Jak napisać uzasadnienie rozpadu małżeństwa?

Jak napisać uzasadnienie rozpadu małżeństwa? Uzasadnienie pozwu rozwodowego powinno wskazywać na istnienie przesłanek, które pozwalają wydać orzeczenie sądowe. Taki opis małżeństwa do rozwodu wymagany jest zarówno w pozwie o rozwód bez orzekania o winie, jak i w pozwie o rozwód z orzekaniem o winie. Jak uzasadnić rozpad małżeństwa w pozwie sądowym?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opisu historii małżeństwa do rozwodu <– który pobierzesz tutaj.

Przesłanki do rozwodu

Aby doszło do rozwodu, powód musi w uzasadnieniu pozwu rozwodowego przedstawić historię małżeństwa w taki sposób, by wyszczególnić w niej przesłanki, które wskazują na zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Chodzi o utratę więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych (ekonomicznych). Opis codziennych, wzajemnych relacji między małżonkami powinien wskazywać więc na to, że nie są oni związani ani psychicznie, ani fizycznie, ani ekonomicznie.

Należy podkreślić jednak, że nie zawsze wymaga się spełnienia wszystkich tych przesłanek jednocześnie w równym stopniu. Niekiedy okoliczności zmuszają małżonków na przykład do dzielenia jednego mieszkania (więź gospodarcza istnieje), mimo że ustały między nimi więzi duchowe i fizyczne.

Jak zostało wspomniane, przesłanki muszą wskazywać nie tylko na zupełny, ale również na trwały rozkład pożycia. O jego trwałości mówi się wtedy, kiedy nic nie wskazuje na to, że małżonkowie mogliby kiedyś do siebie wrócić. Taką opinię sąd wydaje na podstawie ich cech charakterów i życiowego doświadczenia.

Warto wiedzieć również, że obok przesłanek pozytywnych, istnieją też przesłanki negatywne, czyli takie, które nie pozwalają na orzeczenie rozwodu. Mowa tu między innymi o sytuacjach, kiedy formalne zakończenie małżeństwa ma negatywne skutki dla wspólnych dzieci małżonków.

Ogólnie rzecz ujmując, przesłanki negatywne do rozwodu to wszystkie powody rozwodu, które nie są zgodne z zasadami współżycia społecznego. Przykładowo będzie to chęć wzięcia rozwodu z chorym małżonkiem wyłącznie ze względu na jego/jej chorobę.

Uzasadnienie pozwu bez orzekania o winie

Osoby, które zastanawiają się, jak napisać uzasadnienie rozpadu małżeństwa do pozwu bez orzekania o winie, powinny zadbać o przygotowanie zwięzłego opisu przyczyn, z powodu których strony postanowiły zakończyć swój związek. Opis nie powinien zawierać wszystkich szczegółów ze wspólnego życia małżonków, a jedynie fakty istotne dla sprawy. W treści uzasadnienia może pojawić się wzmianka:

 • o relacjach małżonków w początkowym okresie trwania małżeństwa,
 • o umowach majątkowych,
 • o wspólnych dzieciach,
 • o przyczynach kryzysu małżeńskiego,
 • o ostateczności podjętej decyzji o rozwodzie.

Powód może napisać, kiedy jego relacje z partnerem pogorszyły się, czyli jak długo trwa rozkład pożycia małżeńskiego. Konieczne jest też krótkie wyjaśnienie przyczyn pogorszenia tych relacji oraz zdarzeń, które doprowadziły do podjęcia decyzji o rozwodzie. 

Aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie, przed złożeniem pozwu warto podjąć próbę zawarcia porozumienia, czyli zdecydować się na mediację lub terapię dla par. Później w uzasadnieniu pozwu rozwodowego należy wspomnieć o podjętej próbie ratowania małżeństwa.

Jeśli małżonkowie nie zdecydują się na mediacje, warto wskazać, że strony porozumiały się bez mediacji i nie zmieniły zdania – nadal chcą rozwodu.

Uzasadnienie pozwu z orzekaniem o winie

Odpowiedź na pytanie „jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?” jest zupełnie inna w przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. W takich okolicznościach opis małżeństwa nie wskazuje jedynie na istnienie przesłanek trwałego, zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ale również na winę drugiego małżonka.

Pismo powinno zawierać więc opis konkretnych sytuacji, cech czy popełnionych przez drugą stronę błędów, które udowadniają, że to ona ponosi winę za rozpad małżeństwa. 

Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie może wskazywać na:

 • uzależnienie małżonka od alkoholu,
 • dopuszczanie się zdrady,
 • znęcanie psychiczne czy fizyczne,
 • zaniedbywanie rodziny,
 • trwonienie wspólnego majątku i tak dalej.

W zależności od okoliczności danej sytuacji, w uzasadnieniu pozwu poza opisem małżeństwa z wyszczególnieniem „przewinień” drugiego małżonka powinien pojawić się też wykaz dowodów na jego winę.

Materiałem dowodowym mogą być natomiast:

 • zdjęcia,
 • bilingi telefoniczne,
 • korespondencja,
 • obdukcje,
 • zeznania świadków,
 • faktury,
 • rachunki.

Jak opisać zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Osoby składające pozew rozwodowy często zastanawiają się, jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego, czyli istnienie przesłanek do orzeczenia rozwodu. Jak zostało wspomniane, o braku pożycia małżeńskiego mówi się wtedy, kiedy między małżonkami nie istnieją więzi:

 • duchowe,
 • fizyczne,
 • gospodarcze.

Co to oznacza? Najważniejsza z tych więzi w kontekście rozwodu jest więź duchowa, czyli psychiczna relacja między małżonkami, której charakter powinien być typowy dla małżeństwa (strony mogą dogadywać się dla dobra dzieci, ale nie jest to więź duchowa charakterystyczna dla małżeństwa).

Mowa tu o takich uczuciach jak miłość, przyjaźń czy tęsknota. Jeśli między małżonkami pojawia się niechęć czy wrogość, można mówić o ustaniu więzi duchowych.

Więź fizyczna między małżonkami to przede wszystkim fizyczne pożycie małżeńskie, choć nie tylko. Jeśli małżonkowie nie utrzymują takich kontaktów fizycznych na przykład ze względu na poważną chorobę jednego z nich, sąd nie uzna tego za przyczynę rozpadu małżeństwa.

Natomiast więź gospodarcza sprowadza się do wspólnego gospodarowania majątkiem. Małżonkowie mogą mieszkać razem, ale i tak nie będzie to dowodem na istnienie między nimi więzi gospodarczej, inaczej ekonomicznej.

Nie wystarczy, aby między małżonkami ustała jedna z tych więzi, choć w uzasadnionych przypadkach sąd może orzec rozwód na podstawie ustania dwóch z trzech rodzajów więzi małżeńskich. Najczęściej, gdy podtrzymywanie ostatniej z nich jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od woli małżonków.

Warto pamiętać też, że rozkład pożycia małżeńskiego musi być trwały. Jego trwałość oznacza, że powrót do małżeństwa jest niemożliwy. Im dłuższy staż małżeństwa, tym dłużej powinien trwać stan zaniku więzi między małżonkami, aby sąd uznał rozkład pożycia za nieodwracalny.

Uzasadnienie rozwodu – podsumowanie

W przypadku konieczności uzasadnienie pozwu rozwodowego kluczowe jest to, aby uzasadnienie opierało się na faktach, które jest się w stanie udowodnić (mogą to być faktury, zaświadczenia, obdukcje, zeznania świadków – sąd ich przesłucha itd.).

Co jeszcze bardzo ważne, uzasadnienie rozwodu musi być konkretne i rzeczowe. Warto w uzasadnieniu przytoczyć konkretne i kluczowe zdarzenia, które wskażą przed sądem, że małżeństwo nie powinno trwać dłużej.

Zatem uzasadnienie pozwu o rozwód trzeba napisać w ten sposób, aby przekonać sąd do orzeczenia rozwodu.

Napisanie uzasadnienia pozwu rozwodowego w sprawie rozwodowej jest niezmiernie ważne, sąd w przypadku rozwodu największą właśnie uwagę zwraca na treść uzasadnienia i zamieszczoną w nim historię małżeństwa.

W Polsce najczęstszym powodem rozwodów jest zdrada i kwestie niezgodności charakterów, to właśnie te dwa argumenty Polacy najczęściej przytaczają w sprawach rozwodowych.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Dokumenty potrzebne do rozwodu – lista

Rozwód - jakie papiery? Papiery rozwodowe to przede wszystkim - choć nie tylko - pozew rozwodowy z załącznikami. W pozwie rozwodowym powinno znaleźć się uzasadnienie wniosku, czyli opis historii małżeństwa z podaniem przyczyny rozwodu. Sąd orzeknie rozwód, jeśli ustali, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, dlatego to właśnie na ten fakt powinien wskazywać pozew rozwodowy.  Pozew jest pismem procesowym. Ma ściśle określoną formę i elementy, które muszą w nim wystąpić. Pozew rozwodowy inicjuje postępowanie rozwodowe. Dalszy przebieg sprawy rozwodowej zależy w głównej mierze od tego, co znajdzie się w jego uzasadnieniu. [informacja]Natomiast treść pozwu będzie różna w zależności od tego, czy jest to pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie.[/informacja] Pozew rozwodowy powinien uwzględniać następujące elementy: dane osobowe stron, oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, wskazanie, czy powód wnosi o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie,  żądanie powoda,  uzasadnienie pozwu rozwodowego (opis historii małżeństwa), załączniki do pozwu o rozwód, podpis powoda. Wśród załączników niezbędnych przy każdym pozwie rozwodowym wylicza się między innymi: odpis aktu małżeństwa, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (600 zł). Niektóre osoby do pozwu będą dołączały także: ugodę majątkową (odpis), odpis aktu urodzenia dziecka (aktów urodzenia dzieci), wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej (jeśli powód jest do tego uprawniony). [uwaga]Pisma, które mogą Ci się przydać: Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór Pozew o rozwód bez orzekania o winie WZÓR z dziećmi Pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy wzór[/uwaga] Dokumenty potrzebne do rozwodu bez orzekania o winie Rozwód bez orzekania o winie to najprostsze i najszybsze rozwiązanie. Nic więc dziwnego, że powód nie musi przygotowywać w takim przypadku zbyt wielu dokumentów. To, co potrzebne do rozwodu bez orzekania o winie, to jedynie: pozew rozwodowy, odpis aktu małżeństwa.  Opcjonalnie - jeśli małżonkowie takową zawarli - do pozwu rozwodowego powinni dołączyć odpis małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy).  W procesie rozwodowym bez orzekania o winie jedna strona ma status powoda, a druga pozwanego, ale nie ma to żadnego znaczenia, a wynika jedynie z kwestii proceduralnych. [pomoc]Żaden z małżonków nie zostaje uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, a postępowanie kończy się zazwyczaj po pierwszej rozprawie.[/pomoc] Dokumenty potrzebne do rozwodu z orzeczeniem o winie Pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest bardziej skomplikowany. Ma też inny charakter, ponieważ poza wskazaniem, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego, wykazuje też, że winę za ten stan rzeczy ponosi drugi małżonek. To, co potrzebne do rozwodu z orzeczeniem o winie, to zatem nie tylko odpis aktu małżeństwa, ale również cały materiał dowodowy, który potwierdza winę drugiego małżonka. Takim materiałem dowodowym mogą być: bilingi telefoniczne, wydruki rozmów, zdjęcia, dokumenty medyczne i tak dalej.  Poza tym rozwód z orzekaniem o winie może wiązać się też z wnioskowaniem o alimenty (pozew o alimenty na żonę). Warunkiem ich uzyskania jest pogorszenie się sytuacji finansowej powoda po rozwodzie.  Dokumenty rozwodowe w przypadku małżeństwa z dziećmi Jakie dokumenty do rozwodu są potrzebne, kiedy małżeństwo ma małoletnie dzieci? W tym przypadku sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ strony muszą ustalić między sobą wszystkie kwestie związane z ich wychowaniem. [rada]Do pozwu rozwodowego dołącza się odpisy aktów urodzenia dzieci, a także dokument zawierający ustalenia związane ze sprawowaniem nad nimi opieki.[/rada]  Co ważne, kwestie te można rozstrzygnąć przed sądem lub pozasądowo, a ustalenia opisać w pozwie rozwodowym. Wśród tych ustaleń najważniejsze jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: który z rodziców będzie wykonywał władzę rodzicielską, z kim (gdzie) będą mieszkały dzieci po rozwodzie, jak będą wyglądały kontakty dzieci z rodzicami po rozwodzie, jaką kwotę alimentów rodzice ustalili na wychowanie dzieci.  Ustalenia te można zawrzeć w dokumencie określanym jako porozumienie rodzicielskie. Taką umowę zawiera się pozasądowo, co pozwala w pełni samodzielnie podjąć wszystkie istotne decyzje związane wychowaniem wspólnych dzieci.  Jeśli jednak rodzice nie są zgodni co do tych kwestii, do pozwu o rozwód dołączać będą między innymi wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej czy żądanie zasądzenia alimentów wraz z dokumentacją, która potwierdza wysokość kosztów utrzymania dziecka.  Skąd wziąć papiery rozwodowe? Podstawowe dokumenty rozwodowe to pozew rozwodowy, który powód - jeden z małżonków - przygotowuje samodzielnie lub z pomocą prawników, a także odpis aktu małżeństwa, który można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego. USC rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony, dlatego, jeśli wśród niezbędnych papierów rozwodowych jest też odpis aktu urodzenia dziecka, to warto wnioskować o jego wydanie w tym samym czasie. Wnioski o odpis aktu stanu cywilnego dostępne są na miejscu w USC. W treści wniosku zainteresowany zaznacza, czy chce odebrać odpis osobiście w formie papierowej, pocztą czy w formie elektronicznej. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Jeśli z wnioskiem występuje inna osoba niż ta, której dotyczy dany akt stanu cywilnego, to obowiązkowe jest dołączenie do niego dokumentu, który potwierdza interes prawny zainteresowanego w otrzymaniu takiego odpisu. Dodatkowe pisma nie są potrzebne, jeśli akt dotyczy zainteresowanego, jego małżonka, rodzeństwa, wstępnych lub zstępnych.  Opłaty za wydanie aktu stanu cywilnego wynoszą: 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego, 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego. [paragraf]Na wydanie odpisu czeka się do 7 dni, jeśli jest on już w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego.[/paragraf] Jak złożyć papiery rozwodowe Dokumenty wymagane do rozwodu składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile jeden z nich nadal mieszka w danym okręgu. W przeciwnym razie dokumenty należy złożyć w sądzie odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Gdyby zaś nie dało się takiego miejsca ustalić, powód powinien złożyć komplet dokumentów rozwodowych w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.  Pozew rozwodowy wraz z całą potrzebną dokumentacją można złożyć: osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego, listem poleconym za potwierdzeniem nadania. [informacja]Jeden dodatkowy egzemplarz, czyli odpis pozwu rozwodowego i wszystkich niezbędnych załączników warto zostawić też dla siebie.[/informacja] Należy pamiętać, że powód nie ma obowiązku doręczania pozwu drugiemu małżonkowi. Papiery rozwodowe wnosi się do sądu - sąd sam wysyła odpowiednie pismo do pozwanego, czyli drugiego z małżonków. Po złożeniu pozwu druga strona ma 14 dni na ustosunkowanie się do pozwu, czyli udzielenie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Przed upływem tego terminu sąd nie ogłosi daty pierwszej rozprawy. Kilka słów na koniec Chcąc złożyć pozew rozwodowy, powód (czyli osoba inicjująca sprawę rozwodową) musi złożyć sam pozew rozwodowy oraz odpis pozwu rozwodowego razem z załącznikami, ponieważ sąd musi wysłać przedmiotowy odpis pozwu rozwodowego do drugiego małżonka, by ten mógł ustosunkować się do pozwu. Co więcej, przy składaniu pozwu o rozwód (bez względu na to, czy jest to pozew o rozwód z orzeczeniem o winie bądź pozew o rozwód bez orzekania o winie), należy wnieść opłatę sądową w kwocie 600 zł. Opłata sądowa powinna być uiszczona osobiście w kasie sądu lub przelana na konto bankowe sądu.

Jak umotywować wniosek o przeniesienie na inny dział w pracy?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o przeniesienie do innego działu <-- które pobierzesz poniżej: [product id="21741"] Kiedy pracowników przenosi się na inne działy? Jak zostało wspomniane, pracownik może zostać przesunięty na inny dział z inicjatywy pracodawcy lub na własną prośbę. Pracodawca najczęściej przenosi osoby zatrudnione ze względu na konieczność cięcia etatów lub w celu zastąpienia innego pracownika, na przykład przebywającego na zwolnieniu czy urlopie. Pracownik może natomiast wnioskować o przeniesienie z dowolnych powodów, choć z reguły jego motywy mają związek z życiem prywatnym.  Warto wspomnieć tutaj o szczególnym rodzaju przeniesienia pracownika z woli pracodawcy - takiego, co do którego przełożony nie potrzebuje zgody pracownika na przesunięcie. Mowa o powierzeniu pracownikowi innych obowiązków na okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. Pracodawca może dokonać takiego przeniesienia - nawet wbrew woli pracownika - jeśli: jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy, przeniesienie nie wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia pracownika, powierzona pracownikowi praca odpowiada jego kwalifikacjom. Najczęstsze przyczyny przeniesienia Wielu pracowników zastanawia się, jak umotywować wniosek o przeniesienie na inny dział w pracy. Uzasadnienie takiej prośby jest bardzo ważne, ponieważ to od użytych argumentów w głównej mierze zależy, czy pracodawca wyrazi zgodę na prośbę pracownika. [uwaga]Natomiast okoliczności przeniesienia mogą być różne.[/uwaga] Najczęściej pracownicy motywują swoje wnioski w tej sprawie: zmianą sytuacji życiowej - pracownik może dążyć do zmiany stanowiska na wyższe, jeśli podwyższył swoje kompetencje lub do rezygnacji z funkcji kierowniczej, jeśli nie radzi sobie z nowymi obowiązkami, jest pod wpływem silnego stresu, ciężko choruje, powiększyła się jego rodzina i chce mieć więcej wolnego czasu, i tak dalej, chęcią rozwoju - pracownicy często odnajdują się w miejscu bez perspektyw, jeśli pracując na danym dziale, nie mają możliwości rozwoju, chcą szukać nowych umiejętności i nowych doświadczeń na innym stanowisku, samorozwój jest natomiast bardzo dobrym argumentem dla przeniesienia,  zwiększanie szans na awans - praca na różnych stanowiskach pozwala zdobyć cenne doświadczenie, które stanowi ogromny atut pracownika, wyróżniając go na tle innych kandydatów na funkcję kierowniczą, pozwala też nie martwić się o stabilność zatrudnienia (taki pracownik jest cenny dla pracodawcy), życiowa równowaga - dla wielu osób kolejne awanse często odbywają się kosztem braku wolnego czasu, w tym również czasu dla rodziny, jeśli pracownik stwierdzi, że brakuje mu życiowej równowagi, może zdecydować się na degradację, aby odzyskać czas na własne pasje. Wymienione argumenty to tylko przykładowe odpowiedzi na pytanie “jak uzasadnić wniosek o przeniesienie na inny dział w pracy?”. Powodów tych może być znacznie więcej i nie muszą one mieć związku z samą pracą. Wniosek o przeniesienie może wiązać się nawet z chęcią unikania innego pracownika.  [pomoc]Wniosek o przeniesienie pracownika to pismo o charakterze oficjalnym.[/pomoc] Spraw tego typu zwykle nie załatwia się w ramach rozmowy z pracodawcą, lecz właśnie na piśmie, ponieważ przeniesienie to także zmiana warunków pracy, a takie zmiany wprowadza się do umowy o pracę na piśmie.  Podanie o przeniesienie do innego działu musi mieć odpowiedni układ i zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym: oznaczenie daty i miejsca sporządzenia, dane pracownika, adres zamieszkania pracownika, dane pracodawcy, tytuł pisma, treść wniosku ze wskazaniem, na jakie stanowisko pracy chce zostać przeniesiony pracownik, uzasadnienie, podpis pracownika.  Należy pamiętać, że wniosek o przeniesienie do innego działu nie musi zostać pozytywnie rozpatrzony przez pracodawcę - nie ma on takiego obowiązku - dlatego kluczowym elementem pisma jest jego uzasadnienie.  Jak przenosi się pracownika na inny dział? Zmiana działu, czyli zmiana stanowiska pracy, to zmiana warunków świadczenia pracy, a te ustala się w obowiązującej strony umowie. Takich zmian pracownik nie może wprowadzić samodzielnie. Również pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy na innym stanowisku, chyba że zdecyduje się na wspomniane wyżej rozwiązanie, czyli powierzenie pracownikowi innych obowiązków na okres maksymalnie 3 miesięcy. Poza tym przełożony może też nakazać pracownikowi wykonywanie innych obowiązków w ramach polecenia służbowego. Zakres obowiązków pracowniczych wynika bowiem z treści umowy o pracę, która nie musi określać stanowiska w sposób konkretny. Może wskazywać jedynie na charakter pracy. Jeśli więc polecenie służbowe nie jest sprzeczne z określonym w umowie charakterem pracy, przełożony może na tej podstawie powierzyć pracownikowi inne obowiązki. Jeśli chodzi o stałe przeniesienie osoby zatrudnionej, to jest ono możliwe na podstawie: porozumienia zmieniającego - zgodę na przeniesienie wyraża pracownik i pracodawca,  wypowiedzenia zmieniającego - pracownik lub pracodawca nie wyrażają zgody na przeniesienie, więc składają wypowiedzenie warunków płacy i pracy.  Jeżeli pracownik i pracodawca podejmują zgodnie decyzję o przeniesieniu na inny dział, sporządzają aneks do umowy o pracę, w którym ustalają nowe warunki świadczenia pracy. To najprostsze i najkorzystniejsze z punktu widzenia pracownika rozwiązanie. [rada]W przypadku, kiedy pracownik lub pracodawca nie wyrażają zgody na przeniesienie, składają wypowiedzenie umowy o pracę, a dokładniej wypowiedzenie zmieniające dotychczasowe warunki świadczenia pracy.[/rada] Jeśli druga strona zaakceptuje nowe warunki pracy, wejdą one w życie wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli zaś nie dojdzie do akceptacji proponowanych w wypowiedzeniu nowych warunków umowy, to stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Kilka słów na koniec Jak wygląda przeniesienie pracownika do innego działu? Pracownik, składając podanie o zmianę działu, zmienia równoznacznie stanowisko pracy. Jeśli pracodawca godzi się na zmianę stanowiska pracy, podpisuje z pracownikiem porozumienie zmieniające. Jeśli jednak pracodawca nie godzi się na zmianę działu przez pracownika lub gdy pracownik nie godzi się na zmianę działu, o którą prosi pracodawca - strony zawierają wypowiedzenie zmieniające. [pomoc]W zakładach pracy bardzo często miejsce ma przesunięcie pracownika do innego działu na okres nieprzekraczający trzech miesięcy - bez jakichkolwiek formalności – wtedy powierzenie innych zadań pracownikowi odbywa się na podstawie polecenia służbowego, o ile jego kompetencje na to pozwalają.[/pomoc] Pracownicy z różnych powodów pragną zmienić zajmowane stanowisko, bądź dział w zakładzie pracy, może przecież chodzić o kwestie lepszego wynagrodzenia, troska o doświadczenie zawodowe i jego rozwój, znudzenie się obecnie pełnionymi obowiązkami itd. [rada]Pamiętaj, że oprócz właściwej formy prośby o zmianę działu, jeszcze ważniejsze jest uzasadnienie prośby![/rada] Pomocne wzory pism: Podanie o przeniesienie na inny oddział szpitalny Podanie nauczyciela o przeniesienie wzór Podanie o przeniesienie do innego oddziału Podanie o przeniesienie do innego sklepu Podanie o przeniesienie na inną zmianę