Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego? do zwolnienia dyscyplinarnego może dojść wyłącznie w określonych przez prawo przypadkach.

Pracownik, któremu bezpodstawnie rozwiązano umowę ze skutkiem natychmiastowym, może złożyć odwołanie, domagając się odszkodowania lub przywrócenia do pracy na dotychczasowych zasadach. Jak podważyć zwolnienie dyscyplinarne, by takie roszczenia zostały spełnione? i jak napisać skuteczne odwołanie od dyscyplinarki?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Kiedy może dojść do zwolnienia dyscyplinarnego?

Zwolnienie dyscyplinarne oznacza zwolnienie w trybie natychmiastowym, czyli z pominięciem okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca wypowiadający pracownikowi umowę w taki sposób musi mieć ku temu ważne powody.

Zgodnie z art. 52 kodeksu pracy może to zrobić w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (np. długa i nieusprawiedliwiona nieobecność, rażące niedbalstwo w wykonywaniu zadań lub wykonywanie pracy pod wpływem środków odurzających);
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (np. intencjonalne nieodbycie wymaganego kursu).
Co ważne, do dyscyplinarki nie może dojść po upływie 1 miesiąca od chwili uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach, które uzasadniały zakończenie stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Choć stosowanie zwolnienia dyscyplinarnego jest obarczone wieloma ograniczeniami, to niekiedy dochodzi do bezprawnego wykorzystywania tego instrumentu.

Dzieje się tak, gdy pracodawca naruszy art. 52 kp, czyli:

 • nie określi powodów zwolnienia w trybie natychmiastowym;
 • przywoła przyczyny nieprzewidziane przez kodeks pracy jako przesłanka do zwolnienia dyscyplinarnego;
 • zastosuje dyscyplinarkę po upływie miesiąca od uzyskania informacji o okolicznościach, które umożliwiałyby taki rodzaj zwolnienia.

Zwolnienie dyscyplinarne – odwołanie

Pracownik obawiający się, że został zwolniony dyscyplinarnie w sposób niezgodny z prawem, może złożyć odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego.

Polega ono na wniesieniu pozwu do sądu pracy, w którym powód określi swoje roszczenia względem pozwanego – w przypadku bezprawnego zwolnienia dyscyplinarnego pracownik może domagać się przywrócenia do pracy na dotychczasowych zasadach lub przyznania odszkodowania.

Pismo takie należy złożyć do wydziału pracy sądu rejonowego. Można to zrobić osobiście lub wysyłając list polecony.

Jak napisać odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego?

By odwołanie zostało uznane przez sąd, musi spełnić wiele wymogów formalnych. Należy zawrzeć w nim następujące elementy:

 • datę i miejsce wykonania czynności;
 • wskazanie powoda – osoby wnoszącej pozew (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL);
 • wskazanie pozwanego – pracodawcy (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko oraz adres siedziby firmy, a w przypadku spółki – nazwa oraz adres firmy);
 • określenie wartości sporu;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • określenie żądań, czyli wskazanie, czego domaga się powód: zasądzenia odszkodowania lub przywrócenia do pracy na dotychczasowych zasadach;
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądania, np. naruszenie przepisów kodeksu pracy;
 • dowody na wskazane okoliczności, wypowiedzenie umowy lub zeznania świadków;
 • podpis;
 • spis załączników.
Konstrukcja pisma jest na tyle złożona, że warto skorzystać z pomocy prawnika podczas jego sporządzania lub użyć wzoru przygotowanego przez specjalistę.

Ile dni na odwołanie od dyscyplinarki?

Na złożenie odwołania od zwolnienia dyscyplinarnego pracownik ma 21 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę od pracodawcy.

Jakie odszkodowanie za zwolnienie dyscyplinarne?

W przypadku bezprawnego zwolnienia dyscyplinarnego pracownik może domagać się odszkodowania od pracodawcy. Wysokość takiego świadczenia jest zależna od rodzaju wypowiedzianej umowy o pracę:

 • dla umowy na czas nieokreślony jest to równowartość wynagrodzenia, jakie pracownik pobrałby w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • dla umowy na czas określony jest to łączna wartość wynagrodzenia, jakie pracownik pobrałby przez okres trwania umowy (nie może on jednak przekraczać 3 miesięcy).

Zwolnienie dyscyplinarne a wypłata

Zwolnienie w trybie natychmiastowym nie wiąże się z utratą prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownikowi, któremu wypowiedziano umowę dyscyplinarnie, nadal przysługuje pensja za przepracowany okres. Jednocześnie nie jest on jednak uprawniony do otrzymania odprawy.

W przypadku bezprawnej dyscyplinarki pracownik może domagać się od pracodawcy przywrócenia do pracy (zamiast zasądzenia odszkodowania).

Jeżeli sąd przychyli się do tego żądania, to pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a jeżeli okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za miesiąc.

Pracownikom chronionym przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.

Słowo kończące

Otrzymując od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne), jako pracownik masz tylko 14 dni, które liczy się od dnia otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę, by złożyć odwołania do sądu pracy.

Nie złożenie odwołania w tym terminie oznaczać będzie odrzucenie przez sąd roszczenia.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 52. – Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika; konsultacja związkowa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – Kodeks pracy.

§ 1.Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1)ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2)popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3)zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

oraz:

Art. 56. – Roszczenie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie – Kodeks pracy.

§ 1.Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

§ 2.Przepisy art. 45 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego – wzór
 1. Bardzo pomocny wzór odwołania, serdecznie dziękuję za udostępnienie!