Zastaw rejestrowy – wzór umowy z omówieniem

Zastaw rejestrowy został uregulowany w Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastaw rejestrowy różni się od zastawu zwykłego (opisanego w k.c.) tym, że dla powstania tego zastawu nie jest konieczne wydanie zastawionej rzeczy we władanie zastawnikowi lub osobie trzeciej. Dodatkowo zastawnik, w przeciwieństwie do zastawu zwykłego, może stosować także inne niż egzekucja sposoby zaspokojenia swojej wierzytelności.

Zastaw rejestrowy daje wierzycielowi uprawnienie do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na prawo własności i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Dzięki temu w przypadku egzekwowania należności przez wielu wierzycieli, zastaw rejestrowy daje pierwszeństwo egzekucji zastawionej rzeczy.

Charakterystyczna dla tego rodzaju zastawu jest możliwość pozostawienia przedmiotu zastawu w rękach zastawcy -może on dalej korzystać z rzeczy obciążonej.

Jakie przedmioty można obciążyć zastawem rejestrowym?

Zastawem rejestrowym można obciążyć rzeczy ruchome, a także zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem:

  • praw mogących być przedmiotem hipoteki;
  • wierzytelności na których ustanowiono hipotekę;
  • statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.

Ważną cechą zastawu rejestrowego jest możliwość zaspokojenia zastawnika (prócz sądowego postępowania egzekucyjnego) poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego. Przetarg przeprowadza notariusz lub komornik, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży. Jednakże aby ta forma była możliwa, takie uregulowanie musi zostać zawarte w umowie zastawu rejestrowego.

W jaki sposób ustanowić zastaw rejestrowy?

Aby zastaw był skuteczny należy zawrzeć stosowną umowę, a następnie w przeciągu miesiąca złożyć wniosek dot. zastawu do właściwego sądu. Decydujący o powstaniu zastawu rejestrowego jest wpis do rejestru zastawów.

Elementy umowy

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego dla swojej ważności musi być zawarta przynajmniej w formie pisemnej. Co więcej w swej treści powinna:

  • określać datę jej zawarcia;
  • zawierać imię i nazwisko (w przypadku spółek – nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;
  • opis przedmiotu zastawu w sposób odpowiadający jego właściwościom;
  • określać wierzytelność zabezpieczoną zastawem;
  • podpis stron umowy.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawia z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2017.0.1278).

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym i restrukturyzacyjnym.