Pismo o zaprzestanie nękania – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać wezwanie o zaprzestanie nękania? Uporczywe telefony, niechciane wiadomości, nachodzenie, nękanie przez sąsiada, czy zawłaszczenie wizerunku – takich i innych rodzajów prześladowania doświadczają ofiary stalkingu. Czynności te mogą być przesłanką do wszczęcia postępowania karnego wobec sprawcy.

Przed przejściem na drogę sądową ofiara może podjąć próbę samoobrony w inny sposób, np. wysyłając pismo do stalkera, w którym zawrze wezwanie do zaprzestania nękania.

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego wezwania i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz powyżej.

 Czym jest stalking w świetle prawa?

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 190 a kodeksu karnego za stalking uznaje się:

 • uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, które wzbudza, uzasadnione okolicznościami, poczucie zagrożenia lub istotnie narusza prywatność;
 • podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Rzeczone „uporczywe nękanie” może polegać m.in. na:

 • nieustępliwym wysyłaniu niechcianych listów, e-mailów, wiadomości na komunikatorach tekstowych lub SMS-ów;
 • ciągłe telefonowanie;
 • nachodzenie w domu, miejscu pracy, szkole itp.;
 • śledzenie i kontrolowanie;
 • przesyłanie prezentów;
 • próby zdobywania informacji o ofierze poprzez np. rozmowy ze znającymi ją osobami;

Niekiedy przybiera formę jawnej przemocy fizycznej (np. dewastacja mienia, naruszanie nietykalności cielesnej) lub psychicznej (np. groźby, próby upokorzenia) bądź ingerencji w życie rodzinne. Warto w tym miejscu podkreślić, że element agresji nie jest wymagany do uznania natarczywego nękania za stalking.

Innym, wspomnianym przez przytoczony przepis, rodzajem stalkingu jest przywłaszczenie tożsamości ofiary lub jej bliskich w celu nękania, dyskredytacji lub wyrządzenia szkody majątkowej. Przykładem takiego postępowania może być m.in. podszywanie się pod daną osobę w przestrzeni wirtualnej czy używanie jej danych podczas składania zamówień internetowych.

O stalkingu mówimy, gdy oprawca prześladuje ofiarę przez dłuższy czas. Zjawisko to należy ponadto rozpatrywać w kontekście szczególnego nastawienia psychicznego oprawcy, który mimo protestów i upomnień, nie zaprzestaje swojego postępowania.

Jak się bronić przed stalkerem?

Jedną z dostępnych metod jest oczywiście zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – stalking jest ścigany z urzędu na wniosek pokrzywdzonego. Zawiadomienie takie można złożyć ustnie na posterunku policji lub wystosowując pismo procesowe do prokuratury.

Przed zgłoszeniem stalkingu organom warto jednak wypróbować inne metody. Jedną z nich jest dostarczenie oprawcy pisma o zaprzestania nękania.

Jak napisać wezwanie do zaprzestania nękania?

Wezwaniem do zaprzestania uporczywego nękania jest pismo do stalkera, w którym ofiara oświadczy, że żąda zaniechania uciążliwych zachowań wobec niej i jej bliskich, czyli np. zaprzestania prób komunikacji przez telefon czy internet, wysyłania prezentów, nachodzenia w różnych miejscach czy śledzenia.

Nadawca pisma powinien zachować formalny, chłodny ton oraz precyzyjnie i kategorycznie określać swoje roszczenia.

W wezwaniu należy powoływać się na fakty, warto też przytoczyć konkretne przepisy prawa informujące o tym, że uporczywe nękanie stanowi przestępstwo oraz podlega karze więzienia (do 8 lat, a w przypadku targnięcia się ofiary na własne życie – nawet do lat 12).

Warto ponadto pamiętać, by w piśmie do stalkera zawrzeć ostrzeżenie o zamiarze podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku dalszego nękania. Co ważne, pouczenie to ma mieć charakter informacyjny i nie przybierać formy groźby – w innym przypadku może być łatwo wykorzystane przeciwko nadawcy.

Jak dostarczyć pismo do stalkera?

Najadekwatniejszą metodą jest wysłanie listu poleconego – jeżeli poszkodowany zna adres oprawcy. Pismo dostarczone taką drogą sprawia wrażenie bardzo oficjalnego i z największym prawdopodobieństwem uzmysłowi stalkerowi wagę czynów, jakich ten się dopuszcza oraz wzbudzi w nim strach przed poniesieniem kary.

Wezwanie można napisać samodzielnie (np. wykorzystując wzór pisma o zaprzestanie nękania) lub skorzystać z pomocy adwokata ­– udział prawnika w sprawie może dodatkowo spotęgować obawy stalkera i zmusić go do skruchy.

W przypadku, gdy poszkodowany nie dysponuje adresem oprawcy, wezwanie do zaprzestania nękania może zostać wysłane w wiadomości mailowej lub tekstowej – forma pisemna jest nie tylko najłatwiejsza do udokumentowania, lecz także najbezpieczniejsza, gdyż nie wymaga bezpośredniego kontaktu ze stalkerem. Jeśli wezwanie ma przyjąć formę ustną, powinno być składane w obecności świadków.

Jakie kroki podjąć po wysłaniu pisma do stalkera?

Jeżeli wezwanie przyniesie spodziewany rezultat i oprawca zaniecha dalszego nękania, ofiara może zawrzeć z nim – najlepiej za pośrednictwem adwokata – ugodę, w której przewidziane zostaną np. zakaz kontaktów, a także żądanie odszkodowania za poniesione krzywdy.

Ugoda taka może być zawarta zarówno w trakcie śledztwa czy postępowania, jak i przed wstąpieniem na drogę sądową.

Alternatywą dla tego rozwiązania jest oczywiście wszczęcie postępowania karnego poprzez złożenie zawiadomienia o przestępstwie.

Nękanie przez sąsiada

Stosunki między sąsiadami przybierają czasem bardzo napięty charakter, szczególnie jeśli sąsiad nęka nas zachowaniem, które przekracza ogólnie przyjęte normy i standardy (działania polegają na nieustannym i istotnym naruszaniu prywatności).

Jakie zachowanie sąsiada kwalifikuje się do nękania?

 • nieustające pretensje;
 • nagrywanie nas telefonem i robienie zdjęć;
 • rozpowiadanie plotek na nasz temat;
 • awanturowanie się z błahych powodów;
 • krzyki i znieważanie wulgarnymi słowami;
 • walenie w rury centralnego ogrzewania;
 • częste donosy do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej;
 • donoszenie na nas do różnych instytucji o rzekomo popełnianych przestępstwach;
 • podrzucanie pod drzwi liścików z groźbami,
 • naruszenie nietykalności cielesnej itp.

Wszystkie powyższe działania ze strony sąsiada wyczerpują znamiona przestępstwa stalkingu, ale nie tylko stalkingu, bo także naruszą następujące artykuły:

 • art. 190 § 1,
 • art. 191,
 • art. 217,
 • art 107 Kodeksu wykroczeń,
 • art. 216 kodeksu karnego.

Nękanie przez sąsiada tak samo, jak nękanie przez inne osoby, np. współpracownika w pracy czy przełożonego – podlega karze ograniczenia wolności, a także karze pozbawienia wolności. Dlatego, jeśli zachowanie sąsiada naruszyło Twoje dobro osobiste – wezwij pisemnie sąsiada do zaprzestania uporczywego nękania lub zaniechania naruszenia miru domowego.

Jeśli takie wezwanie nie przyniesie skutku, może wkroczyć na drogę sądową. Wtedy za stalking sąsiadowi grozić może nawet kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat!

Podstawa prawna

Art. 190a. – [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości] – Kodeks karny.

§ 1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4.Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo o zaprzestanie nękania – wzór