Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – wzór

16.00 

Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę to zazwyczaj bardzo dokładnie przemyślana decyzja. Zdarza się jednak, że zarówno pracownik, jak i pracodawca zmieniają zdanie w tej sprawie.

Czy można wycofać wypowiedzenie umowy o pracę? Kodeks pracy nie porusza tej kwestii, dlatego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego (Art. 300. KP – Kodeks pracy), dotyczące oświadczeń woli. Jak więc wygląda procedura cofnięcia wypowiedzenia umowy? i jak napisać stosowny wniosek w tej sprawie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę, który pobierzesz powyżej.

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Umowę o pracę można rozwiązać przez złożenie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

Umowa o pracę może zostać rozwiązana:

  • wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta,
  • za porozumieniem stron,
  • za wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli, które może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Skutkiem złożenia takiego oświadczenia jest zakończenie stosunku pracy, odpowiednio z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym.

Należy pamiętać, że oświadczenie woli – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – uznaje się za złożone z chwilą, w której doszło do danej osoby w taki sposób, że ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę w przepisach

Jak zostało wspomniane, cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę nie jest kwestią regulowaną przez przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 300 KP, w sprawach nieunormowanych przepisami tego aktu prawnego, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Zatem wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę wiąże się z art. 61 KC, który mówi o oświadczeniach woli.

Analogicznie do opisanej wyżej zasady, iż oświadczenie woli uznaje się za złożone z chwilą, kiedy dotarło do wskazanej osoby w taki sposób, że ta mogła się z nim zapoznać, formułuje się warunki skutecznego cofnięcia wypowiedzenia umowy.

Odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę polega więc na złożeniu dodatkowego oświadczenia, w którym strona wypowiadająca umowę cofnie swoje poprzednie oświadczenie.

Jednak – co ważne – takie odwołanie oświadczenia powinno dotrzeć do drugiego podmiotu jednocześnie z pierwszym oświadczeniem lub wcześniej. W przeciwnym razie nie będzie skuteczne.

Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę?

Pracownicy często nie wiedzą, jak wycofać wypowiedzenie umowy o pracę, aby anulować swoją rezygnację. Należy pamiętać więc, że przy zmianie decyzji, trzeba niezwłocznie przesłać do odbiorcy pisma drugie oświadczenie woli – oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę.

Co istotne, takie oświadczenie musi być skierowane do właściwego adresata. Nie można przekazać go na ręce organizacji związkowej czy innego podmiotu, a bezpośrednio do pracownika lub do pracodawcy. Jeżeli oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia nie dotrze do tego samego adresata, co samo wypowiedzenie, będzie ono bezskuteczne.

Opisane zasady dotyczą jednostronnego cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę, czyli takiego odwołania rezygnacji, do którego zgoda drugiej strony nie jest potrzebna.

Co natomiast w przypadku, kiedy podmiot wypowiadający umowę nie zdąży cofnąć swojego oświadczenia, czyli przesłać odwołania rezygnacji równolegle lub przed tym, jak odbiorca pisma zapozna się z treścią wypowiedzenia umowy?

Zgoda na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Jeśli oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę dotrze do pracownika lub do pracodawcy po tym, jak ten zapozna się z jego treścią, to nadal możliwe będzie odwołanie rezygnacji, jednak w takim przypadku dopiero po otrzymaniu zgody drugiego podmiotu. Co ważne, taka zgoda musi przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych.

Jeśli pracownik lub pracodawca nie zgodzą się na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę, to zostanie ona rozwiązana wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie ma też prawa naciskać na pracownika, aby ten zgodził się na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku, kiedy to pracownik zmieni zdanie po wypowiedzeniu umowy o pracę? Również w takim przypadku może on cofnąć wypowiedzenie, jeśli oświadczenie o jego odwołaniu dostarczy pracodawcy przed tym, jak ten zapozna się z treścią wypowiedzenia umowy.

Jeżeli zaś nie zdąży, będzie potrzebował zgody pracodawcy na odwołanie swojego wypowiedzenia. Pracodawca nie ma natomiast obowiązku wyrażania zgody na anulowanie wypowiedzenia umowy.

W nieco inny sposób kształtuje się cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży. Jeśli kobieta, składając wypowiedzenie umowy o pracę, nie wiedziała, że jest w ciąży, może powołać się na swój błąd czy niewiedzę i odwołać wypowiedzenie umowy o pracę. W uzasadnionej sytuacji pracodawca powinien zgodzić się na cofnięcie rezygnacji.

Jeśli jednak kobieta wiedziała o ciąży lub zaszła w ciążę przed ustalonym terminem rozwiązania umowy, to nie może powoływać się na błędną ocenę sytuacji, a pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

Warto przytoczyć tu wyrok SN z 7 marca 2006 r., (sygn. akt I PK 128/05):

Adresatem oświadczenia woli pracodawcy o cofnięciu wypowiedzenia jest pracownik. Złożenie takiego oświadczenia innej osobie, choćby był to przedstawiciel związku zawodowego reprezentujący pracownika, jest bezskuteczne dopóty, dopóki oświadczenie to nie dotrze do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Jak napisać oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia?

Oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia to nic innego jak wniosek o wycofanie wypowiedzenia, czyli prośba o anulowanie złożonej rezygnacji. Do przygotowania dokumentu można wykorzystać gotowy wzór pisma cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę, który uwzględnia:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma,
  • dane podmiotu, który złożył wypowiedzenie,
  • dane odbiorcy pisma,
  • oznaczenie daty złożenia wypowiedzenia,
  • oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia,
  • uzasadnienie decyzji,
  • podpis.

Najważniejsze jest, aby osoba cofająca wypowiedzenie dokładnie napisała, o jakie oświadczenie woli chodzi w jej wniosku. Pismo można doręczyć na przykład drogą elektroniczną czy faksem. Da się również złożyć takie oświadczenie ustnie, ale należy postarać się przy tym o uzyskanie potwierdzenia wystąpienia z wnioskiem do pracownika lub pracodawcy.

A jak uzasadnić cofnięcie wniosku o odwołanie rezygnacji z pracy? Zasadniczo, przyczyna cofnięcia wypowiedzenia nie jest obowiązkowa, ale pracownik czy pracodawca mogą uwzględnić w piśmie swoje argumenty, jeśli to pomoże przekonać drugą stronę do wyrażenia zgody na odwołanie rezygnacji.

Przyczyną zmiany decyzji może być między innymi zmiana sytuacji prywatnej pracownika, jednak wszystko zależy od powodów, dla których złożył on wypowiedzenie w pierwszej kolejności.

Zsumowanie informacji

Złożenie, a także wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę jest oświadczeniem woli pracodawcy bądź pracownika, ponieważ obu stronom przysługuje prawo do złożenia takiego oświadczenia. Natomiast rozwiązanie umowy nastąpi równocześnie z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia (okres ten zależy od długości zatrudnienia pracownika).

Jeśli wypowiedzenie ze strony pracodawcy dotrze do pracownika i ten zapozna się z nim, to w celu wycofania wypowiedzenia przez pracodawcę, konieczne będzie złożenie przez pracownika pisemnej zgody na taką procedurę – sytuacja ma się analogicznie do wycofania wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracownika.

Jeśli wypowiedzenie zdąży dotrzeć do pracodawcy i ten zapozna się z nim, konieczne będzie uzyskanie pisemnej zgody pracodawcy na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

W jaki sposób wyrazić zmienioną decyzję pracodawcy lub pracownika? Zgodę pracodawcy lub pracownika na cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem można wyrazić w dowolnej formie, czyli ustnie bądź pisemnie (dla celów dowodowych, najlepiej wyrazić ją na piśmie).

Przepis, który warto znać:

Art. 300. KP – Kodeks pracy

W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – wzór