Wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania? Przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania to dla pracownika bardzo korzystne rozwiązanie. Jest ono możliwe, kiedy pracodawca posiada wiele zakładów pracy (placówek) położonych w różnych miejscowościach.

Określenie miejsca świadczenia pracy to jeden z elementów umowy o pracę, dlatego takie ustalenia powinny odbywać się w sposób formalny, czyli na piśmie. Jak przygotować wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przeniesienie – który pobierzesz u góry↑

Umowa o pracę a miejsce świadczenia pracy

Umowa o pracę to podstawa zatrudnienia. Nic więc dziwnego, że Kodeks pracy dokładnie określa, jakie elementy powinien zawierać taki dokument. Pismo musi uwzględniać określenie rodzaju umowy o pracę, a także:

 • dane stron umowy,
 • warunki pracy,
 • warunki płacy.

W szczególny sposób umowa o pracę powinna odnosić się również do rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, a także do miejsca świadczenia pracy, wynagrodzenia za pracę, wymiaru czasu pracy i terminu rozpoczęcia pracy.

Jak widać, wszystkie istotne ustalenia dotyczące świadczenia pracy przez pracownika określa właśnie zawarta z nim umowa o pracę. Mówi ona również o miejscu pracy dlatego, jeśli ulega ono zmianie, ustalenia te należy wprowadzić także do warunków umowy.

Z tego względu o zmianę miejsca pracy pracownik powinien wnioskować na piśmie, składając podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania.

Porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające

Jeśli pracodawca akceptuje wniosek o przeniesienie pracownika bliżej miejsca zamieszkania, konieczne staje się wprowadzenie odpowiednich zmian w treści umowy o pracę. Gdy strony decydują się na taki krok w ramach porozumienia, mogą zawrzeć tak zwane porozumienie zmieniające. Warunkiem zawarcia porozumienia zmieniającego jest:

 • złożenie wniosku o zmianę miejsca zatrudnienia przez pracownika,
 • wyrażenie zgody na przeniesienie pracownika przez pracodawcę.

Porozumienie zmieniające to nic innego jak aneks do umowy o pracę, czyli specjalny dokument, który modyfikuje oryginalną umowę i stanowi jej integralną część. Warto pamiętać, że porozumienie zmieniające nigdy nie może wiązać się z pogorszeniem warunków zatrudnienia, dlatego przeniesienie pracownika nie powinno powodować zaniżenia jego kwalifikacji (zmiany stanowiska na niższe) ani obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Co ważne, porozumienie zmieniające można zawrzeć nie tylko na wniosek pracownika, ale także – w uzasadnionych okolicznościach – z woli pracodawcy.

Przełożony ma prawo delegować pracownika do innego zakładu pracy, jeśli taka zmiana jest uzasadniona i czasowa. Co więcej, okres zmiany miejsca pracy nie może przekraczać łącznie 3 miesięcy w ciągu roku.

Obok porozumienia zmieniającego istnieje także rozwiązanie określane mianem wypowiedzenia zmieniającego. Jak łatwo się domyślić, znajduje ono zastosowanie w przypadku, kiedy to pracodawca chce przenieść pracownika do innego miejsca pracy, a ten nie wyraża na to zgody.

W takiej sytuacji pracodawca zmienia warunki umowy w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Może to być nie tylko zmiana miejsca pracy, ale też zmiana wymiaru czasu pracy czy zmiana rodzaju świadczonej pracy.

Jeśli pracodawca przedłoży pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, podwładny ma dwie możliwości – może odejść z pracy, czyli nie wyrazić zgody na nowe warunki pracy lub wyrazić na nie zgodę i zaakceptować wprowadzone wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy.

Gdyby odrzucił takie wypowiedzenie, umowa o pracę zostanie rozwiązana wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Co ważne, pracownik o swojej odmowie musi poinformować pracodawcę odpowiednim pismem. Jeśli nie złoży pisemnej odmowy przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, będzie to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki.

Jak napisać wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać podanie o przeniesienie w pracy. Taki dokument nie jest szczególnie skomplikowany, ale powinien mieć formę oficjalnego podania – prośba kierowana jest w końcu do przełożonego. Wniosek musi uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść wniosku z uzasadnieniem prośby,
 • podpis pracownika.

Szukając odpowiedzi na pytanie: jak napisać podanie o przeniesienie do innej placówki w pracy, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego uzasadnienie. Jak można uzasadnić natomiast prośbę o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania?

Powody podjęcia takiej decyzji do najczęściej:

 • brak wygodnego połączenia komunikacji publicznej,
 • wysoki koszt dojazdów,
 • długi czas dojazdów,
 • chęć spędzania większej ilości czasu z rodziną i tak dalej.
Przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania to z oczywistych względów wygodne dla pracownika rozwiązanie, pozwalające mu oszczędzić czas, a także pieniądze przeznaczane na bilety czy paliwo. Pracodawca powinien więc wyrazić zgodę na przeniesienie, jeśli tylko dysponuje taką możliwością.

Przeniesienie pracownika samorządowego

Warto omówić dokładniej temat zmiany miejsca pracy pracownika samorządowego. Zgodnie z treścią art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, przeniesienie urzędnika samorządowego do pracy w innej jednostce może nastąpić na jego wniosek lub za jego zgodą w każdym czasie.

Wniosek pracownika o przeniesienie do innego urzędu może dotyczyć przeniesienia między urzędami różnych szczebli samorządu – do urzędu gminy, powiatu i województwa.

Aby wniosek o przeniesienie do innego urzędu został zaakceptowany, taka zmiana nie może naruszać ważnego interesu jednostki zatrudniającej. Poza tym muszą stać za nią ważne potrzeby jednostki przejmującej.

Zmienić miejsce pracy może tylko pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym i kierowniczym stanowisku urzędniczym, zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pozostali pracownicy urzędów mogą zmienić miejsce pracy na zasadach ogólnych.

We wniosku o przeniesienie pracownik powinien wskazać jednostkę samorządową, do której chciałby zostać przeniesiony. Choć uzasadnienie takiego wniosku nie jest konieczne, to warto je uwzględnić, ponieważ pozwala łatwiej ocenić zasadności wniosku.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania wzór