Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

16.00 

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z alimentów? Nie każda sprawa o alimenty musi odbywać się w sądzie. Strony mają możliwość zawarcia umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego czy ugody alimentacyjnej, w której uregulują swoje zobowiązania. Dotyczy to również sytuacji, w której osoba uprawniona do alimentów chce z nich zrezygnować, natomiast osoba zobowiązania do ich płacenia chce potwierdzić te ustalenia na piśmie, aby zabezpieczyć się na przyszłość.

Zamiast tracić czas i pieniądze na rozprawy sądowe, strony mogą dogadać się co do rezygnacji z alimentów i udokumentować swoje porozumienie w tej sprawie za pomocą odpowiedniego oświadczenia.

Jak je napisać? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia – który pobierzesz powyżej.

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice mają obowiązek płacenia alimentów na dziecko, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości nie oznacza zatem, że obowiązek alimentacyjny wygasa.

Istnieją jednak okoliczności, które zwalniają rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z treścią wspomnianej ustawy, podstawą do zwolnienia rodziców z konieczności płacenia alimentów jest sytuacja, w której:

 • dochody z majątku dziecka (np. wynagrodzenie za pracę) wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania,
 • płacenie alimentów na dziecko pełnoletnie prowadzi do „nadmiernego uszczerbku” po stronie rodzica,
 • dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (jest pełnoletnie, nie uczy się, ale nadal nie podejmuje pracy).

Jednocześnie, przepisy informują, że obowiązek alimentacyjny trwa nadal po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, jeśli nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać ze względu na stan zdrowia (np. niepełnosprawność) czy nieporadność, ponieważ prowadzi to do braku możliwości osiągnięcia samodzielności finansowej.

Rodzic może wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, jeżeli:

 • dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać – ukończyło 18. rok życia i zakończyło edukację, zatem może podjąć pracę,
 • uprawniony do alimentacji posiada majątek, który przynosi mu zyski,
 • pełnoletnie już dziecko nie dokłada starań, by osiągnąć samodzielność finansową – nie podejmuje pracy zarobkowej, choć ma taką możliwość,
 • dalsze utrzymywanie obowiązku alimentacji wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego do alimentacji rodzica.

W takich okolicznościach dobrowolna rezygnacja z alimentów nie jest konieczna, ponieważ rodzic może wystąpić do sądu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Jest to jednak rozwiązanie, które wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych.

Kiedy więc pełnoletnie dziecko samo chce zrzec się otrzymywanych alimentów, można rozwiązać tę sprawę pozasądowo – wystarczy oświadczenie o zrzeczeniu się alimentów sporządzone w formie pisemnej przez pełnoletnie dziecko (wzór oświadczenia pobierzesz powyżej).

Kiedy można zrzec się alimentów i dlaczego warto przygotować oświadczenie o rezygnacji?

Zrzeczenie się alimentów to dobrowolna rezygnacja z otrzymywania takiego świadczenia. Pismo może przygotować dorosłe, czyli pełnoletnie dziecko, które posiada środki na własne utrzymanie – pracuje, ewentualnie łączy studia i pracę.

Jeśli uprawniony do alimentów pozostaje w dobrych relacjach z rodzicem zobowiązanym do alimentacji, przedłużanie obowiązku alimentacyjnego wydaje się bezzasadne (zwłaszcza gdy sytuacja finansowa rodzica nie należy do najłatwiejszych, a uprawniony do alimentów jest w stanie sam się utrzymać).

Dziecko może dogadać się z rodzicem i zrezygnować z alimentów pozasądowo – wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie na piśmie.

Jeśli obie strony sprawy o alimenty dochodzą do porozumienia, rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko rozwiązuje sprawę bez konieczności ponoszenia kosztów sądowych i marnowania czasu na rozprawy sądowe.

Umowa potwierdzająca wygaśnięcie obowiązku alimentacji może przyjmować zwykłą formę pisemną, ale powinna zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron, czyli dla uprawnionego i dla zobowiązanego.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o zrzeczeniu się alimentów?

Dorosłe dzieci często szukają odpowiedzi na pytanie, jak napisać oświadczenie o rezygnacji z alimentów. Odpowiednio skonstruowane pismo powinno dobrze zabezpieczać bowiem interes obu stron, a co za tym idzie, musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Najprościej oświadczenie takie przygotować je w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma o rezygnacji z alimentów, który zawiera m.in. następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane zobowiązanego do alimentacji,
 • dane uprawnionego do alimentów (imię, nazwisko, numer PESEL),
 • oznaczenie wyroku, z którego wynika obowiązek płacenia alimentów, czyli sygnatura akt sprawy, dane sądu orzekającego, data wydania postanowienia,
 • oświadczenie o rezygnacji ze świadczeń alimentacyjnych względem dziecka ze wskazaniem konkretnego terminu obowiązywania rezygnacji,
 • oświadczenie, kiedy dokładnie w życie wchodzi wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • podpis uprawnionego.

Na oświadczeniu o zrzeczeniu się alimentów niepotrzebny jest podpis zobowiązanego do płacenia alimentów, ponieważ dokument nie jest umową ani ugodą – stanowi jednostronne oświadczenie woli.

Pismo może zawierać dodatkowo klauzulę mówiącą o tym, że zobowiązany nie ma zaległości w płatnościach alimentacyjnych oraz że uprawniony nie rości sobie żadnych żądań w stosunku do zobowiązanego.

Rezygnacja z alimentów na małżonka

Warto wspomnieć, że z otrzymywania alimentów może zrezygnować nie tylko dorosłe dziecko, ale również małżonek. Zgodnie z przepisami, w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jednocześnie, uprawniony do alimentacji nie ma obowiązku wysuwania takich roszczeń – alimenty zostają ustalone przez sąd na wniosek małżonka i na taki sam wniosek mogą zostać zniesione przed terminem. Małżonek powinien zrzec się alimentów, kiedy jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Rezygnacja z alimentów na małżonka odbywa się na takich samych zasadach jak rezygnacja dorosłego dziecka. Uprawniony może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się alimentów lub zawrzeć z małżonkiem ugodę (umowę). W drugim przypadku konieczne będzie podpisanie dokumentu przez obie strony.

Zsumowanie artykułu

Aby przestać płacić alimenty, rodzic płacący alimenty może złożyć w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby pozwanego (czyli dziecka uprawnionego do alimentów) pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Innym sposobem na zaprzestanie płacenia alimentów jest dobra wola dziecka uprawnionego do alimentów wyrażona w formie oświadczenia o zaprzestaniu wypłacania świadczenia alimentacyjnego przez zobowiązanego do ich płacenia. Oświadczenie takie sprawia, że obowiązek alimentacji wygasa. Gotowy do wypełnienia wzór druku o rezygnacji zasądzonych alimentów pobierzesz na samej górze!

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 133. – Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór