Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w pewnych okolicznościach następuje z urzędu. Możliwe jest także złożenie wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli istnieje podejrzenie, że osoba, która uzyskała takie stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą lub ma inny udział w spadku, niż zostało to stwierdzone w postanowieniu.

Jak przebiega uchylenie i zmiana sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i jak napisać wniosek w tej sprawie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej.

Uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku z urzędu

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może zostać uchylone z urzędu, na podstawie art. 678 Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

Jeżeli stwierdzone zostało nabycie spadku albo zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia po osobie uznanej za zmarłą lub której zgon został stwierdzony postanowieniem sądu, a postanowienie o uznaniu tej osoby za zmarłą lub o stwierdzeniu jej zgonu zostało uchylone, sąd spadku z urzędu uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia.

Zatem postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostanie uchylone automatycznie wtedy, kiedy uchylone zostanie również postanowienie o uznaniu spadkodawcy za zmarłego albo postanowienie o stwierdzeniu zgonu zmarłego.

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku może nastąpić na wniosek osoby, która ma w tym swój interes. Wnioskodawcą będzie zatem nie tylko spadkobierca ustawowy, czyli jeden z uczestników postępowania, ale także na przykład:

 • wierzyciel,
 • nabywca spadku,
 • nabywca udziału w spadku,
 • wykonawca testamentu,
 • zapisobiorca.

O możliwości uchylenia prawomocnego postanowienia i zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku mówi art. 679 KPC, w brzmieniu:

Art. 679. § 1.  Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału.

Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

§ 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek jednego z uczestników postępowania jest więc możliwa pod pewnymi warunkami.

Zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku może żądać tylko taki uczestnik postępowania, który nie poznał okoliczności, na które powołuje się w swoim wniosku przed wszczęciem postępowania, w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku ani do momentu uprawomocnienia się tego postanowienia.

Oznacza to, że posiadając wiedzę na temat okoliczności, na podstawie których uczestnik wnioskuje o zmianę postanowienia w trakcie postępowania sądowego, spadkobierca powinien przedstawić je przed sądem przed wydaniem postanowienia, zamiast wnosić później o jego uchylenie.

Zgodnie bowiem z jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego, art. 678 KPC nie powinien być wykorzystywany jako sposób na usuwanie skutków bezczynności czy błędów uczestników postępowania spadkowego, nawet jeśli wynikają one z nieznajomości prawa.

Warto pamiętać też, że wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku uczestnik postępowania może wnieść w terminie maksymalnie jednego roku od dnia, w którym poznał okoliczności, na które się powołuje.

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w praktyce

Kiedy można i jak zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Aby doprowadzić do uchylenia i zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy wnieść do sądu wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sądem właściwym do złożenia takiego wniosku jest sąd, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Od wniesienia wniosku pobierana jest opłata stała w wysokości 100 zł.

W praktyce, zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku będzie uzasadniona tylko w dwóch przypadkach:

 • gdy osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą po zmarłym,
 • gdy udział osoby, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym jest inny niż zostało to stwierdzone w postanowieniu.

Do sytuacji tych może dojść natomiast między innymi wtedy, kiedy:

 • odnaleziony zostanie testament spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, stanowiący podstawę w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, zostanie uznany za nieważny,
 • odnalezieni zostaną inni spadkobiercy (tacy, którzy nie brali udziału w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku),
 • jeden ze spadkobierców zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia
 • jeden ze spadkobierców zrzeknie się dziedziczenia.
Skutki zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku są natomiast takie,  że sąd wydaje nowe, zmieniające postanowienie i stwierdza nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Jak napisać wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku dokonuje się na wniosek, który powinien zawierać między innymi oznaczenie wnoszącego pismo oraz oznaczenie właściwego sądu.

Do wniosku dołącza się odpisy dokumentu w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania spadkowego. Uczestnikami takiego postępowania są natomiast wszyscy spadkobiercy, a jeśli ci nie żyją, to ich spadkobiercy.

Poza tym, zależnie od sytuacji, do wniosku o zmianę postanowienia dołącza się także odnaleziony testament zmarłego czy oryginały odpisów skróconych aktów stanu cywilnego spadkobierców, którzy wcześniej pozostawali nieznani.

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zawiera:

 • określone żądanie wnioskodawcy – żądanie zmiany postanowienia,
 • oznaczenie postanowienia, którego dotyczy (data, sygnatura akt),
 • dane zmarłego, czyli spadkodawcy,
 • dane nabywcy spadku (osoby, która uzyskała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • dane pozostałych uczestników postępowania,
 • uzasadnienie,
 • dowody.
Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.