Odwołanie od decyzji konserwatora zabytków – wzór

Kategoria:

16.00 

Od decyzji administracyjnej można odwołać się za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków do organu wyższej instancji, czyli do Generalnego Konserwatora Zabytków. Odwołanie od decyzji konserwatora zabytków składa się w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji stronie.

Generalny Konserwator Zabytków może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, a także uchylić ją w całości lub w części, a wtedy jedynie w uchylonym zakresie orzec co do istoty sprawy, czy też umorzyć postępowanie.

W przypadku, gdy odwołanie od decyzji konserwatora zabytków okaże się nieskuteczne, strona może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin na wniesienie takiej skargi to 30 dni.

Wykorzystując gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji konserwatora zabytków, strona może poprosić o ponowne rozpatrzenie sprawy, a także o uchylenie decyzji w części lub w całości.

Pismo musi uwzględniać między innymi numer decyzji, której dotyczy odwołanie, a także oznaczenie nieruchomości wpisanej na listę zabytków.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji konserwatora zabytków – wzór