Skarga na pracownika socjalnego – wzór

16.00 

Skarga na pracownika socjalnego, podobnie jak skarga na urzędnika, nie powinna wpływać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, lecz do organu zatrudniającego danego pracownika. Podstawą złożenia takiej skargi jest art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego określający, co może być przedmiotem skargi. Kiedy skarga na pracownika socjalnego jest zasadna i jak taką skargę napisać, aby wywołała oczekiwane skutki?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz powyżej.

Przedmiot skargi na pracownika socjalnego

Skarga na pracownika socjalnego może dotyczyć zaniedbań pracownika, a także jego nagannego zachowania. Zgodnie z treścią art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przykładowo, skarga na pracownika MOPS (pracownika pomocy społecznej) może sprowadzać się zatem do długotrwałego rozpoznawania wniosku o wsparcie finansowe dla osoby potrzebującej.

Warto pamiętać jednak, że pracownicy urzędów czy organów takich jak MOPS powinni wykazywać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również traktować petentów z odpowiednim szacunkiem (zachowywać się kulturalnie). Jeśli pracownik socjalny znieważa wnioskodawcę, ten ma prawo złożyć skargę na jego naganne zachowanie.

Kto może złożyć skargę na pracownika socjalnego?

Zgodnie z przepisami KPA, nie ma żadnych ograniczeń ani wyłączeń w zakresie podmiotów, które mogą złożyć skargę na pracownika socjalnego lub urzędnika do właściwych organów. Oznacza to, że skargę może złożyć każdy, kto uzna, że jego interesy lub dobra osobiste zostały naruszone.

Podmiot składający skargę nie musi spełniać wymogów dodatkowych. Stroną uprawnioną do wniesienia skargi jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie. Skarżący nie musi przy tym wskazywać swojego interesu prawnego w danej sprawie.

Wystarczy sam fakt wyrażenia swojego niezadowolenia i opisanie zaistniałej sytuacji. Skargę może złożyć też osoba trzecia w imieniu osoby poszkodowanej, za jej zgodą.

Jaką formę powinna przyjmować skarga na pracownika socjalnego?

Skarga na urzędnika czy skarga na pracownika socjalnego nie zostały sformalizowane w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Nie ma więc obowiązku wnoszenia takich skarg na piśmie.

W regulaminach urzędów i innych organów z reguły przewiduje się możliwość wniesienia skargi:

 • pisemnie, 
 • telegraficznie,
 • pocztą elektroniczną,
 • ustnie do protokołu.

Złożenie pisemnej skargi jest o tyle korzystne, że dokument pełni w tym przypadku rolę dowodową. Przykład skargi na pracownika socjalnego musi zawierać jedynie opis przedmiotu niezadowolenia petenta i wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nieprawidłowe działanie jednostki.

Takie informacje wystarczą, aby negatywna ocena działań pracownika została poddana kontroli organu rozpatrującego skargę.

Do kogo należy kierować skargi na pracownika socjalnego?

Jak zostało wspomniane, skarg na urzędników czy pracowników socjalnych nie kieruje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pismo tego typu należy kierować do organu, w którym pracuje dana osoba. Skargi na działanie urzędów lub osób w nich pracujących są prowadzone i załatwiane przez te urzędy w ramach swojej właściwości.

Jeśli jedna skarga dotyczy działania kilku organów, to organ, do którego wniesiono skargę, rozpatruje tylko sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje odpowiednim podmiotom w terminie maksymalnie 7 dni.

Jak napisać skargę na pracownika socjalnego?

Skargę na pracownika socjalnego można przygotować w oparciu o nasz wzór skargi na pracownika socjalnego, który ułatwia sporządzenie rzeczowego pisma w tej sprawie. Dokument powinien uwzględniać dane skarżącego, gdyż anonimowe skargi mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Najważniejsze jest jednak dokładne opisanie w treści skargi sytuacji, która stanowiła podstawę niezadowolenia petenta.

Jak napisać skargę na pracownika socjalnego? Dokument najlepiej skonstruować tak jak każdą inną oficjalną skargę, ujmując w nim takie elementy jak:

 • data i miejsce,
 • dane wnoszącego skargę,
 • dane adresata skargi,
 • opis sprawy ze wskazaniem pracownika, którego dotyczy skarga,
 • podpis skarżącego.

Jak rozpatrywane są skargi na pracowników socjalnych?

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie regulują procedur związanych z rozpatrywaniem skarg na pracowników socjalnych czy urzędników. Organy państwowe zwykle przestrzegają jednak następujących zasad rozpatrywania tego typu pism:

 1. Po pierwsze, otrzymana skarga podlega rejestracji. W dokumentach uwzględnia się między innymi termin wpłynięcia skargi i termin jej rozpatrzenia. Jeśli skarga jest anonimowa, również podlega rejestracji, ale nie jest rozpatrywana.
 2. Po drugie, organ wyjaśnia sprawę poprzez zebranie materiału dowodowego i ustalenie stanu faktycznego lub prawnego sprawy. W tym celu organ może: przesłuchać pracowników jednostki, poprosić o wyjaśnienia dodatkowe składającego skargę, zwrócić się do innych organów o przekazanie potrzebnych materiałów, opinii i wyjaśnień.
 3. Po trzecie, organ podejmuje rozstrzygnięcie i wdraża stosowne środki w celu naprawienia błędów czy zaniedbań pracownika. Powiadamia też skarżącego o rozpatrzeniu skargi.

Procedurę rozpatrzenia skargi organ powinien przeprowadzić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Jeśli rozwiązanie sprawy zajmie więcej czasu, petent ma prawo zostać o tym poinformowanym.

Warto pamiętać przy tym, że w ramach rozpatrywania skargi organ nie będzie zajmował się sprawą wnioskodawcy, lecz jedynie kwestią zaskarżonego postępowania pracownika socjalnego.

Odpowiedź na skargę

Po złożeniu skargi na pracownika socjalnego skarżący może spodziewać się otrzymania odpowiedzi na swoją skargę, w której organ poinformuje go o sposobie rozpatrzenia sprawy.

Odpowiedź na skargę na urzędnika czy pracownika socjalnego musi uwzględniać:

 • opis sposobu, w jaki skarga została załatwiona,
 • uzasadnienie faktyczne i prawne podjętych decyzji,
 • podpis osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Otrzymanie odpowiedzi na skargę nie musi zamykać jednak całej sprawy. Skarżący ma prawo odnieść się do takiej odpowiedzi, jeśli sposób rozwiązania zgłoszonego problemu nie jest dla niego satysfakcjonujący.

Podsumowując

Najważniejsze jest zawsze, aby skarżący złożył skargę do właściwego organu. W niektórych przypadkach skarga będzie oznaczać dla pracownika socjalnego pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej – dlatego każdą skargę należy dokładnie przemyśleć.

Oczywiście, jeśli istnieją solidne okoliczności uzasadniające złożenie skargi – to nie ma nad czym się zastanawiać, jak tylko zgłosić problem organowi, dla którego pracuje pracownik socjalny.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej skargi – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz na samej górze.

Podstawa prawna:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r.w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Polecane wzory pism: Skarga na MOPS wzór

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na pracownika socjalnego – wzór