Pismo do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za całościowe zarządzanie szkołą. Jego obowiązki obejmują m.in.:

 

  • koordynację i nadzorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  • zarządzanie finansami i majątkiem szkoły,
  • reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
  • opiniowanie i zatwierdzanie planów i programów nauczania,
  • nadzorowanie i koordynowanie pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • organizowanie i nadzorowanie pracy rady pedagogicznej oraz innych organów szkoły,
  • wprowadzanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
  • reagowanie na niewłaściwe zachowanie uczniów szkoły,
  • dyrektor szkoły jest także odpowiedzialny za bezpieczeństwo i dobre relacje z rodzicami oraz lokalną społecznością.

 

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły? w piśmie znaleźć się muszą wszystkie niezbędne informacje, aby pismo wywołało oczekiwane skutki. Styl pisma powinien przyjąć oficjalną formę, a oprócz danych nadawcy i adresata, zawrzeć także należy swoją prośbę lub skargę, jasno i precyzyjnie określając problem. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do dyrektora szkoły, który pobierzesz poniżej:

Showing all 10 results