Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty zaległości podatkowych – wzór z omówieniem

Ordynacja podatkowa daje przedsiębiorcy możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Ordynacja podatkowa w art. 67a mówi wprost, że organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

ELEMENTY WNIOSKU

Wskazanie właściwego organu podatkowego

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych należy kierować do właściwego organu podatkowego wobec którego podatnik zalega ze świadczeniami publicznoprawnymi.

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające właściwemu organowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania/ adres siedziby oraz swój numer PESEL/NIP/KRS.

Źródło: znajdzparagraf.pl/porady-prawne.