Wzór apelacji od wyroku Sądu Rejonowego

Kategorie: ,

16.00 

Od wyroku sądu pierwszej instancji apelację składa się do sądu drugiej instancji, zatem apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy.

Apelacja od wyroku sądu rejonowego może dotyczyć wyroków wstępnych, częściowych, końcowych, łącznych, uzupełniających i postanowień rozstrzygających co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym. 

Apelację zawsze wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Apelacja od wyroku sądu rejonowego powinna zostać wniesiona w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli jednak strona nie zażądała uzasadnienia, czas ten liczy się od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. 

Do przygotowania apelacji można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór apelacji od wyroku sądu rejonowego. Jest to korzystne rozwiązanie,  bowiem pismo z brakami lub błędami, nieuzupełnione czy niepoprawione w terminie pozostanie nierozpatrzone.

Podobny skutek niesie niedopełnienie terminu lub nieopłacenie apelacji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór apelacji od wyroku Sądu Rejonowego