Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy reguluje zagadnienie uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jakich roszczeń może się domagać pracownik?

Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – roszczenie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie

Według obowiązującego prawa pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O tym jak zostanie rozwiązana ta kwestia decyduje sąd pracy.

Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Maksymalnie może otrzymać wynagrodzenie nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.

Zwolnienie w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego

W przypadku, gdy umowę o pracę rozwiązano z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Takie same zasady stosuje się w stosunku do ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Wysokość odszkodowania

Pracownikowi, który znalazł się w wyżej opisywanej sytuacji przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać. Maksymalnie jak za okres wypowiedzenia.

Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – odszkodowanie

Jeśli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu w razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

W przypadku, gdy pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Autor: Radosław Pilarski, aplikant adwokacki