Rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia – wzór

16.00 

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę z pracownikiem bez zachowania odpowiedniego terminu wypowiedzenia jest możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach. Ten sposób rozwiązania umowy jest opisany w art. 52 Kodeksu pracy.

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia wywołuje skutek w postaci natychmiastowego ustania stosunku pracy. Oświadczenie to musi zastać złożone w formie pisemnej.

Przepis art. 52 § 1 Kodeksu pracy mówi, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Naruszenie obowiązków pracowniczych musi dotyczyć podstawowych obowiązków, takich jak:

  • przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę czasu pracy;
  • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
  • przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
  • dbanie o dobro zakładu pracy, ochronę mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że owo naruszenie musi być naruszeniem ciężkim.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia – wzór