Informacja o awansie pracownika – wzór

Kategoria:

16.00 

Informacja o awansie pracownika nie jest obowiązkowa, jednak pracodawca powinien ją przygotować. Taka wiadomość może zostać przekazana ustnie, podczas osobistej rozmowy, a także oficjalnie na piśmie. Jak napisać informację o awansie pracownika?

Jaką rolę pełni informacja o awansie pracownika?

Awans pracownika to nie tylko zwiększenie jego zakresu obowiązków oraz podwyższenie wynagrodzenia za pracę, ale przede wszystkim forma docenienia wysiłków, jakie wkłada on każdego dnia w realizację zlecanych mu zadań. Informacja o awansie pracownika powinna zawierać:

  • podziękowania za dotychczasowy wkład pracy, zaangażowanie, wysiłek,
  • wyliczenie szczególnych osiągnięć pracownika,
  • opis wpływu pracy pracownika na rozwój firmy. 

Pismo można przygotować w oparciu o uniwersalny wzór informacji o awansie pracownika. Dokument uwzględnia wyjaśnienie, dlaczego pracodawca chce powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki. Stanowi także sposób na docenienie wiedzy i doświadczenia pracownika. W treści zawiadomienia o awansie można uwzględnić:

  • informacje o zaufaniu do pracownika,
  • przekonanie, iż pracownik poradzi sobie z nowymi wyzwaniami.

Jak zmienić umowę po awansie pracownika?

Pracownik o awansie może dowiedzieć się z treści zawiadomienia od pracodawcy, jednak taka pisemna informacja o awansie nie powoduje wprowadzenia zmian w umowie o pracę. Natomiast modyfikacja warunków pracy i płacy – a tym jest zmiana stanowiska pracy, czyli awans – wymaga wprowadzenia zmian w treści umowy.

Takie pozytywne zmiany wprowadza się za pomocą porozumienia zmieniającego, czyli aneksu. Aneks podpisuje pracownik i pracodawca. Dokument zawiera dane stron, oznaczenie modyfikowanej umowy o pracę, opis wprowadzanych zmian oraz termin ich obowiązywania.

Porozumienie zmieniające może dotyczyć nie tylko awansu, ale też degradacji pracownika, jeśli ten wyraża zgodę na takie zmiany. Awans nie zawsze okazuje się bowiem tym, czego pracownik oczekiwał. Jeśli osoba zatrudniona nie radzi sobie na wyższym stanowisku, za zgodą pracodawcy może wrócić na poprzednie, czyli zostać zdegradowana, co również wprowadza się do umowy za pomocą aneksu zmieniającego.