Jak odzyskać dokumenty od księgowej?

Prowadzenie rachunkowości, cała obsługa rachunkowa każdej działalności, w zdecydowanej większości przypadków oddawana jest w ręce profesjonalnego biura księgowego. Co ważne, po zakończeniu korzystania z oferowanych usług, każde biuro powinno zwrócić wszelkie dokumenty księgowe i rachunkowe obsługiwanej firmy, spółki czy działalności gospodarczej.

Niestety coraz częściej obserwować można bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych. Jak odzyskać dokumenty od księgowej? Czy przepisy prawa przewidują sankcje za tego typu zachowania? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy! Poniżej pobierzesz gotowy wzór wezwania do wydania dokumentów księgowych:

Niewydanie dokumentów przez biuro rachunkowe – czy to działanie zgodne z literą prawa?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że niewydanie dokumentów przez biuro rachunkowe jest działaniem bezprawnym. Nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, które „wybieliłoby” biuro rachunkowe z takiego postępowania.

Co najważniejsze, wiele przedsiębiorstw waha się, czy może ubiegać się o wydanie dokumentów swojej firmy w przypadku, gdy nie dokonało należnych uregulowań związanych z korzystaniem z usług księgowych.

Doktryna prawa obiera jednoznaczne stanowisko, które wskazuję, że dokumenty księgowe są wyłączną własnością firmy, której dotyczą, nawet w przypadku, gdy należności finansowe dla biura rachunkowego nie zostały jeszcze w pełni uregulowane.

Takie stanowisko wynika z art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, który jasno wskazuje, że dokumenty księgowe są wyłączną własnością firmy.

Niebagatelne znacznie odgrywa także art. 222 Kodeksu Cywilnego. Na jego podstawie właściciel firmy może żądać od osób, które faktycznie władają jego rzeczami, ich wydania.

To właśnie ten artykuł stanowi bazowe uregulowanie prawne, dzięki któremu każdy z przedsiębiorców może ubiegać się w świetle prawa od biura rachunkowego, z którego usług korzystał odzyskania, wydania swoich dokumentów księgowych.

Wezwanie do wydania dokumentów księgowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku Ordynacja podatkowa, strona, która pomimo prawidłowego wezwania do wydania dokumentacji księgowej nie wykonała swojego obowiązku, zostanie ukarana tzw. karą porządkową.

Dotyczy to także biur rachunkowych, którym podatnik zlecił prowadzenie bądź przechowywanie dokumentów i ksiąg podatkowych. Wydanie dokumentów księgowych jest obowiązkiem biura i księgowej. Bezzasadne odmówienie okazania bądź nieprzedstawienie dokumentów w wyznaczonym terminie jest zachowaniem bezprawnym.

Kara porządkowa nakładana jest przez właściwy miejscowo organ podatkowy. Wysokość kary porządkowej za nie okazanie bądź niewydanie dokumentów księgowych, co roku ulega podwyższeniu, analogicznie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych 2 kwartałach danego roku.

Obecnie jej maksymalna wysokość to około 3000 zł.

Przestępstwo niewydania dokumentów księgowych

Oprócz tego, że biuro rachunkowe, które nie wyda dokumentów księgowych, musi liczyć się z nałożeniem kary finansowej, to dodatkowo w świetle prawa, popełnia przestępstwo. Niewydawanie dokumentów księgowych może być jednoznacznie traktowane jako ich ukrywanie, co jest uregulowane w art. 276 Ustawy z dnia 1 września 1997 roku Kodeks Karny.

Przepis prawa przewiduję, że:

Niszczenie lub ukrywanie dokumentu bez prawa do jego rozporządzaniem

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Takie zachowanie jest więc przestępstwem, które karane jest karą grzywny, ograniczenia wolności bądź nawet pozbawienia wolności do lat 2.

Warto zastanowić się także nad samym słowem „ukrycie”. W doktrynie prawa jasno wskazuje się, że jest to uczynienie pewnego dokumentu niedostępnym dla osób, które mają prawo z nich korzystać. Bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych jest więc sytuacją, która doskonale wpisuje się w to kryterium. 

Złożenie zawiadomienia do prokuratury

W związku z tym, że niewydanie dokumentów księgowych przez biuro rachunkowe jest przestępstwem, w celu ich odzyskania, jedną z dróg jest złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przez dane biuro rachunkowe przestępstwa, które wedle obecnie obowiązujących przepisów jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Co więcej, jest to przestępstwo, które ścigane jest z oskarżenia publicznego.

Odzyskiwanie dokumentów księgowych na drodze sądowej

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest odzyskiwanie ksiąg rachunkowych naszej firmy na drodze sądowej. Działania na tzw. własną rękę, próby przekonania, rozmowy, negocjacje, pogróżki skierowane do biura zazwyczaj nie przynoszą żadnych pozytywnych skutków, a co gorsza, mogą doprowadzić jedynie do pogorszenia sytuacji.

Jeśli więc po zakończeniu umowy z biurem rachunkowym nie otrzymujemy należnych nam dokumentów księgowych dotyczącej naszej firmy, wówczas należy w pierwszej kolejności wystosować tzw. przypomnienie, a więc wezwanie do wydania dokumentów księgowych.

To swojego rodzaju ponaglenie dla biura rachunkowego, które przypomina, że istnieje prawny obowiązek zwrócenia wszelkiej dokumentacji.

Jeśli bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych trwa nadal, pomimo poprawnie sporządzonego wezwania do wydania dokumentacji księgowej, wówczas należy wszcząć procedurę na drodze sądowej.

Złożenie o zawiadomieniu popełnieniu przestępstwa do właściwej miejscowo prokuratury wszczyna proces, oddając naszą sprawę w ręce profesjonalnych organów ścigania.

Oczywiście warto też złożyć skargę na biuro rachunkowe < wzór skargi pobierzesz tutaj.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach oddawanie prowadzenia spraw rachunkowych w ręce profesjonalnego biura rachunkowego stało się powszechną praktyką.

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na dużą oszczędność czasu oraz poczucie, że kwestie finansowe naszej firmy, prowadzone są zgodnie z prawem, solidnie i należycie.

Niestety coraz częściej napotkać możemy sytuację niewydania dokumentów księgowych przez biura rachunkowego. Korzystając z dostępnych instrumentów prawnych, większość przypadków kończy się korzystnie dla firm, które zdecydowały się na korzystanie z usług biur rachunkowych.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Podwyżka inflacyjna – Jak napisać podanie o podwyżkę wynagrodzenia w związku z inflacją?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o podwyżkę inflacyjną <-- który pobierzesz tutaj. Podwyżka inflacyjna - definicja Przez inflację nasze pieniądze są o wiele mniej warte (spada siła nabywcza pieniądza). Wszystkie produkty stały się droższe, przez co wysokość naszego wynagrodzenia wystarcza na coraz mniej produktów. Podwyżka inflacyjna wynagrodzenia pracowników pozwala na swojego rodzaju wyrównanie, uzyskanie dodatkowej puli pieniędzy, które pozwolą mniej więcej na zrównanie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, w stosunku do obecnie obowiązujących cen. Zatem celem podwyżki inflacyjnej jest zrekompensowanie straty wartości pieniądza o wskaźnik inflacji, w związku z galopującą inflacją. [rada]Podwyżka inflacyjna bardzo często nazywana jest także waloryzacją wynagrodzenia pracownika.[/rada] Obliczenie podwyżki inflacyjnej jest bardzo proste. Wystarczy uzyskiwany dochód brutto powiększyć o obecnie obowiązujący poziom inflacji. Podanie o podwyżkę inflacyjną- jak skutecznie je napisać? Podanie o podwyżkę z tytułu inflacji składają pracownicy, którzy pracują w przedsiębiorstwie, gdzie podwyżka z powodu postępującej inflacji nie została uregulowana w wewnętrznym regulaminie pracy danej organizacji. Podanie składa się w celu umotywowania swojej potrzeby zwiększenia wynagrodzenia. Podanie o podwyżkę inflacyjną powinno być dokumentem wysoce przemyślanym, sporządzonym niezwykle czytelnie i precyzyjnie. Wniosek o podwyżkę inflacyjną powinien być jednak przede wszystkim bardzo dobrze umotywowany. Najważniejsza jest więc część, która zawiera właściwą argumentację. [rada]Jednym z najbardziej powszechnych argumentów jest silnie rosnąca inflacja. To jednak zazwyczaj nie przekona naszego pracodawcy do podwyższenia naszego wynagrodzenia. Warto więc użyć innego uargumentowania.[/rada] Jednym z najbardziej znaczących jest wnoszony przez pracownika coraz większy wkład do działalności firmy, co powinno zostać docenione i mieć przełożone na dodatek finansowe. We wniosku należy także podkreślić swój trud wkładany w pracę oraz zaangażowanie. Dobrym argument będzie wysunięcie spostrzeżenia, że zakres obowiązków służbowych jest wciąż poszerzany, a do tego zwiększa się także poziom przedstawianych wymagań i oczekiwań. Ponoszenie większej odpowiedzialności za dane obszary działalności firmy to także doskonały argument, który pozwoli na zwiększenie szans w otrzymaniu podwyżki inflacyjnej. Podanie o podwyżkę wynagrodzenia w związku z inflacją powinno być oparte przede wszystkim na konkretnych liczbach, które w najbardziej precyzyjny i dosadny sposób będą przestawiać użyte we wniosku argumenty. Warto więc pokazać w przygotowywanym wniosku, że dzięki włożonej przez pracownika pracy, wyniki firmy wzrosły o daną, konkretną wartość. By doskonale zobrazować wysokość pobieranego wynagrodzenia, warto porównać uzyskiwaną kwotę do wartości rynkowych. W praktyce oznacza to, że warto przedstawić konkretne, średnie kwoty, które otrzymują inni pracownicy w naszym kraju zajmujący takie same stanowiska pracy. To jeden z tzw. ostatecznych, niepodważalnych argumentów, który niejednokrotnie przeważa szale w podjęciu decyzji o podwyżce inflacyjnej na naszą korzyść. Wymogi formalne wniosku o podwyżkę inflacyjną Wniosek o podwyżkę inflacyjną, oprócz tego, że powinien zawierać rozbudowaną część zawierającą najważniejsze uargumentowanie, to dodatkowo, a nawet przede wszystkim, powinien zachowywać wszelkie niezbędne elementy formalne. W praktyce oznacza to, że wniosek najlepiej jest sporządzić w formie wydrukowanej. Co więcej, powinny się w nim znaleźć na samej górze data, adresat, a więc nasze dane, następnie odbiorca, a więc danej naszej firmy, z wymienieniem personalnym zarządu bądź dyrektora firmy. Co więcej, pismo powinno zostać opatrzone właściwym nagłówkiem, np. podanie o podwyżkę z tytułu inflacji. Warto także na samym początku użyć zwrotu grzecznościowego, takiego jak np. zwracam się z uprzejmą prośbą. Treść powinna być przejrzysta, czytelna i zwarta. Każdy argument powinien być osobnym wypunktowaniem. Co najważniejsze, wniosek o podwyżkę inflacyjną powinien być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem. [informacja]Bez zawartego podpisu dokument nie ma mocy prawnej. Jeśli więc decydujemy się na sporządzenie wniosku w postaci drukowanej, należy podpisać go odręcznie. Możemy także wysłać podanie o inflację drogą elektroniczną, jednak tylko w przypadku, gdy dysponujemy bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.[/informacja] Podanie o podwyżkę przez inflację- jak może ustosunkować się pracodawca? Jednoznacznie należy podkreślić, że w przepisach obecnie obowiązującego prawa nie ma zawartych żadnych uregulowań, które jasno wskazywałby, że każdy pracownik ma prawo uzyskać od swojego pracodawcy podwyżkę inflacyjną. Wewnętrzny regulamin pracy obowiązujący w danym przedsiębiorstwie to dokument, który może regulować takie kwestie. Jeśli w regulaminie można odnaleźć zapis dotyczący podwyżki inflacyjnej, wówczas pracodawca ma obowiązek przyznać każdemu pracownikowi podwyżkę inflacyjną, jeśli zaistnieją ku takiemu zachowaniu właściwe przesłanki, a więc wysoki poziom inflacji. Łatwo więc wywnioskować, że odpowiedź na pytanie, czy podwyżka inflacyjna jest obowiązkowa, zależy od tego, czy odnajdziemy w wewnętrznym regulaminie pracy taki zapis i dalsze uregulowania. Nie ma więc jednoznacznego uregulowania, które nakazywałoby przyznanie tego rodzaju dodatku do wynagrodzenia dla każdego pracownika. Regulamin pracy jest dokumentem ogólnodostępnym. Jeśli chcemy napisać podanie o podwyżkę z tytułu inflacji, w pierwszej kolejności warto zapoznać się z wewnętrznym dokumentem naszej firmy, który jasno wskaże nam, czy pracodawca ma obowiązek przyznać nam podwyżkę inflacyjną, czy należy sporządzić właściwe podanie, które podniesie nasze realne szanse na uzyskanie dodatkowych pieniędzy w związku z szalejącą drożyzną. Podsumowując Niestety próżno szukać podwyżek inflacyjnych z inicjatywy samego pracodawcy, przecież wzrost wynagrodzeń to dla pracodawców kolejny koszt, który w obliczu wysokiej inflacji oraz widma kryzysu gospodarczego może doprowadzić do spadku obrotów, a co za tym idzie - i zysków w firmie. Dlatego o podwyżki inflacyjne, czyli waloryzację wynagrodzeń walczyć muszą sami zainteresowani, a więc pracownicy zakładów pracy. Aby prawidłowo ustalić wysokość podwyżki inflacyjnej, należy wziąć pod uwagę wskaźnik inflacji za poprzedni okres, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). [uwaga]Wielu specjalistów uważa, że dostosowanie wysokości wynagrodzenia do aktualnej kondycji gospodarki w kraju niemal zawsze wiąże się ze wzrostem wydajności pracy i na takie stwierdzenie warto w podaniu się powołać.[/uwaga] Warto też zaznaczyć, że wzrost wynagrodzenia o wskaźnik inflacji może obejmować tylko stawkę wynagrodzenia zasadniczego, gdzie podwyżce nie podlegać będą np.: nadgodziny, praca w niedzielę i święta, dodatkowe zmiany, płatny urlop, itp. Ponieważ w Kodeksie pracy nie istnieje żaden przepis, który nakazywałby pracodawcom waloryzację wynagrodzeń, trzeba samemu walczyć o większe wynagrodzenie w ramach podwyżki inflacyjnej. Dostosowanie wysokości pensji do aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju będzie dobrem obopólnym, zyska na tym i pracownik i pracodawca. [uwaga]Podwyżka inflacyjna pensji to dla pracowników oraz firmy, w której pracują - to właściwy ruch w stronę budowania dobrych relacji i podbudowywanie motywacji pracowników, co przełoży się na większe zyski firmy.[/uwaga]

Jak napisać podanie o pracę po przejściu na emeryturę – wzór

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę <-- które pobierzesz tutaj. Dorabianie na emeryturze Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych każdy emeryt ma prawo dorabiać do swojego świadczenia, jednak jeśli pobiera on wcześniejszą emeryturę - nie osiągnął ustawowego wieku emerytalnego - to jest objęty limitem dorabiania. Limit dorabiania to 70% średniego wynagrodzenia. Jeśli emeryt przekroczy tę kwotę, jego emerytura zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Jeżeli zaś jego zarobki będą wyższe o 130%, to emerytura zostanie zawieszona. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia co roku jest inna. GUS podaje ją w kwocie brutto za poprzedni kwartał. Limit dorabiania nie obowiązuje w przypadku pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli: 60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn. Takie osoby mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń, jeśli chodzi o kwotę wynagrodzenia. Jak wrócić do pracy na emeryturze? Aby móc pracować na emeryturze, należy najpierw przejść na emeryturę, czyli złożyć stosowny wniosek w ZUS. W tym celu ubezpieczony musi przedstawić jednak świadectwo pracy, a to oznacza, że powinien zakończyć trwający stosunek pracy z pracodawcą - choćby na jeden dzień. [rada]By otrzymać świadczenie emerytalne, trzeba dostarczyć do ZUS świadectwo pracy od dotychczasowego pracodawcy, a także wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego ZUS.[/rada] Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: [paragraf]Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. (art. 103a) [/paragraf] Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić: w drodze wypowiedzenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron, wraz z upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. Osoba przechodząca na emeryturę może złożyć stosowne zawiadomienie o osiągnięciu wieku emerytalnego, a wraz z nim podanie o pracę na emeryturze. Ma jednak również możliwość wystąpienia z takim pismem później i nie musi podejmować pracy na emeryturze w tym samym zakładzie. Jak napisać podanie o przyjęcie do pracy na emeryturze? Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę to podanie o charakterze oficjalnym. Dokument powinien zawierać kilka wymaganych elementów, jak: data i miejsce sporządzenia, dane wnioskodawcy (pracownika), dane odbiorcy pisma (pracodawcy), treść prośby o ponowne zatrudnienie, uzasadnienie, podpis. Jak napisać podanie o pracę po przejściu na emeryturę? Taki wniosek warto przede wszystkim odpowiednio uzasadnić. Aby pracodawca chciał nadal kontynuować współpracę z byłym pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny, należy podkreślić w nim, że: wnioskodawca dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem, wnioskodawca chce dalej rozwijać swoją karierę, poszerzać horyzonty, wnioskodawcy zależy na utrzymaniu relacji społecznych ze współpracownikami. [uwaga]Pismo w sprawie pracy na emeryturze były pracownik może przygotować w oparciu o nasz wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę.[/uwaga] Ponowne zatrudnienie emeryta a składki Osoba uprawniona do świadczeń emerytalnych, która chce podjąć pracę na emeryturze, musi wyrejestrować się z ubezpieczenia, aby otrzymywać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie za pracę. Jednak ponowne zatrudnienie pracownika po przejściu na emeryturę wiąże się z koniecznością zgłoszenia go do ubezpieczeń tak jak każdego innego pracownika - w terminie 7 dni. Pracodawca odprowadza za pracownika emeryta: składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeśli pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w przypadku gdy pracownik nie ukończył 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn. Praca na emeryturze a rodzaj umowy Emeryt może dorabiać na emeryturze na różne sposoby. Co ciekawe, niektóre z nich nie mają wpływu na zawieszenie świadczenia w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury, a są to przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania pracy nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. umowy o dzieło, ale także zyski z tytułu wynajmu czy dzierżawy. Najczęściej emeryt podpisuje jednak umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Warto pamiętać, że umowy terminowe z jednym pracownikiem są limitowane. Można zawrzeć ich maksymalnie 3, a każda kolejna będzie już umową na czas nieoznaczony. Limity dotyczą także czasu - umowy zawarte na czas określony mogą obejmować okres maksymalnie 33 miesięcy. Jeśli więc pracodawca nie wykorzystał tych limitów, zatrudniając pracownika-emeryta, to może zaproponować mu zawarcie umowy na czas określony. W uzasadnionych przypadkach ma też możliwość przekroczenia tych limitów, o ile sam zgłosi taki fakt do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 5 dni (inaczej będzie to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które grozi karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł). Rozwiązanie umowy z pracownikiem emerytem Umowę z pracownikiem emerytem rozwiązuje się na takich samych zasadach, jak umowy zawarte z każdym innym pracownikiem (tym, który nie nabył jeszcze praw do emerytury). [pomoc]Obie strony mogą złożyć więc wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Mają też prawo zakończyć współpracę za porozumieniem stron w dowolnie ustalonym terminie.[/pomoc] Ile wynosi okres wypowiedzenia w przypadku emeryta? Należy wiedzieć, że nie ma znaczenia, na jak długo pracodawca zatrudnił taką osobę, ani jaki rodzaj umowy z nią podpisał, ponieważ w celu ustalenia obowiązującego okresu wypowiedzenia pod uwagę bierze się cały okres zatrudnienia pracownika - również sprzed przejścia na emeryturę. Nawet jeśli emeryt podpisze więc umowę na czas określony na zaledwie 6 miesięcy, to i tak będzie dysponował aż 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Podsumowanie Po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, prawo do emerytury zostaje automatycznie zawieszone, jeśli ubezpieczony znajduje się w stosunku pracy (przy czym wysokość zarobków nie ma tu najmniejszego znaczenia). Prawo do emerytury zostanie odwieszone dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Aby więc otrzymywać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie od poprzedniego pracodawcy, warto choćby na jeden dzień zwolnić się u dotychczasowego pracodawcy, złożyć podanie o ponowne zatrudnienie i zatrudnić się ponownie. [pomoc]Jako pracownik możesz złożyć wypowiedzenie umowy z dotychczasowym pracodawcą za porozumieniem stron.[/pomoc] Co bardzo ważne: żadne przepisy prawa nie regulują okresu przerwy w zatrudnieniu, aby otrzymać świadczenie emerytalne w przypadku kontynuowania zatrudnienia. Inne polecane wzory pism: Podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę Wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron Zaproszenie na emeryturę wzór