Opis małżeństwa do rozwodu – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać opis małżeństwa do rozwodu? Aby wziąć rozwód, jeden z małżonków musi wnieść do sądu pozew o rozwód, w którym zawrze uzasadnienie swojego wniosku. To uzasadnienie to tak zwany opis małżeństwa do rozwodu.

Z opisu tego powinno wynikać, iż zaistniały przesłanki orzeczenia rozwodu przez sąd, czyli że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opisu małżeństwa, który pobierzesz powyżej.

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy składa się zwykle z dwóch części. W pierwszej części powód zgłasza żądanie pozwu i przedstawia dowody na poparcie żądań. W drugiej części powód zamieszcza uzasadnienie.

W przypadku pozwu rozwodowego tym uzasadnieniem jest opis małżeństwa, z którego wynika, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Pozew musi wskazywać także dane sądu, do którego jest kierowany. Niezbędne są w nim również dane osobowe małżonków oraz data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Należy pamiętać, że kluczowe jest też określenie, czy powód chce uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie. 

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Przesłanki orzeczenia rozwodu przez sąd dotyczą zaistnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednak należy wiedzieć, że pomimo zaistnienia rozpadu pożycia między małżonkami sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, jeśli zaistnieją przesłanki negatywne, takie jak wina małżonka żądającego rozwodu.

Poza tym, orzeczenie rozwodu może okazać się niemożliwe ze względu na małoletnie dzieci (ich dobro) lub gdy rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. 

Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego polega na ustaniu między małżonkami więzi:

 • uczuciowej (psychicznej),
 • fizycznej,
 • gospodarczej.

Z tych trzech, najważniejsza jest więź emocjonalna. Wrogość między małżonkami wskazuje na to, że można mówić o ustaniu więzi uczuciowej. 

Inne więzi mogą zostać zerwane na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych. Przykładowo, brak pożycia małżeńskiego może być skutkiem choroby, a brak więzi gospodarczej bywa spowodowany usprawiedliwionymi potrzebami życiowymi. 

Wymaga się także, aby podstawy do rozwodu były trwałe. Rozpad małżeństwa jest trwały, jeśli można mieć pewność, że małżonkowie do siebie nie wrócą.

Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Wiele osób składających pozew rozwodowy nie wie, jak napisać uzasadnienie rozpadu małżeństwa. Warto pamiętać więc, że kluczowe jest w tym przypadku to, czy małżeństwo ma być zakończone z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie.

Jeśli pozew rozwodowy wiąże się z żądaniem rozwodu bez orzekania o winie, to uzasadnienie może ograniczać się do niezbędnych informacji – nie trzeba rozpisywać się na temat wszelkich konfliktów z okresu małżeństwa.

Opis powinien zawierać:

 • informacje o wspólnych dzieciach,
 • informacje o umowach majątkowych,
 • informacje o początkowym okresie małżeństwa,
 • określenie czasu, w którym doszło do kryzysu małżeńskiego.

W treści uzasadnienia może pojawić się też sformułowanie, że decyzja o rozwodzie jest przemyślana i ostateczna. Tekst wcale nie musi być długi – ważniejsze, by był rzeczowy.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

W przypadku, kiedy pozew dotyczy rozwodu z orzekaniem o winie, uzasadnienie musi być bardziej rozbudowane i szczegółowe. Warto pamiętać, że pozwany (drugi z małżonków) będzie miał prawo przygotować odpowiedź na pozew rozwodowy i przedstawić swoją wersję wydarzeń.

Argumenty do rozwodu z orzekaniem o winie muszą wskazywać więc nie tylko na okoliczności trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa, ale również na winę drugiego małżonka. Konieczne jest także przedstawienie materiału dowodowego, który taką winę potwierdza.

Rolę dowodu mogą pełnić:

 • zeznania świadków,
 • wykazy połączeń telefonicznych,
 • treść korespondencji,
 • ekspertyzy lekarskie,
 • rachunki i faktury.

Rodzaj dowodów na winę małżonka zależny jest od sytuacji. Rachunki i faktury mogą wskazywać na marnotrawienie wspólnego majątku, a treść przesyłanych wiadomości na zdradę. 

Dobry przykład opisu małżeństwa do rozwodu z orzekaniem o winie musi zawierać uzasadnienie szczegółowe, ale też zwięzłe.

Warto pamiętać, że w takim piśmie nie powinny pojawiać się określenia wskazujące na to, że opis przygotowywany był pod wpływem silnych emocji. Im bardziej rzeczowe będzie uzasadnienie, tym lepiej dla powoda. 

Uzasadnienie pozwu a niezgodność charakterów

”Niezgodność charakterów” to jedna z najczęstszych przyczyn orzekania rozwodów przez sądy. Taką podstawę rozwodu podnosi się w sytuacji, kiedy małżonkowie chcą rozstać się polubownie lub po prostu szybciej załatwić nieprzyjemne procedury, jakie się z tym wiążą. 

Orzekanie rozwodu z powodu niezgodności charakterów to niemal to samo, co wniesienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie – żaden z małżonków nie może być winnym rozpadu małżeństwa ze względu na inny charakter.

Konsekwencją takiego orzeczenia rozwodu jest jednak ograniczenie możliwości ubiegania się o alimenty, o czym warto pamiętać. 

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie musi być bardziej rozbudowane – nie może wskazywać tylko na niezgodność charakterów.

Jeśli powód wskaże taką przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego, sąd może oddalić pozew jako bezzasadny. Konieczne jest więc wyjaśnienie, na czym w przypadku danego małżeństwa polega owa niezgodność charakterów. 

Z reguły niezgodność charakterów sprowadza się do:

 • różnic w postrzeganiu świata,
 • odmiennych wartości,
 • innych celów życiowych,
 • braku zainteresowania domem i rodziną,
 • braku chęci/chęci posiadania dziecka,
 • odmienności zainteresowań.

Często jednak takim pojęciem małżonkowie określają też:

 • niechęć do rozmowy i szukania alternatywnych rozwiązań,
 • niechęć do kompromisów,
 • nieumiejętność radzenia sobie z konfliktami.

Zatem niezgodność charakterów bywa „przykrywką” dla błahych powodów orzeczenia rozwodu. 

Najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce

Poza wspomnianą przyczyną „niezgodności charakterów” najpopularniejsze powody orzekania rozwodów w kraju to:

 • niewierność,
 • trwałe związanie się z inną osobą,
 • alkoholizm,
 • uzależnienie,
 • przemoc (fizyczna, emocjonalna, ekonomiczna),
 • problemy finansowe,
 • niedobór seksualny,
 • niedopasowanie seksualne,
 • różnice światopoglądowe,
 • długotrwała nieobecność małżonka,
 • niewłaściwy stosunek do rodziny małżonka,
 • zbyt silne związki z rodzicami.

*są to najczęstsze z zarzutów wobec współmałżonka, które przytacza się w pozwie rozwodowym.

Kilka słów na koniec

Aby otrzymać rozwód, należy udowodnić przed sądem całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zatem w uzasadnienie pozwu rozwodowego trzeba powołać się na konkretne przyczyny, przez które małżeństwo rozpadło się.

Część uzasadniająca pozew rozwodowy powinna zawierać konkretne przesłanki, które wskazują na całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co więcej, przesłanki te powinny charakteryzować się brakiem możliwości odbudowy więzi między małżonkami w aspekcie:

 • fizycznym,
 • uczuciowym,
 • oraz ekonomicznym

W toku postępowania dowodowego sąd na pierwszej rozprawie zechce wysłuchać obu stron i poznać ich stanowisko w sprawie. W dalszym toku postępowania dowodowego sąd może zechcieć przesłuchać świadków, którzy wniosą do sprawy rozwodowej dodatkowe informacje.

Na koniec zaznaczę jeszcze, że uzasadnienie rozwodu musi być konkretne, zwięzłe i jasne. Jeśli jednak uzasadnienie będzie zbyt lakoniczne, sąd może orzec o oddaleniu pozwu rozwodowego. Jak widać, w sprawach rozwodowych warto posiłkować się wzorami i przykładami wniosków, czy uzasadnień rozwodowych, bo gwarantują one zwiększenie szans na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Opis małżeństwa do rozwodu – wzór
 1. opis bardzo mi się przydał, serdecznie dziękuję i pozdrawiam!