Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór

16.00 

Jak napisać wycofanie wniosku z sądu rodzinnego? Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego to inne określenie czynności nazywanej fachowo cofnięciem pozwu. Pozew można wycofać w części lub w całości. W niektórych przypadkach powód może wycofać pozew bez zgody pozwanego, w innych potrzebuje jego zezwolenia. Jak wycofać wniosek z sądu rodzinnego i jak sporządzić pismo w tej sprawie?

Aby uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Czy można wycofać wniosek z sądu rodzinnego?

Czy można wycofać wniosek z sądu? To pytanie, które zadaje sobie wielu powodów, którzy z różnych przyczyn chcą zrezygnować ze sprawy sądowej. Zgodnie z przepisami, wycofanie pozwu możliwe jest – bez zgody pozwanego – do czasu rozpoczęcia rozprawy.

Co więcej, jeśli cofnięcie pozwu wiąże się również ze zrzeczeniem się roszczenia, to wniosek można cofnąć – bez zgody pozwanego – nawet do czasu wydania wyroku.

Cofnięcie wniosku nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Oznacza to między innymi, że powód, który wycofał pozew, może zostać zobligowany do zwrotu kosztów sądowych (na żądanie pozwanego), o ile sąd wcześniej nie orzekł o obowiązku pokrycia tych kosztów przez pozwanego.

Należy wiedzieć jednak, że wycofanie wniosku z sądu rodzinnego nie zawsze jest możliwe. Sąd analizuje takie działanie powoda, aby sprawdzić, czy cofnięcie pozwu:

  • nie jest sprzeczne z prawem,
  • nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • nie zmierza do obejścia prawa.

Uzasadnienie wycofania pozwu z sądu

Wniosek o wycofanie sprawy sądowej powinien zostać odpowiednio uzasadniony. Argumenty zależą w tym przypadku od okoliczności danej sprawy. Kiedy dotyczy ona długu, wniosek o wycofanie pozwu powinien złożyć powód w przypadku, gdy zawarł porozumienie ze swoim dłużnikiem.

Jeśli ten dobrowolnie spłaca swój dług, wierzyciel nie może już domagać się od sądu wydania wyroku w takiej sprawie. Wniosek o cofnięcie pozwu jest więc jego obowiązkiem.

Czasami wycofanie wniosku z sądu cywilnego jest wynikiem chłodnych kalkulacji. Kiedy powód dochodzi do wniosku, że nie ma szans na wygraną w sądzie, podejmuje decyzję o rezygnacji. Pozwala mu to uniknąć dodatkowych kosztów sądowych, które musiałby ponieść po przegranej rozprawie.

Wniosek o wycofanie sprawy w sądzie składa się również po zawarciu ugody, również tej sądowej. Jeśli strony zawrą ugodę po pierwszej rozprawie, konieczne będzie rozliczenie kosztów procesu. Z uwagi na fakt, że wycofanie pozwu jest korzystne dla pozwanego, z reguły to on zostaje obciążony kosztami sądowymi.

Wycofanie wniosku z sądu

Aby wycofać wniosek z sądu, powód musi złożyć pismo procesowe z prośbą o jego cofnięcie. Do przygotowania stosownego pisma warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór – wzór wniosku o wycofanie sprawy z sądu. Dzięki niemu sporządzenie dokumentu wolnego od błędów czy braków formalnych jest znacznie łatwiejsze.

We wniosku o cofnięcie pozwu należy ująć informację o tym, czy pozew wycofywany jest w części, czy w całości. Pismo powinno zawierać też uzasadnienie. Wniosek zostanie poddany analizie przez sąd, który oceni, czy wycofanie pozwu jest dopuszczalne – zgodne z przepisami. Jeśli uzna wniosek, umorzy postępowanie.

Na jakiej zasadzie wycofuje się część pozwu? Powód może sporządzić wniosek dotyczący wycofania roszczeń części należności głównej. W takiej sytuacji sąd umorzy postępowanie w sprawie tej części, ale będzie prowadził sprawę dalej dla części pozostałej.

Na podobnej zasadzie odbywa się cofnięcie pozwu dotyczącego całości należności głównej z podtrzymaniem żądania zasądzenia odsetek od całej kwoty należności (rozwiązanie to stosuje się, gdy dłużnik spłaci główną należność, ale odmówi spłaty odsetek).

Zgoda pozwanego na cofnięcie pozwu

Powód nie zawsze może cofnąć pozew bez zgody pozwanego, choć mogłoby się wydawać, że wycofanie wniosku z sądu jest – co do zasady – w interesie pozwanego. W kontekście możliwości wycofania wniosku z sądu najważniejszy jest termin podjęcia takiego działania.

Zgoda pozwanego na wycofanie pozwu nie jest potrzebna, jeśli wniosek w tej sprawie składa się przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy. Powód może wtedy wycofać pozew bez zgody pozwanego i nie musi zrzekać się roszczenia, co znaczy, że ma możliwość złożenia takiego samego pozwu w przyszłości.

Jeśli doszło do rozpoczęcia pierwszej rozprawy, powód musi uzyskać zgodę pozwanego na cofnięcie pozwu, chyba że wniosek o cofnięcie pozwu łączy ze zrzeczeniem się roszczenia – wtedy nie potrzebuje zgody pozwanego, ale nie może wystąpić już z takim samym roszczeniem w przyszłości.

Termin złożenia wniosku o cofnięcie pozwu wpływa także na koszty, jakie ponosi powód. Jeśli cofnięcie pozwu nastąpi przed wysłaniem pozwanemu odpisu sądu, powód odzyska całą opłatę od pozwu. Jeżeli zaś wniosek w tej sprawie zostanie złożony później, powód będzie miał prawo do uzyskania zwrotu połowy opłaty od pozwu.

Czym skutkuje cofnięcie pozwu?

O skutkach cofnięcia pozwu informuje nas art. 203. Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

“Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.”

Oznacza to, że cofnięcie pozwu nie pozwoli uznać na przykład przerwania biegu terminu przedawnienia.

Jak wygląda cofnięcie pozwu w praktyce?

Po pierwsze, po uznaniu wniosku o cofnięcie pozwu przewodniczący odwołuje wyznaczony termin rozprawy i zawiadamia o cofnięciu pozwu pozwanego. Ten może wnioskować wtedy o przyznanie mu kosztów procesu – w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym dowiedział się o cofnięciu wniosku.

Zasadniczo, koszty procesu ponosi zwykle strona, która przegrywa. W przypadku wycofania pozwu stroną przegraną zawsze jest jednak powód, dlatego to pozwany ma prawo żądać zwrotu kosztów związanych z procesem, na przykład kosztów wynagrodzenia dla swojego adwokata.

Jeśli wniosek o cofnięcie pozwu składa się w sytuacji, gdy na wycofanie wniosku potrzebna jest zgoda pozwanego, czas oczekiwania na jego decyzję wynosi 14 dni.

Pozwany może sprzeciwić się cofnięciu pozwu, wyrazić zgodę lub nie udzielić żadnej odpowiedzi, ale wtedy domyślnie uznaje się, że zaakceptował on wniosek o cofnięcie pozwu złożony przez powoda.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór