Zażalenie na umorzenie śledztwa lub dochodzenia – wzór

16.00 

W sytuacji, kiedy organ prowadzący postępowanie przygotowawcze wyda postanowienie o jego umorzeniu, a my uważamy, że decyzja ta jest niezgodna ze stanem faktycznym, przysługuje nam odwołanie, czyli zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zażalenie na umorzenie śledztwa lub dochodzenia przysługuje pokrzywdzonemu, lub jego pełnomocnikowi.

Zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczego wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny. Natomiast zażalenie na postanowienie prowadzącego postępowanie przygotowawcze, jeżeli nie jest nim prokurator, rozpoznaje prokurator sprawujący nadzór nad tym postępowaniem.

Zażalenie  wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o umorzeniu. Zażalenie w tym przypadku nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia.

Określenie stron

Należy wskazać stronę, która składa zażalenie na umorzenie dochodzenia, jednakże w piśmie, które nie inicjuje danej sprawy, nie ma potrzeby wskazywania miejsca zamieszkania ani numeru PESEL stron, gdyż dane te znajdują się już w aktach sprawy.

Podanie sygnatury sprawy

Należy podać sygnaturę akt sprawy, w której zostało wydane zaskarżane postanowienie.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo że prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zażalenie na umorzenie śledztwa lub dochodzenia – wzór