty, które mają trafiać na konto komornika lub wierzyciela – zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia,
 • zawiadomić komornika o ustaniu stosunku pracy pracownika-dłużnika,
 • odnotować w świadectwie pracy wzmiankę o toczącej się przeciwko pracownikowi egzekucji komorniczej w celu przekazania tej informacji kolejnemu pracodawcy.

Obowiązek udzielenia informacji komornikowi dotyczy zarówno pracowników obecnie zatrudnionych, jak i pracowników byłych. Jeśli więc dłużnik nie jest już zatrudniony w danym miejscu pracy, pracodawca dalej ma obowiązek udzielenia odpowiedzi komornikowi.

Na odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia pracodawca ma 7 dni. Jeśli nie dopełni obowiązku, grozi mu kara grzywny.

Ile może zająć komornik z wynagrodzenia?

Odpowiedź na pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia powinna zawierać zestawienie wynagrodzenia dłużnika za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie. Poza tym pracodawca ma obowiązek samodzielnego wyliczenia kwoty potrąceń, w oparciu o przepisy, które określają ich maksymalną wysokość.

Pracodawca dłużnika musi pamiętać, że potrąceń dokonuje się w określonej kolejności.

Z wynagrodzenia za pracę potrąca się w ramach egzekucji komorniczej odpowiednio wyliczone kwoty dopiero po odliczeniu od pensji składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia?

Ponieważ nie wolno mu zająć całej pensji dłużnika – obowiązuje kwota wolna od zajęcia – komornik zajmuje maksymalnie 50% kwoty wynagrodzenia.

Musi pozostawić dłużnikowi do dyspozycji sumę równą wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego,  czyli w 2022 roku 2363,56 złotych netto. Dotyczy to jednak jedynie długów wynikających z zaciągniętej pożyczki czy kredytu.

Inaczej wygląda sprawa długów alimentacyjnych. W tym przypadku komornik może zająć 60% wynagrodzenia, a kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje, dlatego potrąceń można dokonywać nawet wtedy, kiedy dłużnik zarabia minimalną krajową.

W pozostałych przypadkach, jeśli pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, pracodawca powinien sporządzić odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej, aby poinformować o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia dłużnika.

Jak sporządzić odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia?

Pismo do komornika o najniższej krajowej musi zawierać wszystkie wymagane informacje na temat dłużnika – te o których udzielenie wnosił komornik w swoim piśmie. Dokument powinien uwzględniać też podstawowe dane formalne, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane pracodawcy (firmy) – numer NIP, nazwa, adres,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • dane pracownika-dłużnika: najczęściej jest to rodzaj zawartej z nim umowy o pracę oraz wysokość wynagrodzenia.

Odpowiedź do komornika może uwzględniać także informacje na temat adresu zamieszkania pracownika, numeru jego konta bankowego oraz innych zajęć komorniczych, o których wie pracodawca. Czasami komornik wymaga także przedstawienia na piśmie wykazu wypłat pensji dłużnika z ostatniego okresu, na przykład z trzech poprzednich miesięcy.

Pismo do komornika o minimalne wynagrodzenie – poza wskazaniem, że pracownik zarabia minimalną krajową – nadal powinno zawierać wszystkie pozostałe informacje, których potrzebuje komornik.

Pracodawca, przesyłający odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia pracownika, powinien zachować potwierdzenie nadania pisma wysłanego listem poleconym. Taki dowód będzie niezbędny na wypadek, gdyby dokument nie dotarł na czas do adresata. Warto pamiętać bowiem, że pracodawcę obowiązuje termin 7 dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Co więcej, taka odpowiedź musi być kompletna. Jeśli pojawią się w niej braki, komornik z pewnością wezwie pracodawcę do ich uzupełnienia, wskazując przy tym maksymalny termin na podjęcie takich czynności.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej wzór
 1. tak naprawdę to druk wystarczy tylko uzupełnić danymi pracownika i pracodawcy