Obowiązek alimentacyjny – czynniki wpływające na jego wysokość

Obowiązek alimentacyjny, fraza nierozerwalnie związana z rozwodami, czy też narodzinami dziecka w konkubinacie. Obowiązek ten oznacza konieczność dostarczenia środków utrzymania bliskim osobom w określonej przez sąd wysokości. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako KRO) wyróżnia niejako dwa główne rodzaje zobowiązań – rodziców wobec dzieci oraz współmałżonków wobec siebie nawzajem. Oczywiście istnieją także inne rodzaje koligacji, które mogą rodzić powstanie obowiązku alimentacyjnego, np. dzieci w stosunku do rodziców.
Obowiązek alimentacyjny

Alimenty należy rozumieć jako środki utrzymania, a w stosunku do dzieci także wychowania. Maja one na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb uprawnionego związanych m.in. z wyżywieniem, leczeniem, mieszkaniem, czy rozrywką i kulturą.  

Sam obowiązek alimentacyjny, jego podstawa, oraz podmioty uprawnione do alimentów są w miarę precyzyjnie określone w KRO. Jednakże wysokość świadczenia jest w pełni uzależniona od decyzyjności sądu oraz szeregu różnych okoliczności indywidualnie badanych w danej sprawie.

Obowiązek alimentacyjny – definicja pojęcia

Zgodnie z art. 128 KRO obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W niniejszym artykule autor skupił się na obowiązku alimentacyjnym w stosunku do dziecka.

Sposób wykonywania powyższego obowiązku nie został ściśle określony. W przypadku wykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka jest to zależne od porozumienia pomiędzy rodzicami. Co do zasady jest on wykonywany przez ojca w zakresie określonej kwotowo sumy pieniędzy. Jednak niewykluczone jest wykonywanie niniejszego obowiązku przez:

 • dostarczanie żywności,
 • użyczenia transportu do szkoły lub innych niezbędnych potrzeb,
 • dostarczanie odzieży,
 • ogólnego wpływu na wychowanie uprawnionego.

Obowiązek alimentacyjny – jakie są przesłanki powstania obowiązku?

W przypadku stosunku alimentacyjnego przesłankami mogą być:

 1. brak możliwości samodzielnego utrzymania się uprawnionego dziecka – jeżeli uprawniona to np. bezrobotna licealistka,
 2. występowanie u uprawnionego usprawiedliwionych potrzeb – takich jak spełnianie obowiązku edukacyjnego czy kulturalnego,
 3. pozostawanie uprawnionego w niedostatku – poprzez niemożność dostarczenia
 4. okoliczność, że były małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego – jeżeli osoba zobowiązana do wykonywania niniejszego obowiązku również była odpowiedzialna za rozpad małżeństwa np. wzajemna zdrada;
 5. okoliczność, że były małżonek nie jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego –  zobowiązany ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa np. zdradził;
 6. istotne pogorszenie sytuacji materialnej byłego małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego;
 7. dysponowanie przez zobowiązanego wysokimi możliwościami zarobkowymi – jeżeli matka otrzymuje wynagrodzenie 2800 brutto, a ojciec jako zobowiązany otrzymuje wynagrodzenie 10.000 brutto to możliwości zobowiązanego są zdecydowanie wyższe aniżeli matki,
 8. dokładanie przez dziecko pełnoletnie starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się;
 9. brak sprzeczności żądania alimentów z zasadami współżycia społecznego – jeżeli dziecko w złej wierze albo za namową drugiego rodzica żąda sumy pieniężnej nienależnie wyższej niż jest niezbędnej do pokrycia najpilniejszych potrzeb.

Orzecznictwo – praktyka ustalania wysokości obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny obok realizacji celu ekonomicznego, jakim jest zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków materialnych pozwalających zaspokoić jego potrzeby, służy kształtowaniu właściwych, z punktu widzenia powszechnie akceptowanych w społeczeństwie wzorców, zasad postępowania w rodzinie, wpływa na umocnienie łączących rodzinę więzi i kształtuje wzajemne relacje między jej członkami.

Realizacja tych celów jest możliwa jedynie w relacji między osobami, z kręgu uprawnionych i zobowiązanych do alimentacji, które określają przepisy Kodeksu rodzinnego opiekuńczego.

Przeniesieniu wierzytelności alimentacyjnej na osobę trzecią drodze przelewu – ze względu na przesłankę właściwości zobowiązania – poza wskazanym ściśle osobistym charakterem zobowiązania alimentacyjnego sprzeciwia się także właściwy dla niego przedmiot, którego nie stanowi zapłata, lecz zaspokojenie potrzeb życiowych uprawnionego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 134/10

„Wierzytelność o zapłatę wymagalnych świadczeń alimentacyjnych nie może być przedmiotem przelewu (art. 509 § 1 KC).”

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie  o sygn. akt II GZ 492/14

„Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się, a także art. 128 KRO, zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Jednakże brak podstaw, by przyjąć, że na ojcu spoczywa obowiązek regulowania publicznoprawnych zobowiązań syna. W tym stanie rzeczy fakt, że ojciec – utrzymując siebie i syna z emerytury – posiada na rachunku bankowym środki pieniężne nie znaczy, że syn ma dostateczne środki na opłacenie wpisu od skargi.”

Podstawa prawna:

 • H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Obowiązek alimentacyjny. Komentarz do art. 128–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC, Warszawa 2020.
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 60).
 • postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie  o sygn. akt II GZ 492/14;
 • uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 134/10.

Podobne wzory pism:

Damian Skrzypiński
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, twórca @apkacytaty, specjalizujący się w prawie cywilnym oraz prawie restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Alimenty od małżonka – kiedy przysługują?

Alimenty od małżonka należą się partnerowi, który nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku. Co do zasady, termin świadczenia alimentacyjnego wynosi maksymalnie pięć lat, jednakże ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, może przedłużyć ów termin. [reklama-ads] Wysokość alimentów oraz termin świadczenia zależny jest od sytuacji materialnej obu małżonków, ich możliwości zarobkowych, zdrowia, przebytych chorób, a także stopnia zawinienia w rozkładzie pożycia. Wina przy rozwodzie a alimenty Warto bowiem pamiętać o tym, że alimenty nie przysługują tylko w stosunku pomiędzy rodzicami a dziećmi (chociaż to właśnie w tym zakresie najczęściej dochodzi do sporu na drodze sądowej). Alimenty mogą zostać przyznane także pomiędzy małżonkami. Alimenty nie są orzekane przez sąd z urzędu, a jedynie na wniosek strony. [uwaga]Pozew o alimenty na żonę wzór[/uwaga] Warunki otrzymania alimentów na małżonka są jednak inne niż w przypadku tego, jakie przesłanki trzeba spełnić przy uzyskaniu alimentów np. od rodziców na rzecz dzieci. Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma to, z czyjej winy w ocenie Sądu zostanie orzeczony rozwód. Może być on orzeczony z winy męża, z winy żony, z winy obojga małżonków albo bez orzekania o winie (jeżeli wnoszą o to zgodnie obie strony). Ogólną zasadą jest, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego (art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Oznacza to, że uzyskanie alimentów po rozwodzie jest możliwe w dwóch przypadkach – jeśli żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia (albo Sąd zaniechał orzekania o winie) albo obaj małżonkowie zostali uznani za winnych w tym zakresie. [reklama-ads] Warunki uzyskania alimentów przez małżonka Podstawowym warunkiem w przypadku alimentów na małżonka jest wystąpienie sytuacji, w której jeden z małżonków pozostaje w niedostatku, a drugi z małżonków posiada odpowiednie możliwości zarobkowe i majątkowe, by łożyć alimenty na rzecz drugiego małżonka. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie – w innym wypadku (np. jeżeli jeden z małżonków nie znajduje się w niedostatku albo drugi z nich nie posiada żadnego majątku ani zarobków) Sąd nie orzeknie alimentów na rzecz drugiego małżonka. [paragraf]wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2020 roku, sygn. akt I UK 10/19 ,,Pod pojęciem niedostatku rozumie się sytuację, kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Nie ulega też wątpliwości, że małżonek domagający się alimentów winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb”. [/paragraf] Niedostatek oznacza zatem sytuację, w której jeden z małżonków (mimo starań o uzyskiwanie dochodów) nie posiada odpowiednich środków pieniężnych, które pozwalałby mu na zaspokajanie wydatków związanych np. z jedzeniem, miejscem zamieszkania, zakupem odzieży, obuwia itd. W kwestii wysokości orzekanych alimentów znaczenie mają zarobki (wynagrodzenie) drugiego z małżonków oraz jego majątek (np. posiadane nieruchomości czy też odziedziczony majątek). Alimenty od małżonka wyłącznie winnego [reklama-ads] W drugim w rozpatrywanych przypadków, jeżeli małżeństwo zostanie rozwiązane z winy jednego z małżonków, sprawa może okazać się o wiele prostsza. W tym wypadku nie jest już konieczna przesłanka "pozostawania w niedostatku” i pozew o alimenty od byłego małżonka dużo łatwiej jest uzyskać. Wówczas niewinny małżonek powinien jednak udowodnić, że w związku z rozwodem doszło do znacznego pogorszenia jego sytuacji materialnej (porównywany jest poziom życia małżonka w trakcie rozwodu oraz po jego orzeczeniu). Często do tego typu sytuacji dochodzi, kiedy z jeden z małżonków w trakcie małżeństwa zajmował się pracą oraz zarabianiem pieniędzy celem utrzymania rodziny, a drugi z małżonków zajmował się domem oraz dziećmi. Wówczas przy rozwodzie często dochodzi do dużej zmiany sytuacji materialnej jednego z małżonków, co może stanowić przesłankę do orzeczenia alimentów na małżonka. Alimentów nie może jednak żądać małżonek winny rozkładu pożycia od małżonka niewinnego. Zmiana wysokości alimentów i zakończenie świadczenia Oczywiście, wraz z biegiem czasu może dojść także do zmiany w zakresie wysokości orzeczonych alimentów. Każdy z małżonków może wnieść do sądu o zmianę wysokości alimentów, jeśli zajdą ku temu odpowiednie powody – tj. może dojść np. do zwiększenia potrzeb małżonka, który otrzymuje alimenty (np. zwiększyły się znacznie jego konieczne wydatki np. w zakresie leczenia) albo do zmiany sytuacji majątkowej małżonka, który do tej pory płacił alimenty (np. utracił on pracę albo uległ ciężkiemu wypadkowi). [reklama-ads] Oprócz tego, alimenty na małżonka nie są także oczywiście nieograniczone w czasie. Obowiązek dostarczania środków utrzymania byłemu małżonkowi nie ma bowiem charakteru dożywotniego (choć w praktyce może dojść do takiej sytuacji, że alimenty będą płacone przez jednego z małżonków przez wiele lat albo dożywotnio). Przede wszystkim, obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jeśli jednak alimenty płaci małżonek rozwiedziony, który nie był winny rozkładowi pożycia, wówczas obowiązek alimentacyjny wygasa także w okresie pięciu lat od dnia orzeczenia rozwodu między stronami (uprawomocnienia się wyroku rozwodowego). Tylko sąd z uwagi na wyjątkowe okoliczności oraz na wniosek strony otrzymującej alimenty może przedłużyć wskazany pięcioletni termin (np. z uwagi na wypadek czy też ciężką chorobę małżonka, który pozostaje bez środków do życia). [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2020 roku, sygn. akt I UK 10/19. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2020,3,14.html (dostęp online 03.02.2021).[/informacja] [reklama-ads]

Świadczenia na dzieci w 2021 roku – na co mogą liczyć rodzice?

Rodzice z tytułu posiadania dzieci mogą liczyć na szereg świadczeń pieniężnych. Jedne są wypłacane niezależnie od ich sytuacji materialnej opiekunów, inne zależą od dochodów rodziny. Jakie świadczenia na dzieci przysługują w 2021 roku? Ile one wynoszą i gdzie należy się po nie zgłosić? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule. [reklama-ads] Becikowe Pierwszym świadczeniem na jakie może liczyć rodzić zaraz po narodzinach dziecka, jest tzw. becikowe.  Świadczenie to wynosi 1.000 zł i jest wypłacane jednorazowo. Przysługuje ono każdemu, kto: jest rodzicem nowo narodzonego dziecka, lub jest jego opiekunem prawnym (opieka została powierzona przez sąd), lub opiekunem faktycznym (osobą, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka), i jednocześnie spełnia poniższe warunki: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.922 zł netto miesięcznie; matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną (nie dotyczy  opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych). [rada]Prawo do becikowego przysługuje obywatelom polskim zamieszkującym w Polsce. W określonych ustawowo przypadkach, o becikowe mogą się starać również cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium RP.[/rada] Aby otrzymać becikowe należy złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej, drogą on-line za pośrednictwem portalu Emp@tia, bądź też za pomocą operatora pocztowego. [reklama-ads] Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Do wniosku trzeba dołączyć: zaświadczenie o opiece medycznej matki najpóźniej od 10. tygodnia ciąży; akt urodzenia dziecka odpis dowodu osobistego; zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny; zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. jeżeli zostały orzeczone – postanowienie dot. alimentów na dziecko. Becikowe nie jest świadczeniem celowym, rodzice mogą wykorzystać je w dowolny sposób. Kosiniakowe Kosiniakowe, inaczej zwane również rocznym becikowym, wynosi 1.000 zł miesięcznie. Jest to rodzaj pomocy, o który mogą ubiegać się matki lub ojcowie (w określonych przypadkach także rodzice adopcyjni, opiekunowie faktyczni, rodzina zastępcza), którym nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego lub tacierzyńskiego. Świadczenie to przeznaczone jest więc w szczególności dla rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, studentów oraz osób bezrobotnych.  Omawiana pomoc przysługuje bez względu na wysokość dochodu rodziny i jest jest wypłacane: przez 52 tygodnie przy narodzinach jednego dziecka; przez 65 tygodni przy narodzinach 2 dzieci; przez 67 tygodni przy narodzinach 3 dzieci; przez 69 tygodni przy narodzinach 4 dzieci; przez 71 tygodni przy narodzinach więcej niż 4 dzieci. [reklama-ads] Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności omawiane świadczenie przysługuje matce. Ojciec otrzyma je, w przypadku gdy matka skróci okres pobierania kosiniakowego, jednakże po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, lub jeżeli nastąpi śmierć matki bądź porzucenie dziecka przez matkę. Świadczenie nie przysługuje, w sytuacji gdy: co najmniej jeden z rodziców dziecka lub inna osoba uprawniona otrzymują zasiłek macierzyński, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego; w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, ustalone zostało prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna; rodzic ubiegający się o świadczenie rodzicielskie bądź pobierające świadczenie rodzicielskie nie sprawuje (lub zaprzestała takiego sprawowania) osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, uniemożliwiającej sprawowanie owej opieki; rodzicom przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego (z wyjątkami określonymi w przepisach o zabezpieczeniu społecznym); dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej w przypadku rodziców lub rodziców adopcyjnych. [rada]Jeżeli jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi z rodziców nie ma już prawa do kosiniakowego.[/rada] [rada]Pomoc przysługuje także rodzicom w przypadku, gdyby zasiłek macierzyński byłby niższy niż 1.000 zł miesięcznie. Dochodzi wówczas do wyrównania zasiłku.[/rada] Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłatę należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką. W przypadku ojca termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. Pobierz: Wniosek o przysposobienie dziecka wzór Wniosek o przysposobienie dziecka żony wzór Nie jest to jednak termin mający wpływ na wypłatę świadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, to prawo do nie zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający sprawowanie nad nim pieczy. Wniosek trzeba złożyć w siedzibie instytucji gminnej zajmującej się pomocą społeczną (urząd gminy lub miasta), za pomocą internetowej strony rządowej (strony www urzędu) lub przy pomocy operatora pocztowego. Rodzina 500 plus [reklama-ads] 500 plus jest to świadczenie wychowawcze, kierowane do każdej z rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wynosi 500 zł i jest wypłacane co miesiąc aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. [rada] Świadczenia z programu 500 plus nie są wliczane do dochodu rodziny w innych systemach wsparcia i nie powodują utraty tych świadczeń.[/rada] Wniosek 500 plus można składać za pośrednictwem rządowego Portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego). Można go również złożyć drogą tradycyjną – papierową w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń), bądź za pomocą operatora pocztowego. [rada]Trwający obecnie  - od 1lipca 2019 okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r. Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy  trwający do 31 maja 2022 roku.[/rada] 300 plus dla ucznia (Dobry start) [reklama-ads] Program 300 plus dla ucznia, nazywany także programem Dobry Start. Jest to świadczenie celowe, mające służyć na zakup wyprawki szkolnej dla ucznia. Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku uczących się dzieci z niepełnosprawnościami, program trwa do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wniosek o wsparcie może złożyć każde z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych (osób faktycznie sprawujących opiekę nad dzieckiem, które wystąpiły do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek 300 plus można składać za pośrednictwem rządowego Portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego). Można go również złożyć drogą tradycyjną – papierową w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń), bądź za pomocą operatora pocztowego. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. [rada]Wnioski należy składać do 30 listopada.[/rada] Pomocy nie otrzymają opiekunowie dzieci, które: uczęszczają do przedszkola; realizują roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. studiują na uczelniach wyższych. Bon turystyczny [reklama-ads] Polski Bon Turystyczny jest środkiem wsparcia, który ma na celu pomoc finansową polskim rodzinom, osłabionym przez skutki pandemii COVID-19. Bon turystyczny to forma pomocy dla rodzin w czasie trwania stanu epidemicznego COVID-19. Wynosi ono jednorazowo 500 zł na każde dziecko do uzyskania przez niego 18 roku życia. Dodatkowo dla rodziców posiadających dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł na dziecko. Bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów. Bon Turystyczny ma formę elektronicznego dokumentu, ważnego do końca marca 2022 roku. Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie RP. Świadczenie to można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu na kolonii, obozie rekreacyjnym, w hotelu, pensjonacie, czy też gospodarstwie agroturystycznym. Więcej informacji w temacie prawa do Bonu oraz jego aktywacji na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bonturystyczny. Ulga podatkowa na dziecko Ulga prorodzinna uprawnia rodziców i opiekunów dzieci do zapłaty mniejszego podatku dochodowego. Skorzystać z niej mogą rodzice, opiekunowie oraz rodzice zastępczy. Przy czym warunkiem zastosowania tej ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, tj. sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz jego majątkiem, a także rzeczywiste wychowywanie dziecka. Utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem (np. po rozwodzie) czy płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi. Omawiana ulga przysługuje na każde dziecko: które w danym roku podatkowym nie ukończyło 18. roku życia; posiadające niepełnosprawność, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; które w danym roku podatkowym nie ukończyło 25. roku życia, które ciągle się uczy, o ile jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej)  i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po zsumowaniu nie przekraczają 3.089 zł . [reklama-ads] Owe „świadczenie” prorodzinne obłożone jest limitami dochodowymi. Aby więc opiekun mógł skorzystać z ulgi: przy posiadaniu więcej niż jednego dziecka – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na dochód ulga obowiązuje; przy posiadaniu jednego dziecka, wychowując je samotnie – limit został ustalony na 112.000 zł dochodu rocznego – powyżej ulga nie obowiązuje. przy posiadaniu jednego dziecka, wychowując je przez cały rok jako małżeństwo – limit wynosi 112.000 zł łącznego dochodu rocznego; przy posiadaniu jednego dziecka, wychowując je z drugim rodzicem dziecka, bez posiadania małżeństwa – limit wynosi 56.000 zł limitu rocznego dla rodzica korzystającego z ulgi (z ulgi mogą korzystać oboje rodziców). Ulgę rozlicza się w rocznym zeznaniem podatkowym. W zeznaniu podatkowym za rok 2020, rodzic (lub opiekun) ma prawo do odliczenia: na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1.112,04 zł); na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1.112,04 zł); na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2.000,04 zł); na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (rocznie 2.700 zł). [pomoc]Rodzic spełniający kryteria skorzystania z ulgi, posiadający czwórkę dzieci, w tym roku ma prawo do odliczenia PIT w wysokości 6.924,12 zł. 1 112,04 zł na pierwsze dziecko, 1 112,04 zł na drugie dziecko, 2 000,04 zł na trzecie dziecko, 2.700 zł na czwarte dziecko. [/pomoc] Karta Dużej Rodziny [reklama-ads] Karta Dużej Rodziny (KRD) nie przynosi benefitów w pieniądzu, ale uprawnienia do korzystania z szeregu zniżek w punktach handlowych oraz instytucjach publicznych. Przysługuje ona rodzinom mającym troje lub więcej dzieci. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty m.in. w branży spożywczej, paliwowej, bankowej, rekreacyjnej czy transportowej. W praktyce daje ona możliwość skorzystania z rabatów w granicach 5-10%. [rada]Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. [/rada] Prawo do posiadania KRD przysługuje wszystkim rodzicom (rodzicom zastępczym, osobo, prowadzącym rodzinny dom dziecka) oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Chodzi więc także o rodziny, które odchowały już dzieci, tj. są one już pełnoletnie. Liczy się fakt posiadania dzieci, ich wiek nie ma znaczenia. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18. roku życia; w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny nie jest uprawnieniem przysługującym rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. KRD nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. Dofinansowanie na zatrudnienie niani [reklama-ads] Rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, którzy planują zatrudnienie opiekuna dla swojej pociechy (tzw. niani) mogą starać się o dofinansowanie. Pomoc polega na tym, iż Państwo opłaca składki ZUS obliczone od wynagrodzenia niani, nieprzekraczającego kwoty 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie niani wynosi więcej, nadwyżkę rozlicza i opłaca rodzic.  Dofinansowanie przysługuje w sytuacji, gdy dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat, lub jeśli dziecko nie może pójść do przedszkola, np. przez brak miejsc – do skończenia 4 lat, a jego rodzice: nie przebywają na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym; nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej; nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej; spełnią jeden z poniższych warunków: pracują na umowę o pracę albo zlecenie; prowadzą działalność pozarolniczą; prowadzą działalność rolniczą. Dofinansowanie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Co więcej, o świadczenie to mogą ubiegać się także osoby samotnie wychowujące dzieci (faktycznie i prawnie). [rada]Nianią może być osoba najbliższa rodzicowi, np. babcia, dziadek.[/rada] Świadczenia na dzieci w 2021 roku – zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków, przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: [reklama-ads] 18 roku życia, lub nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, lub osobie uczącej się. Świadczenie z tytułu zasiłku rodzinnego wynosi: 95 zł - na dziecko do ukończenia 5. roku życia; 124 zł - na dziecko w wieku od 5. ukończenia 18. roku życia; 135 zł - na dziecko w wieku od 18. do ukończenia 24. roku życia. Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia przez rodziców kryterium dochodowego, tj.: kryterium dochodowe ogólne - 674 zł; kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. [rada]Rodziny w których dochód przewyższa próg dochodowy nie zawsze są pozbawiane zasiłku. Świadczenia dla rodziców przekraczających próg są jednak pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony owy próg.[/rada] Wniosek należy złożyć instytucjach gminnych zajmujących się pomocą społeczną. Dodatki do zasiłków rodzinnych Osoby którym przysługuje zasiłek rodzinny mogą ubiegać się również o szereg dodatków: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł – przysługuje on przez 24 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem; 36 miesięcy – w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem; 72 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty – 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci); dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł; od 5. do do ukończenia 24. roku życia – 110 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł; [reklama-ads] Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 1 stycznia 2021 roku świadczenie wynosi 1.971 zł miesięcznie. Wysokość pomocy jest waloryzowana co roku - dnia 1 stycznia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od płacy minimalnej. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do kwoty z ubiegłego roku. Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce lub ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną; osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem), posiadającym dzieci, których niepełnosprawność powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do  ukończenia 25 roku życia. Z kolei, świadczenie to nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. [reklama-ads] Podobne wzory pism: Wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej Wniosek o przysposobienie dziecka żony wzór Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem wzór Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wzór Wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej wzór Wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego dziecka