Skarga na biuro rachunkowe – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać skargę na biuro rachunkowe? Współpraca z biurem rachunkowym to usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli działalność gospodarcza. Klienci biura rachunkowego nie zawsze są zadowoleni z poziomu świadczonych usług. Mogą złożyć więc skargę zarówno na sposób wykonywania umowy, jak i na nieprawidłowości w świadczeniu usług. Jak wnieść skargę na biuro rachunkowe i jak taką skargę sporządzić?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz powyżej.

Umowa z biurem rachunkowym w przepisach prawa

Klienta (przedsiębiorcę) łączy z biurem rachunkowym umowa o świadczenie usług. Jej nazwy bywają odmienne, a kodeks cywilny nie reguluje zasad zawierania umów o prowadzenie ksiąg rachunkowych, zatem strony zawierają takie kontrakty na zasadzie swobody zawierania umów.

Zgodnie z treścią art. 353 kodeksu cywilnego:

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

To strony umowy definiują więc jej zakres, jednak robią to w granicach prawa oraz zasad współżycia społecznego. Oba podmioty powinny dopilnować więc, by umowa jednocześnie odpowiadała prawnym wymaganiom i dobrze zabezpieczała interesy stron.

W większości przypadków, do umów z biurem rachunkowym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Przepisy te regulują natomiast szereg obowiązków i uprawnień stron umowy. Nie mówią niczego na temat ewentualnej reklamacji w odniesieniu do jakości świadczonych usług.

Odpowiedzialność księgowej w biurze rachunkowym

Odpowiedzialność księgowego wynika z podjęcia zobowiązania wobec klienta. Biuro rachunkowe świadczy usługi profesjonalne, dlatego powinno wykonywać swoją pracę starannie, zwłaszcza że dotyczy ona uczestnika obrotu gospodarczego. Mówią o tym również przepisy kodeksu cywilnego, art. 355:

Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Biuro rachunkowe nie może więc uchylać się od odpowiedzialności, uzasadniając swój błąd:

  • brakiem wiedzy,
  • brakiem doświadczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Pomimo tego, że nie istnieją jasne przepisy, szczególnie określające zakres odpowiedzialności biura rachunkowego, błędy księgowe w przypadku świadczenia usług przez biuro rachunkowe są niedopuszczalne.

W świetle przepisów przyjmuje się z góry, że takie przedsiębiorstwo jest profesjonalne – musi znać się na świadczonych usługach i nie dopuszczać do błędów czy braków.

Jeśli biuro rachunkowe realizuje swoje umowne zobowiązania w sposób wadliwy, przedsiębiorca może powołać się na tak zwaną odpowiedzialność kontraktową. Zgodnie z treścią art. 471 kodeksu cywilnego:

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Skarga na nierzetelne biuro rachunkowe może dotyczyć więc dwóch rodzajów naruszeń umowy:

  • niewykonania zobowiązania,
  • nienależytego wykonania zobowiązania. 

Niewykonanie zobowiązania zachodzi wtedy, kiedy podmiot nie realizuje swoich zadań, a nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce, gdy zachowanie podmiotu zmierza do wykonania zadania, ale osiągnięty przez niego wynik nie spełnia wymogów umownych. 

Przykładowo, niedopełnienie obowiązków przez biuro rachunkowe może dotyczyć:

  • nieprzygotowania deklaracji PIT w terminie,
  • nieprawidłowego przygotowania deklaracji PIT (pominięcie źródła przychodów, błędy w obliczeniach i tak dalej)

Do kogo skarga na biuro rachunkowe?

Skarga na biuro rachunkowe może zostać uregulowana w treści umowy zawartej z firmą. Niektóre biura standaryzują bowiem taką procedurę, co ułatwia rozpatrywanie reklamacji.

Do przygotowania pisma z reklamacją na brak realizacji usługi czy też na nieprawidłową realizację usługi można wykorzystać nasz wzór skargi na biuro rachunkowe, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Skarga zawsze powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych, bowiem takie sprawy nierzadko kończą się w sądzie. 

Odpowiedzialność kontraktowa biura rachunkowego

Biura rachunkowe chronią się przed skutkami swoich błędów za pomocą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Prowadzenie ksiąg nie jest pracą łatwą, gdyż wymaga ciągłego śledzenia dynamicznych zmian w przepisach.

Błąd może przydarzyć się więc nawet profesjonalnej i doświadczonej firmie, dlatego kluczowe dla biur rachunkowych jest jego szybkie zneutralizowanie – tak aby skarga na biuro nie doprowadziła do pogorszenia wizerunku firmy w oczach klientów. 

Należy wiedzieć, że odpowiedzialność kontraktowa biura rachunkowego powstaje, gdy spełnione zostają łącznie następujące przesłanki:

  • wystąpi szkoda klienta w postaci uszczerbku na majątku, np. konieczność zapłaty odsetek,
  • szkoda będzie spowodowana niewykonaniem lub nienależycie wykonaną usługą,
  • wystąpi związek przyczynowy między faktem nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania a poniesioną przez klienta szkodą.

To klient biura rachunkowego musi udowodnić, że wszystkie te przesłanki zostały spełnione, jeśli chce dochodzić swoich roszczeń. Natomiast biuro rachunkowe może bronić się przed roszczeniami swojego klienta poprzez zakwestionowanie wystąpienia jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Co więcej, firma ma możliwość wykazania, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi jest skutkiem okoliczności, za które biuro nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa).

Jak wygląda rozpatrywanie skargi na biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe nie powinno odrzucać skargi klienta bez jej rozpatrzenia. Jeśli skarga jest bezpodstawna lub krzywdząca, firma może odpowiedzieć na nią, broniąc swoich interesów. 

W przypadku uznania zasadności skargi, biuro powinno ponieść odpowiedzialność, przy czym ramy finansowe tej odpowiedzialności, uzależnione są od wysokości poniesionej przez klienta szkody i utraconych przez niego korzyści.

Kontraktowa odpowiedzialność biura rachunkowego ma bowiem charakter wyłącznie majątkowy. Poza tym poniesiona szkoda musi być realna, a jej oszacowanie leży po stronie klienta.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Skarga na biuro rachunkowe – wzór
  1. Przydatny dokument, polecam.