Odpowiedź na wniosek o dział spadku – wzór

Kategoria:

16.00 

Jak napisać odpowiedź na wniosek o dział spadku? Jeśli spadkobiercy po osobie zmarłej nie są w stanie porozumieć się i dokonać umownego działu spadku, to konieczne staje się wystąpienie na drogę sądową i przeprowadzenie sądowego działu spadku na wniosek osoby, która ma w tym swój interes prawny.

Dział spadku jest niezbędny z uwagi na fakt, że spadek przysługuje w ramach wspólności spadkowej (w częściach ułamkowych) każdemu spadkobiercy, a to znacząco utrudnia korzystanie i zarządzanie składnikami majątku. Jak przygotować odpowiedź na wniosek o dział spadku w rozstrzygnięciu postępowania spadkowego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenie takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na wniosek o dział spadku, który pobierzesz powyżej.

Sądowy i umowny dział spadku

Jeśli spadkobierca po zmarłym jest tylko jeden, cały spadek przysługuje właśnie jemu i nie ma potrzeby dokonywania jego podziału. Kiedy zaś spadkobierców jest kilku, każdemu z nich przysługuje udział w każdym składniku masy spadkowej. Na przykładzie nieruchomości łatwo jest zrozumieć, dlaczego w takiej sytuacji konieczne jest dokonanie działu spadku.

Każdy spadkobierca może korzystać z niej bowiem w ograniczonym zakresie tak, by nie naruszać prawa pozostałych spadkobierców do korzystania i zarządzania nieruchomością. W przypadku chęci sprzedaży udziałów w takiej nieruchomości trzeba uzyskać zgodę wszystkich spadkobierców, co nierzadko okazuje się niemożliwe.

Działu spadku można dokonać na dwa sposoby: poprzez sądowy dział spadku i poprzez umowny dział spadku. Umowny dział spadku może odbyć się w formie ustnej, zwykłej pisemnej lub u notariusza, jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość.

Umowę o dział spadku można zawrzeć wyłącznie w przypadku, kiedy wszyscy spadkobiercy zgadzają się zarówno co do wartości spadku, co do składników spadku, jak i co sposobu działu spadku. Jest to rozwiązanie o wiele korzystniejsze niż sądowy dział spadku, ponieważ:

 • wiąże się z niższymi kosztami (nie ma kosztów sądowych, kosztów opinii biegłych, kosztów wyceny),
 • trwa krócej (sprawa sądowa może ciągnąć się latami),
 • nie wiąże się z dużym stresem, nerwami, pogorszeniem rodzinnych relacji.

Sądowy dział spadku

Jeśli spadkobiercy nie są w stanie porozumieć się w jednej z wymienionych wyżej kwestii, konieczny okazuje się sądowy dział spadku. Sprawa przed sądem spadku może być prowadzona na wniosek każdej osoby, która ma w tym swój interes prawny – nie tylko na wniosek spadkobiercy, ale również jego wierzyciela i innych osób trzecich.

Pozostałe osoby, które są uprawnione do dziedziczenia po zmarłym, mają możliwość ustosunkowania się do wniosku o sądowy dział spadku (zupełnie jak w przypadku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku). W tym celu powinny przygotować odpowiedź na wniosek o podział majątku (spadku), po otrzymaniu jego kopii.

Aby napisać odpowiedź na wniosek o dział spadku, trzeba wiedzieć, do jakich kwestii taki wniosek się odnosi. Odpowiedź na wniosek o dział spadku jest bowiem formą ustosunkowania się do żądań i twierdzeń wnioskodawcy.

Wniosek o dział spadku musi spełniać wymagania pisma procesowego. Powinien uwzględniać zatem:

 • oznaczenie sądu,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane innych uczestnika postępowania,
 • oznaczenie wartości przedmiotu sporu: wartości składników masy spadkowej,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku: żądania wnioskodawcy między innymi co do uznania składników masy spadkowej, przyznania poszczególnych składników majątku konkretnym spadkobiercom, orzeczenia o sprzedaży składników majątku i podziału ceny sprzedaży, przyznania składników majątku jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty innych spadkobierców,
 • wnioski dowodowe, np. zeznania świadków, dokumenty,
 • uzasadnienie żądań,
 • podpis wnioskodawcy,
 • lista załączników: dowód uiszczenia opłaty sądowej, odpisy z ksiąg wieczystych, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia itd.

Wniosek o dział spadku przygotowuje się w takiej liczbie egzemplarzy, ilu jest uczestników postępowania. Wynika to z faktu, że pismo trafia nie tylko do sądu, ale też do wszystkich osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym, wskazanych we wniosku.

Po otrzymaniu takiego pisma spadkobiercy mogą przygotować odpowiedź na wniosek, czyli przedstawić swój punkt widzenia w kontekście działu majątku po zmarłym.

Odpowiedź na wniosek o dział spadku

Jak napisać odpowiedź na wniosek o dział spadku? Należy wiedzieć, że odpowiedź na wniosek to ustosunkowanie się do treści takiego wniosku, czyli przedstawienie własnego stanowiska.

Odpowiedź może służyć przychyleniu się do wniosku lub przedstawieniu odmiennych ustaleń i żądań (np. zarzut niegodnego dziedziczenia). Spadkobierca może nie zgodzić się na przykład co do wartości spadku, co do składników masy spadkowej czy co do sposobu dokonania podziału.

Szukając odpowiedzi na pytanie “jak odpowiedzieć na wniosek o dział spadku?”, warto pamiętać, że taki dokument również musi spełniać wymagania ustalone dla pism procesowych. Należy ująć w nim także sygnaturę akt sprawy. Nie wymaga się natomiast załączania dokumentów, które przedstawił już wnioskodawca.

Jak napisać odpowiedź na wniosek działu spadku? Pismo tego typu jest narzędziem, które spadkobierca może wykorzystać, aby zaaprobować twierdzenia i żądania wnioskodawcy lub wręcz przeciwnie – aby przeciwstawić się im i przedstawić swój punkt widzenia.

Chociaż treść złożenia odpowiedzi jest najważniejsza, pismo nadal musi spełniać wymogi dla pism procesowych, a to oznacza, że trzeba uwzględnić w nim:

 • oznaczenie odpowiedniego sądu rejonowego,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • dane osoby sporządzającej odpowiedź oraz dane stron postępowania,
 • określenie wartości majątku wspólnego: wskazanie, czy strona zgadza się z wartością podaną przez wnioskodawcę,
 • określenie składników majątku i ich wartości: wskazanie czy strona zgadza się ze składnikami majątku przedstawionymi przez wnioskodawcę,
 • określenie własnej propozycji podziału majątku z odpowiednią argumentacją,
 • opcjonalnie: wnioski o opinie biegłych, wskazanie świadków do przesłuchania,
 • podpis,
 • lista załączników.

Dokument można przygotować w oparciu o wzór odpowiedzi na wniosek o dział spadku, pamiętając, że sąd rejonowy może dokonać działu spadku:

 • w naturze, poprzez podział fizyczny i przyznanie składników majątku konkretnym spadkobiercom,
 • poprzez sprzedaż składników majątku i podział uzyskanej sumy pomiędzy spadkobierców,
 • przekazanie spadku na rzecz jednego spadkobiercy z obowiązkiem spłaty innych spadkobierców.

Odpowiedź na wniosek o dział spadku sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden dla sądu spadku i jeden dla wnioskodawcy.

Podsumowując

Sporządzenie odpowiedź na wniosek o dział spadku może mocno skomplikować nabycie spadku przez innych uczestników postępowania spadkowego jeśli nie zgadzamy się działem spadku.

Warto mieć również świadomość, że wszyscy uczestnicy postępowania spadkowego także wniosą swoją odpowiedź na wniosek, ponieważ sąd zobowiązuje wszystkich uczestników postępowania do udzielenia odpowiedzi.

Postępowanie spadkowe nigdy nie jest łatwą sprawą spadkową, szczególnie jeśli uczestników postępowania jest kilku i pojawiają się pretensje co do podziału spadku co do konkretnych spadkobierców.