Skarga na przewlekłość postępowania – wzór

16.00 

Skarga na przewlekłość postępowania jest instytucją mającą na celu zwrócenie uwagi sądu na długotrwały brak podejmowania jakichkolwiek czynności przez referenta sprawy. Na jej podstawie pokrzywdzonemu ma prawo żądać przyznania pieniężnego zadośćuczynienia.

Podstawą omawianej skargi jest przepis art. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej jako ustawo o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki).

Zgodnie z ww. przepisem skarga na przewlekłość postępowania służy pokrzywdzonemu w przypadku, gdy postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Skarga przysługuje także wtedy, gdy załatwienie sprawy egzekucyjnej trwa dłużej, niż jest to konieczne.

Określenie sądu

Zgodnie z przepisami art. 4 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie, tak więc, jeżeli:

  1. skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem rejonowym i sądem okręgowym – właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny;
  2. skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym – właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny;
  3. skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym – właściwy do jej rozpoznania jest Sąd Najwyższy;
  4. skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy.

Dodatkowo sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwóch, lub więcej okręgach – sąd, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności.

Określenie stron postępowania

Należy wskazać osobę skarżącego, jednakże w piśmie, które nie inicjuje danej sprawy (nie jest sprawą nadrzędną) nie ma potrzeby wskazywania miejsca zamieszkania ani numeru PESEL strony, gdyż dane te znajdują się już w aktach sprawy.

Wskazanie sygnatury sprawy

Należy podać sygnaturę akt sprawy pierwotnej, czyli tej w ramach której składamy omawianą skargę na przewlekłość.

Wskazanie wysokości opłaty od skargi

W świetle art. 17 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki wraz ze skargą należy uiścić opłatę stałą w wysokości 200 złotych.

Podstawa prawna:

  • ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2018 r. poz. 75).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na przewlekłość postępowania – wzór