Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Chociaż odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie zawsze jest obowiązkowa to stanowi dobre rozwiązanie dla osób, które chcą odpowiednio przygotować się do rozprawy lub przyspieszyć jej przebieg.

Jak powinna wyglądać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i jakie elementy musi zawierać? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi – który pobierzesz powyżej.

Potwierdzenie nabycia spadku

Polskie przepisy przewidują dwa różne sposoby potwierdzenia nabycia spadku.

 1. Pierwszy polega na złożeniu stosownego oświadczenia przed notariuszem (złożenie oświadczenia spadkowego u notariusza niestety nie zawsze możliwe).
 2. Drugi polega na przyjęciu spadku przed sądem, ale wymaga złożenia uprzednio odpowiedniego wniosku – wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, który zawiera między innymi informacje na temat zmarłego i jego spadkobierców oraz ewentualnego testamentu.

Ponieważ ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to właśnie odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, warto wiedzieć, że z pismem tego typu może wystąpić:

 • spadkobierca zmarłego,
 • inna osoba, która ma w tym swój interes.
Oznacza to, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć nie tylko rodzina zmarłego, ale również każda inna osoba zainteresowana uzyskaniem odpowiedniego postanowienia spadkowego, na przykład wierzyciel zmarłego.

Wszyscy pozostali spadkobiercy wskazani w takim wniosku będą traktowani jako uczestnicy postępowania sądowego i to właśnie oni mogą zostać obciążeni obowiązkiem przygotowania odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Czym jest odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Odpowiedź na wniosek o nabycie spadku to inaczej ustosunkowanie się do treści takiego wniosku, czyli przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. Uczestnik postępowania, który został zobowiązany do sporządzenia takiej odpowiedzi, ma napisać w niej:

 • czy uznaje wniosek za zasadny,
 • czy nie zgadza się z wnioskiem.

Jeśli uczestnik postępowania zgadza się z treścią wniosku, ma proste zadanie. Wystarczy, że napisze, iż przychyla się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, bez zbędnych wyjaśnień.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy uczestnik postępowania nie zgadza się z treścią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. W takim przypadku powinien podać powody swojego stanowiska i wnieść o oddalenie wniosku.

A z czym uczestnik postępowania może się nie zgadzać? Najczęściej kwestią sporną jest w tym przypadku wskazany krąg spadkobierców.

Uczestnik może zatem:

 • wskazać inne osoby powołane do spadku – na mocy ustawy lub testamentu,
 • wnioskować o uznanie wskazanych spadkobierców za niegodnych dziedziczenia,
 • podważyć wiarygodność testamentu zmarłego.
Oczywiście, każdą ze swoich tez uczestnik postępowania powinien podeprzeć odpowiednimi dowodami. Może również wnieść o przeprowadzenie dowodów, czyli powołanie biegłego lub przesłuchanie wskazanych świadków.

Czy odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowa?

Do niedawna sądy rzadko nakładały zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na uczestników postępowania spadkowego. Realia wymusiły jednak konieczność lepszego przygotowywania się do rozpraw, głównie ze względu na konieczność ich maksymalnego skrócenia.

Coraz częściej więc uczestnicy postępowania muszą przygotowywać do sądu odpowiedź na wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku.

Gdyby uczestnik postępowania nie otrzymał takiego zobowiązania z sądu, przygotowanie odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie byłoby konieczne. W takim przypadku ewentualne zastrzeżenia co do treści wniosku uczestnicy postępowania mogliby złożyć ustnie do protokołu dopiero podczas posiedzenia.

Jakie elementy powinna zawierać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Choć nie każda odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może brzmieć tak samo, do przygotowania stosownego dokumentu warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Korespondencja z sądem musi zachowywać bowiem formę oficjalnego pisma procesowego, a to oznacza, że dokument musi zawierać określone w przepisach elementy. Pobranie pliku, jakim jest odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku pdf, ułatwia przygotowanie pisma bez braków formalnych czy błędów.

Uczestnik zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musi pamiętać również, że obowiązują go terminy określone w wezwaniu sądowym – należy ściśle ich przestrzegać.

Każda – negatywna i pozytywna – odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinna zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane uczestników postępowania,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • ustosunkowanie się do wniosku, czyli oświadczenie, że uczestnik przychyla się do wniosku i w jakim zakresie (w całości, w części) lub oświadczenie, że uczestnik nie przychyla się do wniosku i wnosi o jego oddalenie,
 • wnioski dowodowe oraz uzasadnienie
 • podpis.

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy przygotować w odpowiedniej ilości egzemplarzy:

 • po jednym dla każdego uczestnika postępowania,
 • jeden dla wnioskodawcy,
 • jeden dla sądu.
Pismo kieruje się do sądu prowadzącego postępowanie spadkowe. Co istotne, można złożyć je nawet wtedy, kiedy sąd nie nałoży na uczestnika obowiązku ustosunkowania się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Czy warto napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Co do zasady, jeśli uczestnik postępowania nie zostanie zobowiązany przez sąd do odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, nie musi takiej odpowiedzi przygotowywać.

Warto jednak złożyć takie pismo zarówno wtedy, kiedy uczestnik zgadza się z treścią wniosku, jak i wtedy, kiedy chce wyrazić swój sprzeciw wobec wskazanej we wniosku liście spadkobierców czy ustalonym udziałom w spadku.

Pisemna odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku pozwala przyspieszyć postępowanie, a także lepiej przygotować się do trudnej rozprawy, czyli wykazania, że wnioskodawca ujął w treści wniosku informacje niezgodne z prawdą.

Przygotowanie takiej odpowiedzi przed posiedzeniem umożliwia zebranie niezbędnych dowodów, co również usprawnia przebieg postępowania.

Zsumowanie artykułu

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy Dziedziczenie ustawowe wywołuje określone czynności, jakie podjąć musi sąd w obrębie kręgu spadkobierców. Wniosek taki zawierać mus także wszystkie niezbędne załączniki jak np.:

 • odpis aktu zgonu,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • itd.

Do stwierdzenia nabycia spadku dochodzi więc w przypadku braku testamentu lub gdy z jakichś względów sporządzony testament jest nieważny bądź bezskuteczny, a także, gdy dochodzi do niegodnego dziedziczenia.

Jeśli sąd, przed którym toczy się sprawa spadkowa – zobowiąże uczestnika postępowania do złożenia odpowiedzi na wniosek, to strona ma prawny obowiązek złożyć takie pismo w sądzie w odpowiedniej formie oraz we wskazanym przez sąd terminie.

W przypadku gdy chodzi o stwierdzenie nabycia spadku ustosunkowanie się strony biorącej udział w rozprawie będzie kluczowe, gdyż losy spadku zależą od tego, czy strona lub strony zgodnie stwierdzą co do podziału majątku.

O rozstrzygnięciu postępowania spadkowego orzeka sąd prowadzący postępowanie spadkowe.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór