Wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jak napisać podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę? Emeryt może kontynuować pracę na starym stanowisku lub podjąć nową pracę po przejściu na emeryturę, jeśli przestanie świadczyć pracę na co najmniej jeden dzień.

Przepisy nie mówią bowiem o tym, jak długo powinna trwać jego przerwa w zatrudnieniu – przewidują natomiast konieczność przedstawienia w ZUS świadectwa pracy i wyrejestrowania się z ubezpieczeń, co oznacza, że zakończenie stosunku pracy jest konieczne. Później pracownik, który nabył prawa do emerytury, może złożyć podanie o ponowne zatrudnienie. Jak napisać podanie o pracę na emeryturze?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz powyżej.

Czy można pracować i otrzymywać emeryturę?

Jeśli pracownik kontynuuje zatrudnienie bez rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, jego prawo do emerytury ulega zawieszeniu i nie ma znaczenia, jaką wysokość przychodu uzyskuje. Nie oznacza to jednak, że nie da się pobierać emerytury i dorabiać do niej na etacie.

Art. 103a. – [Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia] – Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownik może kontynuować zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy lub zatrudnić się w innym miejscu pracy, o ile rozwiąże obowiązujący go stosunek pracy choćby na jeden dzień.

Po złożeniu wypowiedzenia umowy, emeryt otrzyma świadectwo pracy, które będzie mógł przedstawić w ZUS, aby wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych.

Jeśli dopełni tego obowiązku i złoży podanie o ponowne zatrudnienie pracownika po przejściu na emeryturę, będzie miał prawo otrzymywać świadczenie emerytalne i wynagrodzenie za pracę w tym samym czasie.

Jak napisać podanie o pracę po przejściu na emeryturę?

Wielu emerytów zastanawia się, jak napisać podanie o pracę po przejściu na emeryturę. Z takim pismem pracownik może wystąpić zarówno do swojego poprzedniego pracodawcy, jak i do nowego przełożonego. Dokument warto przygotować w oparciu o nasz wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę.

Wniosek w tej sprawie można dołączyć nawet do zawiadomienia pracodawcy o przejściu na emeryturę, czy do wypowiedzenia umowy o pracę. Pozwoli to uprzedzić przełożonego o chęci ponownego ubiegania się o pracę po wyrejestrowaniu z ZUS.

Podanie o przyjęcie do pracy po przejściu na emeryturę powinno uwzględniać elementy typowe dla podań o charakterze oficjalnym, czyli:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane adresata – pracodawcy,
  • tytuł pisma,
  • treść pisma z prośbą o zatrudnienie, uzasadnienie prośby,
  • podpis pracownika.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak napisać podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę, warto zastanowić się też nad uzasadnieniem takiego wniosku. Za ponownym przyjęciem emeryta do pracy może przemawiać:

  • chęć kontynuowania kariery,
  • chęć zdobywania nowych umiejętności i wiedzy,
  • chęć utrzymywania społecznej aktywności.

Emeryt w pracy a składki ZUS

Aby emeryt mógł pracować i pobierać świadczenie emerytalne musi, choć na jeden dzień wyrejestrować się ze składek ZUS. Kiedy jednak zostanie ponownie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, pracodawca musi zgłosić go do ubezpieczeń. Emeryt pracujący na podstawie umowy o pracę jest objęty obowiązkowymi składkami tak samo, jak inni pracownicy niemający prawa do emerytury.

Co więcej, pracodawca musi odprowadzać za emeryta nie tylko składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale również składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (jeśli pracownik świadczy pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze).

Jednocześnie pracodawca nie musi już opłacać składek na Fundusz Pracy czy na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeśli zatrudniony pracownik ukończył 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.

Pracodawca powinien zgłosić pracownika-emeryta do ubezpieczenia w terminie 7 dni. 

Podstawa zatrudnienia emeryta

Czy emeryt może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony? Większość pracowników przechodzi na emeryturę w trakcie świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony.

Ponieważ ilość terminowych umów, jakie można zawrzeć z pracownikiem, jest ograniczona przepisami, pracodawcy często mają wątpliwości, czy mogą zatrudnić emeryta na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, z jednym pracownikiem można zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony, na okres zatrudnienia nieprzekraczający łącznie 33 miesięcy. Każda kolejna umowa lub umowa obejmująca dłuższy okres staje się automatycznie umową na czas nieoznaczony.

Zasadniczo, jeśli pracodawca nie wykorzystał tych limitów, ponieważ zatrudniał pracownika na podstawie umowy na czas nieoznaczony, to nadal może skorzystać z możliwości zatrudnienia pracownika (emeryta) na podstawie umowy terminowej.

W niektórych sytuacjach możliwe jest nawet przekroczenie tych limitów. Jeśli po stronie pracodawcy istnieją obiektywne przyczyny uzasadniające przekroczenie limitów zawierania umów terminowych z jednym pracownikiem, to wolno mu zawrzeć ponadlimitową umowę o pracę na czas określony pod jednym warunkiem – że w ciągu 5 dni roboczych od jej zawarcia sam zawiadomi o tym Państwową Inspekcję Pracy.

W przeciwnym razie grozi mu kara mandatu w wysokości od 1000 do 30 000 zł za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Czy emeryt zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do okresu wypowiedzenia?

W sytuacji, kiedy pracownik emeryt wraca do pracy, a potem zostaje zwolniony lub sam składa wypowiedzenie – czy ma prawo do okresu wypowiedzenia? Fakt posiadania uprawnień do świadczeń emerytalnych nie zmienia tego, jak pracownik traktowany jest przez przepisy Kodeksu pracy w przypadku rozwiązania umowy.

Strony obowiązuje więc okres wypowiedzenia. Co więcej, jest on ustalany na podstawie całego okresu zatrudnienia, czyli również tego sprzed przejścia na emeryturę.

Prowadzi to do sytuacji, kiedy pracownik zatrudniony ponownie po przejściu na emeryturę już w momencie rozpoczęcia pracy dysponuje aż 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia i nie ma znaczenia, czy podpisał umowę o pracę na czas określony, czy nieokreślony.

Zawsze jednak pracownik i pracodawca mogą rozwiązać łączący ich stosunek pracy za porozumieniem stron, a wtedy zachowanie okresu wypowiedzenia nie jest obowiązkowe. 

Podsumowując

Rozwiązanie umowy o pracę i przejście na emeryturę, a następnie ponowne zatrudnienie się u tego samego pracodawcy – to najczęstszy scenariusz wpisujący się w kwestie zatrudnienia w okolicy wieku emerytalnego.

Jednak aby dostać emeryturę – trzeba doręczyć do ZUS świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy oraz wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego.

Osoba, która nabyła właśnie prawo do emerytury wraz z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, lecz nadal pozostaje w zatrudnieniu, uzyska prawo do wypłaty świadczenia emerytalnego dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy.

Inne polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę