Jak napisać podanie o pracę po przejściu na emeryturę – wzór

Jak napisać podanie o pracę po przejściu na emeryturę? Po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownik może odejść z pracy i pobierać świadczenie emerytalne, ale ma też prawo kontynuować zatrudnienie. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jednak jednoczesne pobieranie emerytury i wynagrodzenia za pracę. Czy emeryt może dorabiać na emeryturze? a jeśli tak, to jak napisać podanie o przyjęcie do pracy po przejściu na emeryturę?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę <– które pobierzesz tutaj.

Dorabianie na emeryturze

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych każdy emeryt ma prawo dorabiać do swojego świadczenia, jednak jeśli pobiera on wcześniejszą emeryturę – nie osiągnął ustawowego wieku emerytalnego – to jest objęty limitem dorabiania.

Limit dorabiania to 70% średniego wynagrodzenia. Jeśli emeryt przekroczy tę kwotę, jego emerytura zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Jeżeli zaś jego zarobki będą wyższe o 130%, to emerytura zostanie zawieszona. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia co roku jest inna. GUS podaje ją w kwocie brutto za poprzedni kwartał.

Limit dorabiania nie obowiązuje w przypadku pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli:

 • 60 lat w przypadku kobiet,
 • 65 lat w przypadku mężczyzn.

Takie osoby mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń, jeśli chodzi o kwotę wynagrodzenia.

Jak wrócić do pracy na emeryturze?

Aby móc pracować na emeryturze, należy najpierw przejść na emeryturę, czyli złożyć stosowny wniosek w ZUS. W tym celu ubezpieczony musi przedstawić jednak świadectwo pracy, a to oznacza, że powinien zakończyć trwający stosunek pracy z pracodawcą – choćby na jeden dzień.

By otrzymać świadczenie emerytalne, trzeba dostarczyć do ZUS świadectwo pracy od dotychczasowego pracodawcy, a także wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego ZUS.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. (art. 103a)

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić:

 • w drodze wypowiedzenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • za porozumieniem stron,
 • wraz z upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

Osoba przechodząca na emeryturę może złożyć stosowne zawiadomienie o osiągnięciu wieku emerytalnego, a wraz z nim podanie o pracę na emeryturze. Ma jednak również możliwość wystąpienia z takim pismem później i nie musi podejmować pracy na emeryturze w tym samym zakładzie.

Jak napisać podanie o przyjęcie do pracy na emeryturze?

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę to podanie o charakterze oficjalnym. Dokument powinien zawierać kilka wymaganych elementów, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy (pracownika),
 • dane odbiorcy pisma (pracodawcy),
 • treść prośby o ponowne zatrudnienie,
 • uzasadnienie,
 • podpis.

Jak napisać podanie o pracę po przejściu na emeryturę? Taki wniosek warto przede wszystkim odpowiednio uzasadnić. Aby pracodawca chciał nadal kontynuować współpracę z byłym pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny, należy podkreślić w nim, że:

 • wnioskodawca dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem,
 • wnioskodawca chce dalej rozwijać swoją karierę, poszerzać horyzonty,
 • wnioskodawcy zależy na utrzymaniu relacji społecznych ze współpracownikami.

Pismo w sprawie pracy na emeryturze były pracownik może przygotować w oparciu o nasz wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę.

Ponowne zatrudnienie emeryta a składki

Osoba uprawniona do świadczeń emerytalnych, która chce podjąć pracę na emeryturze, musi wyrejestrować się z ubezpieczenia, aby otrzymywać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie za pracę. Jednak ponowne zatrudnienie pracownika po przejściu na emeryturę wiąże się z koniecznością zgłoszenia go do ubezpieczeń tak jak każdego innego pracownika – w terminie 7 dni.

Pracodawca odprowadza za pracownika emeryta:

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeśli pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w przypadku gdy pracownik nie ukończył 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.

Praca na emeryturze a rodzaj umowy

Emeryt może dorabiać na emeryturze na różne sposoby. Co ciekawe, niektóre z nich nie mają wpływu na zawieszenie świadczenia w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury, a są to przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania pracy nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. umowy o dzieło, ale także zyski z tytułu wynajmu czy dzierżawy.

Najczęściej emeryt podpisuje jednak umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Warto pamiętać, że umowy terminowe z jednym pracownikiem są limitowane. Można zawrzeć ich maksymalnie 3, a każda kolejna będzie już umową na czas nieoznaczony.

Limity dotyczą także czasu – umowy zawarte na czas określony mogą obejmować okres maksymalnie 33 miesięcy. Jeśli więc pracodawca nie wykorzystał tych limitów, zatrudniając pracownika-emeryta, to może zaproponować mu zawarcie umowy na czas określony.

W uzasadnionych przypadkach ma też możliwość przekroczenia tych limitów, o ile sam zgłosi taki fakt do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 5 dni (inaczej będzie to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które grozi karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł).

Rozwiązanie umowy z pracownikiem emerytem

Umowę z pracownikiem emerytem rozwiązuje się na takich samych zasadach, jak umowy zawarte z każdym innym pracownikiem (tym, który nie nabył jeszcze praw do emerytury).

Obie strony mogą złożyć więc wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Mają też prawo zakończyć współpracę za porozumieniem stron w dowolnie ustalonym terminie.

Ile wynosi okres wypowiedzenia w przypadku emeryta? Należy wiedzieć, że nie ma znaczenia, na jak długo pracodawca zatrudnił taką osobę, ani jaki rodzaj umowy z nią podpisał, ponieważ w celu ustalenia obowiązującego okresu wypowiedzenia pod uwagę bierze się cały okres zatrudnienia pracownika – również sprzed przejścia na emeryturę.

Nawet jeśli emeryt podpisze więc umowę na czas określony na zaledwie 6 miesięcy, to i tak będzie dysponował aż 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Podsumowanie

Po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, prawo do emerytury zostaje automatycznie zawieszone, jeśli ubezpieczony znajduje się w stosunku pracy (przy czym wysokość zarobków nie ma tu najmniejszego znaczenia). Prawo do emerytury zostanie odwieszone dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy.

Aby więc otrzymywać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie od poprzedniego pracodawcy, warto choćby na jeden dzień zwolnić się u dotychczasowego pracodawcy, złożyć podanie o ponowne zatrudnienie i zatrudnić się ponownie.

Jako pracownik możesz złożyć wypowiedzenie umowy z dotychczasowym pracodawcą za porozumieniem stron.

Co bardzo ważne: żadne przepisy prawa nie regulują okresu przerwy w zatrudnieniu, aby otrzymać świadczenie emerytalne w przypadku kontynuowania zatrudnienia.

Inne polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak odzyskać dokumenty od księgowej?

Niestety coraz częściej obserwować można bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych. Jak odzyskać dokumenty od księgowej? Czy przepisy prawa przewidują sankcje za tego typu zachowania? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy! Poniżej pobierzesz gotowy wzór wezwania do wydania dokumentów księgowych: [product id="19668"] Niewydanie dokumentów przez biuro rachunkowe - czy to działanie zgodne z literą prawa? Na samym wstępie należy zaznaczyć, że niewydanie dokumentów przez biuro rachunkowe jest działaniem bezprawnym. Nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, które "wybieliłoby" biuro rachunkowe z takiego postępowania. Co najważniejsze, wiele przedsiębiorstw waha się, czy może ubiegać się o wydanie dokumentów swojej firmy w przypadku, gdy nie dokonało należnych uregulowań związanych z korzystaniem z usług księgowych. Doktryna prawa obiera jednoznaczne stanowisko, które wskazuję, że dokumenty księgowe są wyłączną własnością firmy, której dotyczą, nawet w przypadku, gdy należności finansowe dla biura rachunkowego nie zostały jeszcze w pełni uregulowane. [paragraf]Takie stanowisko wynika z art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, który jasno wskazuje, że dokumenty księgowe są wyłączną własnością firmy.[/paragraf] Niebagatelne znacznie odgrywa także art. 222 Kodeksu Cywilnego. Na jego podstawie właściciel firmy może żądać od osób, które faktycznie władają jego rzeczami, ich wydania. To właśnie ten artykuł stanowi bazowe uregulowanie prawne, dzięki któremu każdy z przedsiębiorców może ubiegać się w świetle prawa od biura rachunkowego, z którego usług korzystał odzyskania, wydania swoich dokumentów księgowych. Wezwanie do wydania dokumentów księgowych Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku Ordynacja podatkowa, strona, która pomimo prawidłowego wezwania do wydania dokumentacji księgowej nie wykonała swojego obowiązku, zostanie ukarana tzw. karą porządkową. Dotyczy to także biur rachunkowych, którym podatnik zlecił prowadzenie bądź przechowywanie dokumentów i ksiąg podatkowych. Wydanie dokumentów księgowych jest obowiązkiem biura i księgowej. Bezzasadne odmówienie okazania bądź nieprzedstawienie dokumentów w wyznaczonym terminie jest zachowaniem bezprawnym. Kara porządkowa nakładana jest przez właściwy miejscowo organ podatkowy. Wysokość kary porządkowej za nie okazanie bądź niewydanie dokumentów księgowych, co roku ulega podwyższeniu, analogicznie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych 2 kwartałach danego roku. [rada]Obecnie jej maksymalna wysokość to około 3000 zł.[/rada] Przestępstwo niewydania dokumentów księgowych Oprócz tego, że biuro rachunkowe, które nie wyda dokumentów księgowych, musi liczyć się z nałożeniem kary finansowej, to dodatkowo w świetle prawa, popełnia przestępstwo. Niewydawanie dokumentów księgowych może być jednoznacznie traktowane jako ich ukrywanie, co jest uregulowane w art. 276 Ustawy z dnia 1 września 1997 roku Kodeks Karny. Przepis prawa przewiduję, że: [paragraf]Niszczenie lub ukrywanie dokumentu bez prawa do jego rozporządzaniem Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.[/paragraf] Takie zachowanie jest więc przestępstwem, które karane jest karą grzywny, ograniczenia wolności bądź nawet pozbawienia wolności do lat 2. Warto zastanowić się także nad samym słowem "ukrycie". W doktrynie prawa jasno wskazuje się, że jest to uczynienie pewnego dokumentu niedostępnym dla osób, które mają prawo z nich korzystać. Bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych jest więc sytuacją, która doskonale wpisuje się w to kryterium.  Złożenie zawiadomienia do prokuratury W związku z tym, że niewydanie dokumentów księgowych przez biuro rachunkowe jest przestępstwem, w celu ich odzyskania, jedną z dróg jest złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przez dane biuro rachunkowe przestępstwa, które wedle obecnie obowiązujących przepisów jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Co więcej, jest to przestępstwo, które ścigane jest z oskarżenia publicznego. Odzyskiwanie dokumentów księgowych na drodze sądowej Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest odzyskiwanie ksiąg rachunkowych naszej firmy na drodze sądowej. Działania na tzw. własną rękę, próby przekonania, rozmowy, negocjacje, pogróżki skierowane do biura zazwyczaj nie przynoszą żadnych pozytywnych skutków, a co gorsza, mogą doprowadzić jedynie do pogorszenia sytuacji. Jeśli więc po zakończeniu umowy z biurem rachunkowym nie otrzymujemy należnych nam dokumentów księgowych dotyczącej naszej firmy, wówczas należy w pierwszej kolejności wystosować tzw. przypomnienie, a więc wezwanie do wydania dokumentów księgowych. [uwaga]To swojego rodzaju ponaglenie dla biura rachunkowego, które przypomina, że istnieje prawny obowiązek zwrócenia wszelkiej dokumentacji.[/uwaga] Jeśli bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych trwa nadal, pomimo poprawnie sporządzonego wezwania do wydania dokumentacji księgowej, wówczas należy wszcząć procedurę na drodze sądowej. Złożenie o zawiadomieniu popełnieniu przestępstwa do właściwej miejscowo prokuratury wszczyna proces, oddając naszą sprawę w ręce profesjonalnych organów ścigania. [informacja]Oczywiście warto też złożyć skargę na biuro rachunkowe < wzór skargi pobierzesz tutaj.[/informacja] Podsumowanie W dzisiejszych czasach oddawanie prowadzenia spraw rachunkowych w ręce profesjonalnego biura rachunkowego stało się powszechną praktyką. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na dużą oszczędność czasu oraz poczucie, że kwestie finansowe naszej firmy, prowadzone są zgodnie z prawem, solidnie i należycie. Niestety coraz częściej napotkać możemy sytuację niewydania dokumentów księgowych przez biura rachunkowego. Korzystając z dostępnych instrumentów prawnych, większość przypadków kończy się korzystnie dla firm, które zdecydowały się na korzystanie z usług biur rachunkowych.

Jak zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego? wzór donosu

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu do Urzędu Skarbowego na nielegalną działalność <-- który pobierzesz tutaj. Komu przysługuje donos do US? Donos do US ma na celu uniemożliwienie wskazanemu podmiotowi czerpania zysków z nielegalnej działalności. Z reguły, takie zawiadomienie do fiskusa składane jest ze względu na chęć odwetu czy wyeliminowania konkurencji. Często więc donos składają na siebie wzajemnie przedsiębiorcy, pracodawcy i pracownicy, a nawet sąsiedzi. Zgodnie z przepisami, prawo złożenia donosu do US posiada każda osoba, która ma w tym swój interes. Interesu tego nie trzeba w żaden sposób udowadniać. Warto pamiętać jednak, że donos do US nie może być anonimowy, ponieważ taki pozostanie bez rozpatrzenia. Wymagane dane to imię, nazwisko, adres zamieszkania. Przedmiot donosu do US Zgłoszenie nielegalnej działalności to nie jedyny „temat” donosu do Urzędu Skarbowego, choć bardzo popularny. Zgłoszenia tego typu najczęściej dotyczą bowiem uzyskiwania dochodów - z różnych źródeł - bez odprowadzania z tego tytułu należnego podatku dla fiskusa. W praktyce donos do US odnosi się z reguły do: niewydawania paragonów, nielegalnego wynajmu mieszkania, pracy na czarno - prowadzenia działalności niezarejestrowanej lub świadczenia pracy bez umowy. Do czego prowadzi złożenie donosu do US? Osoba składająca donos do US ma zazwyczaj jeden cel - uniemożliwienie zgłaszanemu podmiotowi dalszego wzbogacania się poprzez prowadzenie nielegalnej, niezgodnej z prawem działalności. [informacja]Tak naprawdę, złożenie donosu do fiskusa skutkuje w pierwszej kolejności przeprowadzeniem kontroli, która ma wykazać, czy dany podmiot faktycznie złamał prawo. Kontrola z urzędu, przeprowadzona na skutek donosu, weryfikuje prawdziwość takiego zgłoszenia.[/informacja] Jak łatwo się domyślić, informacje zawarte w donosie stanowią już pewien materiał dowodowy dla urzędu. Pismo tego typu z pewnością powinno wskazywać także dane podmiotu, który ma zostać skontrolowany lub przynajmniej miejsce prowadzenia nielegalnej działalności. Donos do urzędu skarbowego Odpowiedź na pytanie „gdzie zgłosić nielegalną firmę?” jest prosta - jeśli firma nie jest zarejestrowana i/lub nie odprowadza podatku, można donieść na nią do organu, który taki podatek pobiera, czyli do urzędu skarbowego. Drugie istotne pytanie brzmi: jak napisać donos do urzędu skarbowego? Jak zostało wspomniane, taki dokument nie może być anonimowy. Co prawda, fiskus niekiedy sprawdza także anonimy, ale pismo imienne jest dla niego bardziej wiarygodnym źródłem informacji. Co więcej, na taki donos urząd powinien odpowiedzieć, również pisemnie, informując zgłaszającego o sposobie rozwiązania przedstawionego problemu. Poza tym fiskus może wystąpić do składającego donos o dodatkowe informacje czy wyjaśnienia, które będą pomocne w sprawie. Jeśli więc autorowi zależy na faktycznym załatwieniu takiego problemu, powinien przygotować pismo, które będzie zawierało przynajmniej jego podstawowe dane osobowe i dane kontaktowe. Drugim ważnym elementem takiego pisma jest opis całej sytuacji, która podlega zgłoszeniu. Warto dążyć do tego, żeby sprawa była opisana konkretnie, ze szczegółami, a także poparta odpowiednimi dowodami. Im bardziej zwięzłe i czytelne pismo, tym wiarygodniej zaprezentuje się przed urzędnikami. Ogólny schemat donosu do US prezentuje się następująco: miejsce, data sporządzenia dokumentu, dane autora pisma, dane odbiorcy - naczelnika US, treść: wstęp, rozwinięcie i uzasadnienie, dowody, podpis. Pismo można przygotować w oparciu o wzór donosu do urzędu skarbowego, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Dowodami w sprawie będą między innymi zdjęcia czy zeznania świadków, które najlepiej wylistować pod treścią donosu i dołączyć do tego dokumentu (zapakować w jedną kopertę). [rada]Jak złożyć donos do urzędu skarbowego? Pismo można zanieść do jednego z oddziałów osobiście lub wysłać pocztą na adres urzędu, najlepiej listem poleconym.[/rada] Kary za nielegalną działalność Składając donos do US, warto wiedzieć, jakie kary grożą podmiotom prowadzącym nielegalną działalność. Karom podlega między innymi niepłacenie składek, niepłacenie podatku VAT, niepłacenie podatku dochodowego czy nieprowadzenie wymaganej prawem dokumentacji. W zależności od skali i wielkości wykroczenia - podmiotowi może grozić kara mandatu, obowiązku zapłaty zaległości wraz z odsetkami czy poważniejsze sankcje gospodarcze. Najczęściej, kiedy urząd skarbowy wykrywa przychody, od których zgłoszony podmiot nie odprowadzał podatków, karą jest obowiązek uregulowania takich należności wraz z odsetkami. Natomiast niewystawianie faktur może zostać potraktowane jako wykroczenie lub przestępstwo - w zależności od tego, na jaką wysokość strat podmiot naraził urząd skarbowy. Bardzo dotkliwe są też kary za niepłacenie składek ubezpieczeniowych. W takim przypadku przedsiębiorca z reguły zostaje zobligowany do: uregulowania zaległych płatności za okres od momentu rozpoczęcia działalności, zapłacenia odsetek od zaległości, zapłacenia dodatkowej kary w wysokości 100% zaległości. Za prowadzenie firmy niezarejestrowanej w CEIDG - jeśli nielegalna działalność gospodarcza jest objęta takim obowiązkiem -  oraz za brak dokonania aktualizacji w rejestrze w wymaganym terminie 7 dni od zaistnienia zmian grozi z kolei kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności. Czy da się dowiedzieć, kto wniósł donos do US? Wiele osób obawia się złożyć donos do US zawierający dane osobowe z uwagi na zagrożenie ze strony podmiotu zgłaszanego fiskusowi. [uwaga]Należy wiedzieć jednak, że urząd nie może ujawnić danych skarżącego.[/uwaga] W przypadku wszczęcia postępowania na skutek donosu, ani strony tego postępowania, ani żaden z jego uczestników - nie mają dostępu do informacji, od kogo pochodzi skarga. Urzędy skarbowe zatajają wszelkie tego typu informacje i dostęp do nich mają jedynie pracownicy urzędu skarbowego. Kilka słów na koniec Podmioty prowadzące nielegalną działalność, dopuszczają się najróżniejszych naruszeń przepisów prawa podatkowego, a także naruszeń przepisów prawa celnego. Najczęstszym jednak nadużyciem obowiązków przedsiębiorcy jest naruszenie prawa podatkowego, a więc np.: niepłacenie VAT-u, niepłacenie składek ZUS, nieodprowadzanie podatku dochodowego, nieaktualizowanie wpisu w CEIDG, brak prowadzenia odpowiednich dokumentacji, niezarejestrowanie działalności i funkcjonowanie w szarej strefie. Każda osoba, która wie o takiej działalności, powinna zgłosić ją, czego skutkiem będzie kontrola funkcjonariusza krajowej administracji skarbowej, który sprawdzi zgłoszony podmiot, celem potwierdzenia zarzutów, które znalazły się w skardze. Dostępny jest także Krajowy Telefon Interwencyjny KAS, jednak złożenie skargi poprzez ten środek komunikacji jest mało efektywny, bo skargi często przepadają bez odpowiedzi i jakichkolwiek działań kontrolnych ze strony urzędów celno skarbowych. Różne drogi komunikacji zapewniają anonimowe przekazanie informacji dotyczących nielegalnej działalności gospodarczej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego donosu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze. [pomoc]Donosy na nielegalną działalność powinny trafiać bezpośrednio do organów skarbowych: Izb administracji skarbowej, Urzędów skarbowych i Urzędów celno-skarbowych.[/pomoc]