Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu? WZÓR

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu? Opis małżeństwa do rozwodu służy wykazaniu, że doszło do zupełnego trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest to kluczowa przesłanka, na podstawie której sąd może orzec o rozwodzie. Treść uzasadnienia pozwu rozwodowego uzależniona będzie w głównej mierze od tego, czy jest to pozew z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Jak napisać historię swojego małżeństwa w obu przypadkach?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór historii małżeństwa, który pobierzesz powyżej.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Jak zostało wspomniane, opis przebiegu małżeństwa do rozwodu to część pozwu rozwodowego (uzasadnienie), która ma stanowić podstawę orzeczenia sądowego. Aby sąd mógł orzec o rozwodzie, spełniona musi zostać podstawowa przesłanka orzeczenia rozwodu, czyli zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, który nastąpił z ważnych powodów. 

Pożycie małżeńskie to wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza. Jeśli elementy te ustaną, można mówić o rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Warto zaznaczyć przy tym, że ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej, może nie zostać uznane za objaw rozkładu pożycia, gdy wynika z okoliczności niezależnych od małżonków lub ze zgodnej woli małżonków, ale uzasadnionej okolicznościami życiowymi, np. rozłączenie spowodowane pobytem w szpitalu lub wyjazdem za granicę w celach zarobkowych. 

Aby można było mówić ustaniu więzi duchowych między małżonkami – co zawsze stanowi podstawę orzeczenia rozwodu – należy stwierdzić między małżonkami niechętne lub wrogie nastawienie do siebie. Nawet jeśli małżonkowie dogadują się ze sobą ze względu na dzieci, nie oznacza to, że więź duchowa nadal istnieje, ponieważ nie jest charakterystyczna dla wspólnoty małżeńskiej. 

Przesłanka zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza, że między małżonkami nie istnieje ani więź duchowa, ani fizyczna, ani gospodarcza. W niektórych przypadkach sąd może orzec o rozwodzie także wtedy, kiedy rozkładowi uległa więź duchowa i fizyczna, ale gospodarcza nie w pełnym wymiarze, na przykład z uwagi na konieczność dzielenia jednego mieszkania. 

Z kolei przesłanka trwałości oznacza, że małżonkowie z pewnością do siebie nie wrócą. Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego stwierdza się na podstawie doświadczenia życiowego, biorąc pod uwagę cechy charakteru każdego z małżonków. 

Na istnienie wszystkich tych przesłanek powinno wskazywać uzasadnienie pozwu rozwodowego, czyli opis małżeństwa do rozwodu. Jak go przygotować?

Opis małżeństwa do rozwodu

Wiele osób zastanawia się, jak napisać historię małżeństwa do rozwodu, aby sąd wyznaczył termin rozprawy i jak najszybciej wydał postanowienie o rozwodzie. Należy pamiętać, że treść uzasadnienia pozwu zależy w dużej mierze od tego, czy jest to pozew z orzekaniem o winie.

Jeśli tak, w uzasadnieniu powód będzie starał się wykazać winę drugiego małżonka. Jeśli nie, nie powinien rozpisywać się na temat jego wad czy popełnionych błędów, ponieważ może w ten sposób doprowadzić do zmiany decyzji pozwanego, który do tej pory godził się na rozwód bez orzekania o winie. 

Zatem jeśli chodzi o podstawowy opis małżeństwa do rozwodu przykład takiej historii małżeństwa powinien ograniczać się do niezbędnych informacji, wskazujących na trwały i zupełny rozkład pożycia.

Nie ma potrzeby opisywać w nim nieporozumień z całego okresu małżeństwa. Należy wspomnieć o tym, kiedy małżonkowie poznali się i zaczęli się spotykać, czy mają wspólne dzieci, a jeśli tak, to w jakim są wieku.

Historia małżeństwa powinna odnosić się też do ewentualnych umów majątkowych, a zakończyć ją należy wzmianką o tym, kiedy doszło do kryzysu małżeńskiego. Dobrym rozwiązaniem jest też podkreślenie, że podjęta decyzja o rozwodzie jest dobrze przemyślana i definitywna. 

W przypadku pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie kwestia uzasadnienia wygląda zupełnie inaczej. Opis małżeństwa powinien wskazywać wtedy na winę pozwanego małżonka, zatem będzie to uzasadnienie bardziej szczegółowe, przedstawiające wersję zdarzeń z perspektywy poszkodowanego.

Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód

Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód w takiej sytuacji opisuje nie tylko okoliczności trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, ale również wyjaśnienie, dlaczego małżonek ponosi winę za ten rozkład.

W dokumencie należy uwzględnić także dowody, potwierdzające winę małżonka, czyli między innymi:

 • wskazanie świadków, których sąd może przesłuchać podczas rozprawy,
 • treść korespondencji,
 • bilingi,
 • faktury i rachunki, które wskazują na brak wsparcia finansowego czy marnotrawienie majątku wspólnego,
 • ekspertyzy lekarskie,
 • obdukcje w przypadku przemocy fizycznej,

Przygotowując uzasadnienie pozwu rozwodowego (którego wzór pobierzesz u góry), należy starać się, by opis ten był jednocześnie maksymalnie zwięzły i szczegółowy. Nie można jednak pozwolić, aby takie pismo stało się zbyt emocjonalne, a już z pewnością nie wolno pozwolić sobie w nim na wulgaryzmy czy inne niestosowne zwroty.

Trzeba pamiętać, że jest to dokument oficjalny, skierowany do sądu, a więc spełnić musi szereg wymagań!

Przyczyny rozwodu

Wiedząc, że opis historii małżeństwa do rozwodu ma wskazywać na ustanie więzi pomiędzy małżonkami, zdecydowana większość osób sporządza takie uzasadnienie pozwu, wskazując przy tym na tak zwaną niezgodność charakterów.

Niezgodność charakterów, czyli różnice dotyczące cech osobowości, poglądów, planów na życie, sposobu postrzegania świata, systemu wartości i tak dalej – to przyczyna, która może stanowić podstawę orzeczenia rozwodu bez wskazywania winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Nie da się bowiem obwiniać któregokolwiek z małżonków za niezgodność charakterów. Warto pamiętać przy tym, że to nie same różnice charakterów, ale skutki takich różnic stanowią tak naprawdę przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Prowadzą bowiem do kłótni, utraty więzi duchowej i braku wspólnych planów na życie. 

Inne popularne przyczyny rozwodów to:

 • niewierność,
 • alkoholizm,
 • problemy finansowe,
 • przemoc,
 • niedobór seksualny,
 • długotrwała nieobecność.

Poza tym, podczas rozwodu sądy często mają do czynienia z wzajemnymi zarzutami, zawinionymi i niezawinionymi, takimi jak:

 • zaniedbywanie małżonka,
 • obojętność,
 • bezpłodność,
 • zaniedbywanie rodziny,
 • odmowa pomocy,
 • opuszczenie małżonka,
 • lenistwo,
 • nieróbstwo. 

Podsumowanie tematu

Składając pozew rozwodowy, składa się on z dwóch części:

 • petitum –  w którym znajduje się żądanie powoda o orzeczenie rozwodu,
 • uzasadnienie – w którym powód musi przedstawić powody, dla których rozwód jest konieczny.

Aby pozew rozwodowy wywołał oczekiwane skutki, należy wykazać w nim całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz brak jakichkolwiek przesłanek do odbudowy więzi w każdym aspekcie:

 • fizycznym,
 • uczuciowym,
 • oraz gospodarczym.
Jak zatem łatwo się domyślić, aby napisać pozew rozwodowy, najważniejsze będzie uzasadnienie rozwodu, czyli ujęcie wszystkich zarzutów wobec współmałżonka. Sporządzając uzasadnienie do rozwodu, należy mieć na uwadze, że historia małżeństwa powinna być szczegółowa, ale równocześnie zwięzła i konkretna – dla pewności polecamy tutaj wykorzystać nasz wzór historii małżeństwa!

Opisując wszystkie okoliczności trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa, powinniśmy też załączyć materiał dowodowy (faktury, rachunki, korespondencja, obdukcja, wskazanie świadków zdarzeń [sąd przesłucha ich]) potwierdzający winę drugiego małżonka i opisać ten materiał pokrótce.

Zaraz obok niezgodności charakterów, najczęstszym powodem rozpadu małżeństwa jest zdrada, jednak nie są to jedyne przesłanki do rozwodu. Przy wniesieniu pozwu kierujemy się szczerością, bo tylko w ten sposób mamy szanse na pozytywne rozpatrzenie pozwu rozwodowego!

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu? WZÓR
 1. Pomocne – dziękuję i serdecznie pozdrawiam!