Podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania wzór

16.00 

Jak napisać podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania? Wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania może złożyć ten pracownik, którego pracodawca kieruje zakładami pracy położonymi w różnych miejscowościach.

Takie rozwiązanie niesie dla osoby zatrudnionej szereg korzyści, w tym również finansowych, dlatego warto przynajmniej spróbować wystąpić ze stosowną prośbą w tej sprawie do swojego przełożonego. Miejsce świadczenia pracy (warunki pracy) określa umowa o pracę, stąd przeniesienie do innego zakładu musi mieć charakter formalny. Jak napisać podanie o przeniesienie w pracy?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o przeniesienie – które pobierzesz u góry↑

Umowa o pracę i jej podstawowe elementy

Podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania musi przyjmować formę pisemną, ponieważ ewentualne zmiany w warunkach świadczenia pracy również ustala się w formie pisemnej.

Określa je natomiast umowa o pracę, która zawiera następujące elementy:

 • określenie rodzaju umowy o pracę,
 • określenie daty i miejsca zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • określenie rodzaju wykonywanej pracy,
 • określenie miejsca świadczenia pracy,
 • określenie wymiaru czasu pracy,
 • określenie wynagrodzenia za pracę.

Są to podstawowe elementy, które musi zawierać każda umowa o pracę. Jeśli pracownik składa wniosek o przeniesienie, a pracodawca go akceptuje, konieczne staje się wprowadzenie stosownych zmian do jej zapisów. Zmiany te można wprowadzić za pomocą aneksu do umowy.

Porozumienie i wypowiedzenie zmieniające

Pracownik może zostać przeniesiony do innego miejsca pracy z własnej woli, za jego zgodą lub wbrew jego woli – choć w tym ostatnim przypadku może zrezygnować z pracy całkowicie.

Kiedy w grę wchodzi wniosek o przeniesienie pracownika bliżej miejsca zamieszkania, strony mogą zawrzeć tak zwane porozumienie zmieniające, czyli aneks do umowy o pracę.

Porozumienie sporządza się za zgodą obydwu stron, czyli z reguły na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy. Przełożony powinien wyrazić zgodę na przeniesienie, jeśli ma taką możliwość. Nie jest to jednak jego obowiązkiem.

Porozumienie zmieniające modyfikuje treść umowy o pracę w określonym zakresie. Nie może wiązać się jednak z pogorszeniem warunków zatrudnienia.

Porozumienia zmieniającego nie zawiera się zatem, aby obniżyć wynagrodzenie pracownika czy też przenieść go na niższe stanowisko. Trudno zresztą wyobrazić sobie, aby pracownik pragnął dla siebie takiego rozwiązania.

Porozumienie zmieniające można zawrzeć także z inicjatywy pracodawcy, ale tylko pod warunkiem, że pracownik wyraża na to zgodę oraz w określonych okolicznościach – gdy jest to przeniesienie terminowe i uzasadnione, na przykład brakami kadrowymi.

Okres zmiany miejsca pracy na podstawie takiego porozumienia nie może przekraczać łącznie 3 miesięcy w ciągu roku.

Poza tymi dwoma sytuacjami często dochodzi też do okoliczności, w których to pracodawca chce przenieść pracownika do innego zakładu pracy, na co podwładny nie chce wyrazić zgody. W takim przypadku przełożony przygotowuje tak zwane wypowiedzenie zmieniające, czyli wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy.

Jeśli pracownik nie zgadza się na nowe warunki świadczenia pracy, jego umowa o pracę wygaśnie wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Gdyby zgodził się na nowe warunki pracy, wejdą one w życie również po upływie okresu wypowiedzenia.

Ważne jest jednak dopełnienie obowiązku wyrażenia ewentualnego sprzeciwu w formie pisemnej. Jeśli pracownik nie złoży pisemnej odmowy do upływu połowy okresu wypowiedzenia, będzie to jednoznaczne z zaakceptowaniem nowych warunków świadczenia pracy.

Jak przenieść się do pracy bliżej miejsca zamieszkania?

Pracownik zatrudniony w firmie, która obejmuje wiele placówek w różnych miejscowościach, może zmienić miejsce pracy poprzez złożenie w tej sprawie oficjalnej prośby do swojego przełożonego. Jak napisać podanie o przeniesienie do innej placówki w pracy? Pismo to nie jest skomplikowane, ale musi zachowywać formę wniosku urzędowego.

Oznacza to, że niezbędne jest ujęcie w nim kilku stałych elementów, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy – pracownika,
 • dane adresata – pracodawcy,
 • tytuł,
 • treść wniosku,
 • uzasadnienie,
 • podpis wnioskodawcy.

Jak natomiast umotywować wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania? Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, ale w większości przypadków pracownicy powołują się na:

 • czasochłonne dojazdy,
 • brak własnego środka komunikacji,
 • brak dogodnego połączenia komunikacji publicznej,
 • wysokie koszty dojazdów.

Poza tym warto podkreślić, że czasochłonne dojazdy do pracy odbierają pracownikowi możliwość zajmowania się domem i dziećmi czy spędzania czasu z rodziną. Jeśli pracodawca będzie w stanie taki wniosek zaakceptować, z pewnością wyrazi zgodę na przeniesienie.

Czy pracownik samorządowy może przenieść się do innego urzędu?

W odniesieniu do zmiany miejsca pracy pracowników samorządowych zastosowanie znajdują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, a konkretnie art. 22, zgodnie z którym przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce może nastąpić na jego wniosek lub za jego zgodą w każdym czasie.

Wniosek pracownika o przeniesienie do innego urzędu powinien wskazywać konkretną jednostkę, do której urzędnik chce się przenieść, przy czym może to być urząd gminy, powiatu lub województwa.

Poza tym wniosek o przeniesienie do innego urzędu nie wymaga uzasadnienia, ale warto je przygotować, ponieważ ułatwia to ocenę jego zasadności, a podanie nie zostanie zaakceptowane, jeśli taka zmiana będzie naruszała ważny interes jednostki zatrudniającej.

Przełożony nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przeniesienie pracownika urzędowego. Z reguły podejmuje taką decyzję wtedy, kiedy stoją za nią ważne potrzeby jednostki przejmującej.

Warto wiedzieć też, że możliwość zmiany miejsca pracy na tych warunkach dotyczy tylko pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym i kierowniczym, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Inni pracownicy urzędów mogą zmienić miejsce pracy na zasadach ogólnych, opisanych powyżej.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania wzór