ZTM odwołanie od mandatu – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać odwołanie od mandatu ZTM? Mandat ZTM nie jest takim samym mandatem jak ten, jaki może wystawić obywatelowi policja. Od mandatu za przejazd bez ważnego biletu można skutecznie się odwołać, o ile pasażer jest w stanie udowodnić, że był w jego posiadaniu w momencie kontroli. Jak napisać reklamację, aby doprowadzić do anulowania mandatu ZTM?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Czym jest mandat od ZTM?

Zarząd Transportu Miejskiego (dalej ZTM) to usługodawca, dlatego mandat za brak biletu nie jest tym samym, co mandat za wykroczenie, naruszenie przepisów karnych. Taki mandat to kara administracyjna, a od takiej zawsze można się odwołać.

Co więcej, mandatu można też nie przyjąć, ale nie jest to żaden sposób na uniknięcie kary, ponieważ kontrolerzy mają prawo żądać od pasażera na gapę – jego danych osobowych.

Jeśli ten nie udzieli wymaganych informacji, na miejsce zostanie wezwana policja, która i tak wylegitymuje pasażera, a wtedy ZTM będzie dysponował wszystkimi danymi niezbędnymi do wystosowania wezwania do zapłaty i wytoczenia ewentualnego powództwa sądowego.

Oczywiście, mandat od ZTM ulega przedawnieniu i to w dosyć krótkim czasie, bo po upływie 1 roku od dnia wystawienia. Nie warto jednak czekać, aż mandat sam się anuluje, ponieważ w tym czasie Zarząd Transportu Miejskiego może naliczyć pasażerowi na gapę wysoką kwotę odsetek.

Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest odwołanie od mandatu ZTM, ale z możliwości tej nie skorzysta każdy pasażer na gapę, chyba że mandat został wystawiony niezgodnie z przepisami, na przykład w oparciu o nieważny regulamin.

Kiedy można odwołać się od mandatu za brak biletu?

Reklamacja mandatu ZTM będzie skuteczna tylko w kilku ściśle określonych przypadkach. Odwołanie od takiej kary może złożyć pasażer, który jechał bez ważnego biletu nieświadomie. Ten, który z premedytacją biletu nie kupił lub nie skasował, powinien pogodzić się z koniecznością zapłaty.

Zatem uzasadnione będzie takie odwołanie od mandatu, do którego skarżący może dołączyć dowód, potwierdzający przejazd zgodny z przepisami.

Pierwszy przypadek to odwołanie od mandatu za brak biletu ZTM, gdy pasażer nie ma przy sobie fizycznego dokumentu. Dotyczy to:

 • zagubienia biletu papierowego czasowego lub jednorazowego – pasażer kupił i skasował bilet, a następnie schował go i nie mógł znaleźć w momencie kontroli, ale znalazł go później,
 • pozostawienia biletu okresowego (ważnego) na przykład w domu. 

Drugi przypadek to odwołanie od mandatu za brak dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych, czyli na przykład legitymacji studenckiej.

W takich okolicznościach warto jak najbardziej odwołać się od kary, ale do odwołania potrzebny będzie zarówno ważny w czasie przejazdu bilet, jak i ważny dokument uprawniający do korzystania z ulgi. 

Anulowanie mandatu ZTM możliwe jest także w sytuacji, kiedy kontrolerzy łamią obowiązujące przepisy i – przykładowo – uniemożliwiają pasażerowi wchodzącemu do pojazdu zakup lub skasowanie biletu. 

W jakim czasie należy odwołać się od mandatu ZTM?

Pasażer ukarany mandatem ZTM może złożyć reklamację w Punkcie Obsługi Klienta w ciągu 7 dni do daty jego wystawienia. W tym celu poza odpowiednim pismem powinien przygotować do okazania ważny dokument uprawniający do przejazdów ulgowych oraz ważny w momencie przejazdu bilet. 

O odwołaniu od mandatu ZTM mówimy natomiast dopiero w momencie, kiedy pasażer otrzyma pisemne wezwanie do zapłaty. Od takiego wezwania można odwołać się w terminie 3 miesięcy.

W tym czasie skarżący może też zapłacić mandat i ubiegać się później o zwrot uiszczonej kwoty. Jeśli jego odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie otrzyma zwrot obniżony o koszty wystawienia mandatu – ok. 10% całej sumy.

Jak odwołać się od mandatu?

Odpowiedź na pytanie „jak się odwołać od mandatu ZTM?” jest prosta. Po pierwsze, pasażer musi przygotować pismo z reklamacją. Po drugie, konieczne jest zgromadzenie dowodów, które potwierdzą, że w momencie przejazdu dysponował on ważnym biletem. 

Odwołanie od mandatu ZTM musi zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • dane skarżącego,
 • numer wezwania do zapłaty,
 • opis zdarzenia z perspektywy pasażera,
 • uzasadnienie reklamacji w postaci okoliczności uzasadniających reklamację,
 • roszczenie skarżącego,
 • numer konta do zwrotu zapłaconego mandatu,
 • wykaz załączonych dokumentów (np. legitymacja studencka, która uprawnia do ulgowych przejazdów),
 • prośba pozytywnego rozpatrzenia sprawy,
 • podpis. 

Pismo odwoławcze wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na ten sam adres, który widnieje na wezwaniu zapłaty.

W odwołaniu warto uwzględnić swoje dane kontaktowe, ponieważ ułatwi to komunikację z ZTM. Skarżący może zostać wezwany do poprawienia lub uzupełnienia braków formalnych. 

Do pisma dołącza się następujące dowody:

 • oryginał mandatu,
 • oryginał biletu ważnego w momencie przejazdu (także w przypadku odwołania od mandatu za brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdów ulgowych),
 • oryginał lub kopię dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych (ważnego w momencie kontroli).

Czy ZTM musi rozpatrzyć odwołanie?

Reklamacja, która nie jest złożona anonimowo, musi zostać rozpatrzona przez Zarząd Transportu Miejskiego. Co więcej, obowiązujący jest przy tym termin 30 dni, licząc od daty wpływu wszystkich wymaganych dokumentów.

Jeśli odwołanie jest złożone prawidłowo, w tym czasie ZTM powinien ustosunkować się do pisma i udzielić na nie również pisemnej odpowiedzi.

ZTM ma prawo pozostawić odwołanie bez rozpatrzenia, jeżeli:

 • skarżący nie uwzględnił w piśmie danych potrzebnych do zidentyfikowania pasażera,
 • skarżący nie uzupełnił lub nie poprawił danych po wezwaniu w ciągu 14 dni, 
 • reklamacja została złożona po upływie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

Jeśli pismo z reklamacją będzie zawierało błędy lub nie będzie uwzględniało wymaganych informacji, ZTM wezwie skarżącego do ich uzupełnienia. Termin na podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie to 14 dni. Skarżący musi dopełnić formalności w terminie, jeśli nie chce, aby jego pismo pozostało bez rozpatrzenia.

Czy da się odwołać od biletu, jeśli nie posiadamy ważnego dokumentu?

Również pasażerowie bez dowodu w postaci ważnego biletu mogą spróbować odwołać się od mandatu ZTM. Szansę na anulowanie kary ma osoba, która wykaże, że:

 • mandat uległ przedawnieniu (wtedy nawet nie ma obowiązku odwoływania się – można po prostu zignorować wezwanie do zapłaty),
 • osoba, która wystawiła mandat – nie miała do tego kompetencji,
 • kwota mandatu nie jest zgodna z informacjami zawartymi w regulaminie przejazdu komunikacją miejską,
 • regulamin nie był aktualny w momencie wystawienia mandatu,
 • regulamin zawierał unieważniające go błędy.

Zsumowanie informacji

Kontrola biletów bardzo często wykazuje, że pasażer albo jedzie na gapę, albo nie posiada ze sobą dokumentu uprawniającego go do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych. W takiej sytuacji, aby uniknąć kary – można złożyć odwołanie (którego wzór pobierzesz na samej górze).

Każda reklamacja / odwołanie składane do Zarządu Transportu Miejskiego należy złożyć w formie pisemnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Reklamację w postaci odwołania najlepiej wnieść w formie pisemnej, dostarczając ją do ZTM-u osobiście lub drogą listowną, reklamacje można też w niektórych oddziałach ZTM wnieść za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale odradzam tę metodę, gdyż e-maila często giną i ciężko później udowodnić, że złożyliśmy taką reklamację.

Ważne, aby wraz z odwołaniem od mandatu, załączyć również dokumenty uprawniające do ulgowego lub darmowego przejazdu środkami komunikacji miejskiej.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

ZTM odwołanie od mandatu – wzór